សមិទ្ធផលរបស់យើង

ការងារល្អប្រសើរជានិច្ចកាលបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការវាស់ស្ទង់ភាពជោគជ័យ វឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកគោលបំណង និងផលប៉ះពាល់យូរអង្វែងដោយប្រើវិធីសាស្រ្តដ៏តឹងរឹង។

ចាប់ តាំង ពី ការ បង្កើត របស់ ខ្លួន កម្ម វិធី នេះ បាន ពឹង ផ្អែក លើ ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង ការ វាយ តម្លៃ យ៉ាង រឹង មាំ និង លើ ភាព ជា ដៃ គូ នៃ ការ សិក្សា ដើម្បី វាយ តម្លៃ ដោយ ឯក រាជ្យ នូវ ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ ខ្លួន ទៅ លើ កម្ម ករ និង សហគ្រាស ។ យើង មាន ភស្តុតាង ដ៏ រឹង មាំ ថា កម្ម វិធី នេះ ដំណើរ ការ ក្នុង ការ ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ច្បាប់ ជាតិ ក្នុង ការ បង្កើន ផលិត ភាព ចំណូល និង ប្រាក់ ចំណេញ និង ក្នុង ការ សម្រេច បាន នូវ ការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋ កិច្ច និង សង្គម តាម រយៈ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ត្រឹម ត្រូវ ។

របាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ការយល់ដឹង

ការយល់ដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវពីការងារកាន់តែប្រសើរឆ្នាំ២០១៧-២០២២

ការយល់ដឹងអំពីការស្រាវជ្រាវពីការងារកាន់តែប្រសើរឆ្នាំ២០១៧-២០២២

ការពង្រឹងផលប៉ះពាល់ យុទ្ធសាស្រ្តការងារកាន់តែប្រសើរសម្រាប់ឆ្នាំ២០២២-២៧ រំកិលហួសពីការវាស់ស្ទង់វឌ្ឍនភាព និងផលប៉ះពាល់នៅកន្លែងធ្វើការ និងបញ្ហាប្រឈមការងារកាន់តែប្រសើរឡើង ដើម្បីបង្កើនការផ្តោតសំខាន់របស់ខ្លួនទៅលើការរួមចំណែកពង្រឹងស្ថាប័ននានានៅកម្រិតជាតិ និងសកលលោក។

យើង ក៏ នៅ តែ ប្តេជ្ញា ចិត្ត ក្នុង ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ រឹង មាំ តាម ប្រព័ន្ធ លើ អាទិភាព កោសល វិច្ចកម្ម ទាំង អស់ របស់ យើង រួម មាន ទិន្នន័យ ដែល មិន ពេញ ចិត្ត ដោយ ភេទ ដើម្បី ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ ការ មិន រើសអើង និង ការ បញ្ចូល នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង គោល នយោបាយ ។

វឌ្ឍនភាព និង សក្តានុពល

អាន បន្ថែម

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។