ការងារ ល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង៖ សេវាកម្មរបស់យើង

៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន

បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh បាន ក្លាយ ជា អ្នក សម្របសម្រួល ដ៏ ចាំបាច់ មួយ នៃ ការ រីក ចម្រើន និង ការ ពង្រីក ឧស្សាហកម្ម Ready-Made Garment (RMG) 🍅 ជា អ្នក បើកបរ ដែល មាន ទិស ដៅ នាំ ចេញ ដ៏ ធំ បំផុត មួយ របស់ សេដ្ឋកិច្ច ។

ផ្តោត លើ ការ លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម កម្ម វិធី នេះ បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ប្រហែល 450 ។ ធ្វើការជាមួយម៉ាក និងអ្នកលក់លក់រាយចំនួន ៤៨ គ្រឿង ប៊ែកស៊ីលហ្វឺក ប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត ១,៣លាននាក់ ក្នុងនោះ ៥០ ភាគរយជាស្ត្រី។

នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួន (២០១៤ – ២០១៧) កម្មវិធីនេះ បានដំណើរការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេស ដើម្បីធ្វើ ឲ្យច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនេះ មានស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ នេះ គឺ ជា រយៈ ពេល មួយ ដែល សម្គាល់ ដោយ វិសោធន កម្ម ច្បាប់ ការងារ និង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ដែល អនុវត្ត តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ គ្រឹះ របស់ ILO ស្តី ពី សេរី ភាព សមាគមន៍ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី II (2018 – 2022) កម្មវិធីនេះ បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពីទីក្រុង Dhaka ទៅកាន់កំពង់ផែ Chittagong។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មវិវឌ្ឍន៍ កម្ម វិធី នេះ បាន អនុម័ត គំរូ សេវា ដ៏ ចំណាស់ មួយ និង បាន ផ្តួច ផ្តើម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ពិសេស ជា ច្រើន ដូច ជា កម្ម វិធីសមភាពយេនឌ័រ និង ការ វិល ត្រឡប់ (GEAR) ការ ផ្តួច ផ្តើម សុខភាព មាតា និង ការ ពារ និង កម្មវិធី ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត រោងចក្រ (FAP)។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

ខេត្តបាត់ដំបង៖ សេវាកម្មរបស់យើង

ចាប់ តាំង ពី ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ មក ក្រុម របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស បាន ផ្តល់ សេវា ពេញលេញ របស់ យើង ក្រោម គំរូ សេវា រោង ចក្រ សកល របស់ យើង ដើម្បី ចុះ ឈ្មោះ រោង ចក្រ ។ នេះ រួម បញ្ចូល ទាំង សេវា រៀន សូត្រ និង វាយ តម្លៃ ជា បន្ត បន្ទាប់ ដូច ដែល បាន លម្អិត ខាង ក្រោម នេះ ។

ការរៀន

ផ្នែក នៃ ការ រៀន សូត្រ នៃ ដំណើរ ការ របស់ យើង ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ ការ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ រោង ចក្រ ទី ប្រឹក្សា សិក្ខា សាលា ហ្វឹក ហាត់ និង ឧស្សាហកម្ម

ការងារប្រឹក្សាយោបល់របស់យើង

ការងារ ទី ប្រឹក្សា របស់ យើង ចាប់ ផ្តើម ជាមួយ នឹង កម្ម វិធី គ្រូ បង្វឹក ដែល បាន សម្រប សម្រួល ជា ពិសេស ពី បុគ្គលិក ដែល មាន បទ ពិសោធន៍ របស់ យើង ។ នៅ ទី នេះ យើង ចូល រួម អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ មួយ ទល់ មួយ ក្នុង ការ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ការ អនុលោម តាម និង បញ្ហា ផ្សេង ទៀត និង បង្កើត មធ្យោបាយ នៃ ការ កែ លម្អ ធ្វើ ការ ជាមួយ ពួក គេ គ្រប់ ជំហាន ។

សិក្ខាសាលាឧស្សាហកម្ម

សិក្ខាសាលា ឧស្សាហកម្ម គឺ ជា ផ្នែក ដ៏ សំខាន់ មួយ នៃ ដំណើរ ការ ទី ប្រឹក្សា នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ផ្តល់ ឱកាស ដ៏ សំខាន់ មួយ សំរាប់ រោង ចក្រ រៀន ពី មិត្ត ភក្តិ របស់ ពួក គេ ។ សិក្ខាសាលា គឺ ជា សិក្ខាសាលា ដែល មាន ការ ចូល រួម សិក្ខា សាលា ដែល ផ្តោត ទៅ លើ អ្នក រៀន ដែល មាន គោល បំណង ដោះ ស្រាយ ផ្នែក រួម នៃ ការ កែ លម្អ ដែល ចាំបាច់ ដែល បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ នៅ ទូទាំង រោង ចក្រ ។

ការបណ្តុះបណ្តាល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មីរបស់យើងសម្រាប់តំណាងរោងចក្រគាំទ្រនិងពង្រឹងការងារប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈការណែនាំលម្អិតអំពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហានិងបង្កើនទំនាក់ទំនងការងារ។ ឧទាហរណ៍ៈ នេះគឺរួមមានការបណ្តុះបណ្តាលលើការគ្រប់គ្រងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ធ្វើអោយកម្មករ និងអ្នកតំណាងគ្រប់គ្រងអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងកែលម្អយន្តការត្អូញត្អែរដោយខ្លួនឯង និងការអប់រំដល់មន្រ្តីក្រោមឱវាទអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាលលើការរៀបចំប្រព័ន្ធធនធានមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង

ស្វែងយល់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើងដែលបានផ្តល់ជូននៅខេត្តបាត់ដំបង

5s

5S គឺជាវិធីសាស្រ្តរបស់អង្គការកន្លែងធ្វើការដែលប្រើបញ្ជីពាក្យជប៉ុនចំនួន ៥ ពាក្យ៖ seiri (整瑌理), seiton (整頓頓), seisō (清掃掃), seiketsu(清潔), និង shitsuke (躾躾)។ ទាំងនេះត្រូវបានគេបកប្រែថា "Sort", "Set In order", "Shine", "Standardize" និង "Sustain"។ បញ្ជី នេះ ពិពណ៌នា ពី របៀប រៀបចំ កន្លែង ធ្វើ ការ សម្រាប់ ប្រសិទ្ធភាព និង ប្រសិទ្ធភាព ដោយ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ និង រក្សា ទុក វត្ថុ ដែល បាន ប្រើ ការ រក្សា តំបន់ និង វត្ថុ និង ការ ទ្រទ្រង់ សណ្តាប់ធ្នាប់ ថ្មី ។ ដំណើរ ការ ធ្វើ ការ សម្រេច ចិត្ត ជា ធម្មតា មក ពី ការ សន្ទនា អំពី ស្តង់ដារ ដែល បង្កើត នូវ ការ យល់ ដឹង ក្នុង ចំណោម និយោជិត អំពី របៀប ដែល ពួក គេ គួរ ធ្វើ ការងារ នេះ ។ ជំហាន 5S គឺ: 1. តម្រៀប (Seiri) – លុបបំបាត់នូវធាតុការងារដែលមិនចាំបាច់ 2. Set In Order (Seiton) – ការបង្កើតប្រព័ន្ធផ្ទុកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព ៣. Shine (Seiso) – ការ បង្កើត តម្រូវ ការ សម្អាត និង ប្រព័ន្ធ ដើម្បី គូស បញ្ជាក់ យ៉ាង ឆាប់ រហ័ស នូវ បញ្ហា ៤។ Standardise (Seiketsu) – ការបង្កើតការអនុវត្តល្អបំផុតជាដំណើរការស្តង់ដារ 5. និរន្តរភាព (Shitsuke) – កំណែទម្រង់យុទ្ធសាស្រ្តដើម្បីទ្រទ្រង់ការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតទៅជាទម្លាប់។ កន្លែងសម្រាប់គ្រប់យ៉ាង និងអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងកន្លែងរបស់វា! អ្នក ចូល រួម កម្មវិធី គ្រប់គ្រង ផលិតកម្ម/អ្នក គ្រប់ គ្រង/ HR/ មន្ត្រី អនុលោម តាម

ការបណ្តុះបណ្តាលការយល់ដឹងអំពីសុខភាពបន្តពូជ

បន្ទាប់ពីទទួលបានកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអ្នកចូលរួមនឹងដឹងពីបញ្ហា– សុខភាព និងអនាម័យ Menstrual – Family planning – Maternal Health (pre & post-natal) – មហារីកសុដន់ & cervical cancer – STD & women vulnerability

ការបណ្តុះបណ្តាលអគារសមត្ថភាពសម្រាប់មន្ត្រីសុខុមាលភាព

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការ សុខុមាលភាព បញ្ហា ប្រឈម និងឱកាសការងារសម្របសម្រួល មន្ត្រីសុខុមាលភាព ជំនាញ មានតួនាទី ស្តីពីការ ត្អូញត្អែរពីតួនាទី មន្ត្រី សុខុមាលភាព យន្តការ យេនឌ័រ តួនាទី និង ច្បាប់ ស្តីពី ការងារ ពាក់ព័ន្ធ នឹង ឧស្សាហកម្ម បង់ក្លាដេស និង ច្បាប់ ការងារ ខេត្តបាត់ដំបង តាម មន្ត្រី សង្គមកិច្ច Job Description Welfare Officers Role in វិន័យវិន័យ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារសម្រាប់កម្មករ

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាបាននូវទំនាក់ទំនងគ្រប់គ្រងកម្មករដោយសមស្រប និងបរិស្ថានដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ ការ បណ្តុះ បណ្តាល នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ វិធី ដែល កិច្ច សហ ការ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ អាច ត្រូវ បាន បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង រោង ចក្រ រួម ទាំង ការ អភិវឌ្ឍ យន្ត ការ ដំណោះ ស្រាយ ជម្លោះ ខាង ក្នុង ដើម្បី ដោះ ស្រាយ និង ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ ចំពោះ ការ ត្អូញត្អែរ ។ តំបន់ ដែល បាន គ្រប ដណ្តប់ រួម មាន សារៈ សំខាន់ នៃ ការ ទំនាក់ទំនង កន្លែង ធ្វើ ការ ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព យន្ត ការ ត្អូញត្អែរ ឧបសគ្គ ចំពោះ កិច្ច សហ ការ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ល្អ ព្រម ទាំង យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី យក ឈ្នះ ។ និងរបៀបអភិវឌ្ឍផែនការដើម្បីតាមដាន និងអនុវត្តកែលម្អកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងារ។

ការបណ្តុះបណ្តាលការទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍

យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍ល្អ។ យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះទ្រឹស្តីសម្រាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍។ យល់ដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិ និងជាតិ ជាក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងការអនុវត្តល្អបំផុតនៅក្នុងបរិបទប្រទេសរបស់អ្នក។ យល់ ពី សមាសភាគ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ទាំងមូល ។ យល់ដឹងអំពីជំហានសំខាន់ៗក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងមាត្រដ្ឋានប្រាក់បៀវត្សរ៍ដោយយុត្តិធម៌។ កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ចន្លោះ នៅ លើ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ប្រាក់ ឈ្នួល ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ពួក គេ និង បង្កើត តាម ផែនការ សកម្ម ភាព ។

ការដឹកនាំវិបត្តិ

គោល បំណង នៃ កម្ម វិធី នេះ គឺ ដើម្បី ហ្វឹក ហាត់ លើ ប្រធាន បទ សំខាន់ ៗ និង ឧបសគ្គ ដែល ទាក់ ទង នឹង ក្រុម នាំ មុខ តាម រយៈ វិបត្តិ និង ក្នុង អំឡុង ពេល ស្ថាន ភាព វិបត្តិ ក្រោយ ។ មាន ៣ ផ្នែក ចំពោះ ម៉ូឌុល នេះ; ផ្នែក ទី ១៖ ការ កសាង ជំនាញ ដឹកនាំ វិបត្តិ ឥរិយាបថ គំនិត ការ កំណត់ អាទិភាព និង ភាព ជា អ្នក ដឹកនាំ ស្ថានការណ៍ ភាគ ២៖ រង្វង់ នៃ ឥទ្ធិពល និង ការ គ្រប់គ្រង ភាព តានតឹង ផ្នែក ទី ៣៖ ដំណើរ ការ ទំនាក់ ទំនង វិបត្តិ ការ ធានា ឲ្យ មាន សុវត្ថិភាព និង រួម បញ្ចូល ការងារ និង ការ គ្រប់គ្រង ការ ងើប ឡើង វិញ។ អ្នកចូលរួម Mid to top level management (ផលិតកម្ម, HR and Compliance)

កម្មវិធីការទូតរោងចក្រ (FAP)

អ្នកការទូត រោងចក្រ ជា បុគ្គលិក អនុលោម តាម រោងចក្រ និង តំណាង កម្មករ ដែល មាន អំណាច ទទួល បាន សិទ្ធិ កាន់ តែ ច្រើន ក្នុង ដំណើរ ការ កែ លម្អ រោងចក្រ។ ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត ដើរ តួ នាទី សំខាន់ ជាមួយ ក្រុម របស់ យើង ដើម្បី ធានា ថា ការ គាំទ្រ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ លើ រោង ចក្រ នៅ តែ បន្ត ។ អ្នក ចូល រួម កម្មវិធី នេះ ត្រូវ បាន បណ្តុះ បណ្តាល និង បង្ហាត់ បង្រៀន ដើម្បី ពង្រឹង ចំណេះ ដឹង ការ ប្រកួត ប្រជែង និង ជំនាញ របស់ ពួក គេ ដើម្បី នាំ មក នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដ៏ យូរ អង្វែង ទៅ កាន់ កន្លែង ធ្វើ ការ របស់ ពួក គេ ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ និង បច្ចេកទេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។

ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធានបទដែលគ្របដណ្តប់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺ៖

 • ២. ជួបគ្នាគោលដៅរបស់អ្នក
 • ការ ធ្វើ ថវិកា នៅ ក្នុង ថវិកា របស់ អ្នក
 • ឧបករណ៍ រក្សា សៀវភៅ
 • បំណុល
 • សេវាកម្មសន្សំសំចៃ Compering

អ្នកពាក់ព័ន្ធ៖ បុគ្គលិក និង មន្ត្រី សុខុមាលភាព

សមភាពយេនឌ័រនៅកន្លែងធ្វើការ

 • យល់ដឹងពីគំនិតភេទនិងភេទសំខាន់ៗ
 • យល់ដឹងពីរបៀបធ្វើឱ្យយេនឌ័រនៅកន្លែងធ្វើការរួមបញ្ចូលគ្នា
 • ដឹង ជំហាន ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ រួម បញ្ចូល ទាំង

កម្មវិធីជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ

វគ្គ សិក្សា នេះ នឹង ជួយ រោង ចក្រ ដើម្បី បង្កើន ទំនុក ចិត្ត និង ប្រសិទ្ធិ ភាព របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង កណ្តាល ទោះបី ជា ការ ណែ នាំ និង ការ ណែ នាំ ជាក់ ស្តែង ទាំង សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ពួក គេ និង សម្រាប់ តួ នាទី របស់ ពួក គេ ជា អ្នក ណែ នាំ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ក៏ ដោយ ។ តំបន់ ដែល គ្រប ដណ្តប់ រួម មាន រចនាប័ទ្ម គ្រប់គ្រង និង បច្ចេកទេស ការ ទំនាក់ ទំនង ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព ក្នុង តំណែង គ្រប់គ្រង ជំនាញ គ្រូ បង្វឹក និង ការ គ្រប់គ្រង ជម្លោះ។

វគ្គ ចែក រំលែក ការ សិក្សា អំពី ការ បណ្តុះ បណ្តាល អគារ សមត្ថភាព សម្រាប់ មន្ត្រី សុខុមាលភាព

ការចរចា និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ដើម្បី ចូលរួម ចំណែក ក្នុង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម Harmonious

សម័យប្រជុំអន្តរកម្មកម្រិតសហគ្រាស TU ស្តីពី 'ការចរចា និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ដើម្បី រួមចំណែក ក្នុង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម Harmonious។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកចូលរួមយល់ដឹងអំពីតួនាទី និងសារៈសំខាន់នៃការចរចាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងទំនាក់ទំនងរវាងការចរចារ និងទំនាក់ទំនង និងការយល់ដឹងអំពីតួនាទី និងសារៈសំខាន់នៃការចរចា/កិច្ចចរចាររួមគ្នាសម្រាប់ទាំងនិយោជក និងកម្មករ និងសង្គមទូទៅ។ លើស ពី នេះ ទៀត សម័យ ប្រជុំ នេះ នឹង ជួយ កំណត់ ពី អ្វី ដែល ពួក គេ នឹង ធ្វើ ដើម្បី បង្កើន ប្រសិទ្ធិ ភាព នៃ ទំនាក់ទំនង គ្រប់ គ្រង ការងារ ស្ថាបនា និង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ស្រប គ្នា នៅ ក្នុង រោង ចក្រ របស់ ពួក គេ ។

អាហារបំប៉ន

បន្ទាប់ពីកម្មករបានបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ ពួកគេនឹង៖

 • មានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការបរិភោគអាហារដែលមានសុខភាពល្អ
 • ទទួលបានចំណេះដឹងលើក្រុមអាហារផ្សេងៗ និងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងម្នាក់ៗ
 • មាន ចំណេះ ដឹង បន្ថែម អំពី ផល វិបាក នៃ ការ ខ្វះ អាហារ
 • មានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរអំពីបញ្ហាប្រឈមចំពោះអាហារូបត្ថម្ភល្អ

ដំណោះស្រាយបញ្ហា

តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការចូលរួម

 • ទទួលស្គាល់គោលដៅនៃម៉ូដែលសេវាកម្មការងារកាន់តែប្រសើរនិងមុខងារ PC នៅក្នុងការនេះ
 • ស្វែងយល់ ពី តួនាទី និង ការទទួលខុសត្រូវ របស់ អ្នក គ្រប់គ្រង និង តំណាង កម្មករ នៅ PC
 • ដើម្បីទទួលបានមូលហេតុដើមនិងដោះស្រាយមិនអនុលោមតាម PC
 • ទទួលស្គាល់លក្ខណៈគន្លឹះរបស់ PC ដ៏ល្អប្រសើរ និងរបៀបដែលវាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយឧស្សាហកម្មកាន់តែប្រសើរឡើង

ការ បណ្តុះ បណ្តាល ផ្លូវ ភេទ និង បង្ការ ការ បណ្តុះ បណ្តាល សម្រាប់ អ្នក គ្រប់ គ្រង អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ និង កម្មករ

សម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រង

គាំទ្រ អ្នក គ្រប់គ្រង ធនធាន មនុស្ស កណ្តាល ឬ មនុស្ស ដើម្បី ទប់ស្កាត់ និង ដោះស្រាយ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ រួម មាន ព័ត៌មាន ស្ដីពី ការ ធ្វើ បទ សម្ភាសន៍ ការ ស៊ើប អង្កេត មិន លំអៀង និង ការ សម្ងាត់។

ប្រធានបទរួមមាន៖

 • ការ កំណត់ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ទម្រង់ នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង របៀប កំណត់ អត្តសញ្ញាណ វា
 • ហេតុអ្វី វា ជា រឿង ធម្មតា នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ របៀប ដែល វា ប៉ះ ពាល់ ដល់ កម្ម ករ និង ជំហាន នានា ក្នុង ការ អនុវត្ត នៅ ពេល ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ ។
 • អ្នកចូលរួម: អ្នកចាត់ការផលិតផល, HR និងក្រុមអនុលោម

ការបណ្តុះបណ្តាល 1 ថ្ងៃ

សម្រាប់ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ

គាំទ្រ អ្នក គ្រប់ គ្រង ដើម្បី ការពារ ខ្លួន ឯង និង កម្មករ ពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ។

ប្រធានបទរួមមាន៖

 • សិទ្ធិ និងភារកិច្ច
 • តើ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ ជា អ្វី ទម្រង់ នៃ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង របៀប កំណត់ អត្តសញ្ញាណ វា
 • គោល នយោបាយ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ជំហាន ដើម្បី អនុវត្ត នៅ ពេល ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ

អ្នកចូលរួម: អ្នកគ្រប់គ្រងនិងមន្ត្រីបន្ទាត់

ការបណ្តុះបណ្តាល 1 ថ្ងៃ

សម្រាប់កម្មករ

ផ្តោតលើសិទ្ធិ និងការទទួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ កម្មករបានដឹងពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទ ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ និងដោះស្រាយឲ្យបានល្អ ព្រមទាំងទំនាក់ទំនងសម្រាប់អ្នកផ្តល់ព័ត៌មាន និងចំណង់ជំនួយក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ប្រធានបទរួមមាន៖

 • ការយល់ដឹងអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទ ទំរង់នៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទ និងរបៀបកំណត់អត្តសញ្ញាណ
  គោល នយោបាយ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ជំហាន ដើម្បី អនុវត្ត នៅ ពេល ដោះ ស្រាយ បញ្ហា នេះ

អ្នកពាក់ព័ន្ធ៖ កម្មករ កម្មការិនី រួមទាំង PC គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាព និងសមាជិកសហជីពពាណិជ្ជកម្ម

០.៥ ថ្ងៃ ហ្វឹកហាត់

TOT ស្តីពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ការ បង្ការ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ អ្នកចូលរួមនឹង៖

 • យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិធីសាស្ត្ររៀនរបស់មនុស្សពេញវ័យ
 • យល់ដឹងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនាញសម្របសម្រួល
 • អាច ធ្វើ សម័យប្រជុំ យល់ដឹង អំពី ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង ការ បង្ការ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្រាប់ អ្នក ចូលរួម ប្រភេទ ផ្សេង ៗ

ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញត្រួតពិនិត្យ

SST ត្រូវ បាន បញ្ជាក់ ថា បង្កើន ផលិត ផល នៃ ខ្សែ បន្ទាត់ ដែល ត្រួត ពិនិត្យ ដោយ អ្នក គ្រប់ គ្រង ស្ត្រី ដែល បាន ហ្វឹក ហាត់ ដោយសារ វា កាត់ បន្ថយ ពេល វេលា ដែល ចាំបាច់ ដើម្បី សម្រេច គោល ដៅ ផលិត កម្ម ដែល បណ្តាល ឲ្យ មាន ការ កើន ឡើង 22 % នៃ ផលិត ផល ។

ប្រធានបទសំខាន់ៗដែលយើងគ្របដណ្តប់តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលនេះ គឺ៖

 • តួនាទី និងភារកិច្ចរបស់មន្រ្តីរាជការ
 • ប្រភេទ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ
 • ជំហាន ដើម្បី ជះ ឥទ្ធិពល
 • អាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន
 • ភាពស្មោះត្រង់
 • រចនាប័ទ្មគ្រប់គ្រង
 • ការផ្តល់ការណែនាំការងារ
 • ការ កែ តម្រូវ សមត្ថភាព មិន ល្អ
 • ការ ដោះស្រាយ ជម្លោះ
 • ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក អ្នកចូលរួមត្រួតពិនិត្យ ប្រធាន និងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្ម Line

ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកសម្របសម្រួលលើការងារសម្របសម្រួល

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ Facilitors (ToF) វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្តល់វិធីសាស្រ្ត និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យរោងចក្រអាចផ្តល់ការសម្របសម្រួលប្រភេទ variuos សម្រាប់រោងចក្រដោយគុណភាពខ្ពស់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន។ អ្នក ចូល រួម នឹង អាច ទទួល បាន ចំណេះ ដឹង និង ជំនាញ លើ គោលការណ៍ ការ រៀន សូត្រ របស់ មនុស្ស ពេញ វ័យ ការ រៀន សូត្រ & ការ រក្សា ទុក ជំនាញ ការ សម្រុះ សម្រួល ។ល។ អ្នក ចូល រួម ក៏ នឹង ទទួល បាន ឱកាស ក្នុង ការ អនុវត្ត ការ រៀន សូត្រ របស់ ពួក គេ ក្នុង អំឡុង ពេល សម័យ ប្រជុំ និង ទទួល បាន មតិ យោបល់ តាម ផ្លូវ ។

ការយល់ដឹងអំពីមេរោគ HIV & AIDs

ក្រោយ ពី កម្មករ បញ្ចប់ វគ្គ បណ្តុះ បណ្តាល នេះ ពួក គេ នឹង៖

 • មានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីវីរុស ហ៊ីវ និងជំងឺអេដស៍
 • មាន ចំណេះ ដឹង បន្ថែម អំពី វិធានការ ការពារ
 • មានចំណេះដឹងបន្ថែមអំពីវិធានការបង្ការ • ចង់ដឹងក្រុមការងារកាន់តែប្រសើរ (Main)

ការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលផ្តោតលើផែនទីផ្លូវរោងចក្រ

ការបណ្តុះបណ្តាលមានគោលបំណង៖

 • បង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង OSH និង HR focuing PDCA
 • លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីផែនទីផ្លូវរោងចក្រ មូលហេតុដែលវាមានសារៈសំខាន់និងរបៀបអភិវឌ្ឍនិងអនុវត្តផែនទីផ្លូវសម្រាប់និរន្តរភាព។

ការបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់គណៈកម្មាធិការអនុលោមភាព

រៀបចំផែនការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការអនុគណៈកម្មការ/សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងការបៀតបៀនដែលមានស្រាប់នៃរោងចក្រនានាក្នុងបំណងពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គណៈកម្មាធិការអនុគណៈកម្មការ /សមាជិក AHC ទាក់ទងនឹងការបង្ការ និងដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ និងយេនឌ័រនៅរោងចក្រនានា ដើម្បីឲ្យកម្មករមានបរិយាកាសការងារប្រកបដោយសុខភាពល្អ។

អំពើ ហិង្សា និង ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ

គាំទ្រ អ្នក គ្រប់ គ្រង ធនធាន មនុស្ស កណ្តាល ឬ មនុស្ស ដើម្បី ទប់ ស្កាត់ និង ដោះ ស្រាយ អំពើ ហិង្សា និង ការ បៀតបៀន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។ ប្រធានបទ រួមមាន ៖ និយមន័យ នៃ អំពើ ហិង្សា និង ការ បៀតបៀន ភេទ ដោយ ផ្អែក លើ អំពើ ហិង្សា និង ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ វា ជា មូលហេតុ និង ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ជន រង គ្រោះ អ្នក ឈរ មើល ជន ល្មើស និង កន្លែង ធ្វើ ការ របៀប កសាង បរិយាកាស គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត និង បើក ចំហ ដើម្បី លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន តម្លាភាព ភាព ខុស គ្នា រវាង ការ បង្ការ ការ ចាត់ វិធានការ បន្ទាន់ និង ការ ស្តារ ឡើង វិញ និង តួនាទី របស់ រោងចក្រ ក្នុង គោល នយោបាយ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធភាព នេះ និង ដំណើរការ អ្នក គ្រប់គ្រង ផលិតកម្ម អ្នក ចូល រួម HR និង មន្ត្រី អនុលោម តាម

សិទ្ធិការងារ និងភារកិច្ច

អ្នកចូលរួម នឹង ដឹង បន្ថែម ទៀត អំពី សិទ្ធិ និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ខ្លួន នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ត្រូវ ចេះ ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង រៀន អំពី សិទ្ធិ ការងារ អន្តរជាតិ/អ្នក ចូល រួម ផ្នែក សិទ្ធិ មនុស្ស កម្មករ និង មន្ត្រី សង្គមកិច្ច

ការវាយតម្លៃ

យើង ផ្តល់ ការ វាយ តម្លៃ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដើម្បី កំណត់ ការ រីក ចម្រើន ទាំង មូល របស់ រោង ចក្រ នីមួយ ៗ លើ ការ បំពេញ តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។ ការ រក ឃើញ ការ វាយ តម្លៃ រួម ជាមួយ នឹង ការ វិនិច្ឆ័យ ផ្ទាល់ របស់ រោង ចក្រ អំពី បញ្ហា ដើម្បី ផ្តល់ នូវ រូប ភាព ជោគ ជ័យ ដោយ យុត្តិធម៌ និង ល្អ បាន បង្ហាញ ពី ការ រីក ចម្រើន និង តំបន់ សម្រាប់ ការ កែ លម្អ បន្ត ។ គិត ត្រឹម ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh បាន បញ្ចប់ ការ វាយ តម្លៃ ចំនួន ៨៨ លើក ចេញ របាយការណ៍ វាយតម្លៃ ចំនួន ៨៣ និង ធ្វើ ទស្សនកិច្ច ប្រឹក្សា យោបល់ ចំនួន ៤៣៧។

តំបន់ ដែល គ្រប ដណ្តប់ ដោយ ការ វាយ តម្លៃ របស់ យើង រួម មាន ៖

តំបន់ ដែល គ្រប ដណ្តប់ ដោយ ការ វាយ តម្លៃ របស់ យើង រួម មាន ៖

 • ការរើសអើង
 • ពលកម្មបង្ខំ
 • ការងារកុមារ
 • សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម

ច្បាប់ ស្តី ពី ការងារ ជាតិ៖

 • សំណង
 • ពេលវេលាការងារ
 • កិច្ចសន្យា និងធនធានមនុស្ស
 • សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

ចុះឈ្មោះរោងចក្រ ឬសហគ្រាសផ្គត់ផ្គង់របស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រាសដែលមានមូលដ្ឋាននៅបង់ក្លាដែសធ្វើការក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់ដែលត្រៀមរួចរាល់នៅដាកា តុងហ្គី ហ្កាហ្ស៊ីពួរ សាវៀ អាសូលៀ ណារ៉ាយ៉ាងណានជ ឬ Mymensingh ហើយចាប់អារម្មណ៍លើសេវាកម្មវាយតម្លៃ យោបល់ និងការបណ្តុះបណ្តាលរបស់យើង អ្នកអាចចុះចូលរោងការរបស់អ្នកនៅលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។