ការងារល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង៖ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ

៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន

បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh បាន ក្លាយ ជា អ្នក សម្របសម្រួល ដ៏ ចាំបាច់ មួយ នៃ ការ រីក ចម្រើន និង ការ ពង្រីក ឧស្សាហកម្ម Ready-Made Garment (RMG) 🍅 ជា អ្នក បើកបរ ដែល មាន ទិស ដៅ នាំ ចេញ ដ៏ ធំ បំផុត មួយ របស់ សេដ្ឋកិច្ច ។

ផ្តោត លើ ការ លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម កម្ម វិធី នេះ បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ប្រហែល 450 ។ ធ្វើការជាមួយម៉ាក និងអ្នកលក់លក់រាយចំនួន ៤៨ គ្រឿង ប៊ែកស៊ីលហ្វឺក ប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត ១,៣លាននាក់ ក្នុងនោះ ៥០ ភាគរយជាស្ត្រី។

នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួន (២០១៤ – ២០១៧) កម្មវិធីនេះ បានដំណើរការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេស ដើម្បីធ្វើ ឲ្យច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនេះ មានស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ នេះ គឺ ជា រយៈ ពេល មួយ ដែល សម្គាល់ ដោយ វិសោធន កម្ម ច្បាប់ ការងារ និង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ដែល អនុវត្ត តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ គ្រឹះ របស់ ILO ស្តី ពី សេរី ភាព សមាគមន៍ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី II (2018 – 2022) កម្មវិធីនេះ បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពីទីក្រុង Dhaka ទៅកាន់កំពង់ផែ Chittagong។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មវិវឌ្ឍន៍ កម្ម វិធី នេះ បាន អនុម័ត គំរូ សេវា ដ៏ ចំណាស់ មួយ និង បាន ផ្តួច ផ្តើម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ពិសេស ជា ច្រើន ដូច ជា កម្ម វិធីសមភាពយេនឌ័រ និង ការ វិល ត្រឡប់ (GEAR) ការ ផ្តួច ផ្តើម សុខភាព មាតា និង ការ ពារ និង កម្មវិធី ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត រោងចក្រ (FAP)។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

ខេត្តបាត់ដំបង៖ ក្រុមយើងខ្ញុំ

ឧទ្ទិស បុគ្គលិក ក្នុង ស្រុក និង អន្តរ ជាតិ វិជ្ជា ជីវៈ គឺ ជា កម្លាំង ជំរុញ នៅ ពី ក្រោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បង់ក្លាដេស ។ សមាជិក ក្រុម របស់ យើង ចែក រំលែក ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត មួយ ចំពោះ ភាព ល្អ ប្រសើរ និង ព្យាយាម ផ្តល់ នូវ លទ្ធ ផល ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ធ្វើ ការ ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។ យើងធ្វើការបុគ្គលិកប្រមាណ ៤៧នាក់ ដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអន្តរជាតិ។

សូម ទស្សនា ទំព័រ សកល របស់ យើង សម្រាប់ Vacancies និង Tenders សម្រាប់ ឱកាស ការងារ ជាមួយ ក្រុម បង់ក្លាដេស

ក្រុមគ្រប់គ្រង

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Mohamad Anis Agung Nugroho

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Zariath Tamanna

អ្នកដឹកនាំក្រុម

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md. Maruf Hassan Khan

អ្នកដឹកនាំក្រុម

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Syed Fazle Niaz

អ្នកដឹកនាំក្រុម

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Syed Atik Alam

អ្នកដឹកនាំក្រុម

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md. Abdul Munim

អ្នកដឹកនាំក្រុម

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

ម៉ានិច មៀ

មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Afsana Chowdhury

មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Sayan Muhammad Rafi

មន្ត្រី M&E

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Sikder Mohammad Tawhidul Hasan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Rabeya Hossan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md Rakibul Hasan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md Mehedi Hasan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md Emdadul Haque

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

នូសារ៉ាត់ ចាហាន អ៊ីមី

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

វ៉ារេស៊ី អាមីរ៉ូល អ៊ីស្លាម

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Nazmun Naher

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Mohammad Shamsul Hoque

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Ishrat Jahan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Robayeat Meherine Seema

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Quazi Sabetul Islam

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

នាវារ៉ា Chowdhury

ការបណ្តុះបណ្តាល និងមន្ត្រីភេទ

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Nawrin Habiba

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Al Mamun Chowdhury

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Ahmed Rafi

លេខាធិការគម្រោង

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Shayema Rahman

លេខាធិការគម្រោង

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Sohorab Hossain

ជំនួយការរដ្ឋបាល

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Sharmin Sultana

ជំនួយ ការ គម្រោង

Dhaka, បង់ក្លាដែស

Md. Shah Alam

មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។