ទិន្នន័យ និងភស្តុតាង

ការជូនដំណឹងដល់អ្នកបង្កើតគោលនយោបាយតាមរយៈការយល់ដឹងយ៉ាងរឹងមាំ ទុកចិត្តនិងទាន់ពេលវេលា

ទិន្នន័យ គុណភាព ពិសេស របស់ ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន អំពី ការ អនុលោម តាម លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ការ អនុវត្ត សហគ្រាស នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នៅ ពេល ដែល មាន ការ ចែក រំលែក និង ចូល ដំណើរ ការ យ៉ាង ទូលំទូលាយ ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត និង តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម ត្រូវ បាន ចាត់ ទុក ថា គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត អព្យាក្រឹត និង មាន តម្លៃ ខ្ពស់ ក្នុង ការ ជូន ដំណឹង អំពី ការ ផ្លាស់ ប្តូរ និរន្តរ៍ ។

វា អាច ផ្តល់ អំណាច ដល់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ គោល នយោបាយ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភស្តុតាង ដែល បាន ជូន ដំណឹង ដោយ ទិន្នន័យ រឹង មាំ ការ យល់ ដឹង និង ចំណេះ ដឹង អំពី ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ នៅ ក្នុង ប្រទេស របស់ ពួក គេ ។ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដែល មាន ស្រាប់ កំពុង ត្រូវ បាន កើន ឡើង ដោយ ពង្រីក វិធី សាស្ត្រ ប្រមូល ទិន្នន័យ និង ឧបករណ៍ និង ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ រឹង មាំ និង ភស្តុតាង ពី ប្រភព សិក្សា និង វិស័យ ផ្សេង ៗ រួម ទាំង ពី អ្នក បោះ ឆ្នោត និង ដៃ គូ ឧស្សាហកម្ម ។ នេះ នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ មាន ការ វិភាគ កាន់ តែ ជ្រាល ជ្រៅ លើ ទិន្នន័យ ដែល យើង ប្រមូល ។ យើង ក៏ នឹង ពង្រឹង ការ ទាក់ ទង ទៅ នឹង ការ រក ឃើញ របស់ យើង ព្រម ទាំង កសាង សមត្ថ ភាព របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ក្នុង ការ ចូល ដំណើរ ការ និង ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ យើង ។
នៅ ពេល ដែល កម្មវិធី នេះ វិវត្ត គំរូ ការ ចូល រោង ចក្រ របស់ ខ្លួន ក្នុង ដំណាក់កាល យុទ្ធសាស្ត្រ បច្ចុប្បន្ន ប្រភេទ ទិន្នន័យ ដែល បាន ប្រមូល ហើយ ប្រព័ន្ធ ដែល តម្រូវ ឲ្យ ប្រើ វា ដោយ មាន ប្រសិទ្ធភាព ក៏ កំពុង តែ ផ្លាស់ ប្តូរ ផង ដែរ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នឹង ចូល រួម ជា បន្ត បន្ទាប់ ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត ពិភព លោក និង ជាតិ ដើម្បី កំណត់ តម្រូវ ការ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ ពួក គេ ដោយ ជូន ដំណឹង អំពី ការ កែ តម្រូវ ប្រតិបត្តិ ការ សម្រាប់ ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ និង ការ ចែក រំលែក ទិន្នន័យ ដើម្បី គាំទ្រ ការ រីក ចម្រើន នៃ អាណត្តិ របស់ ពួក គេ ។
ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ និង អង្គ ការ ការងារ អន្តរ ជាតិ ដែល កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ( ILO ) នឹង បន្ត ការ សហ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ របស់ ពួក គេ លើ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ។ នេះ មាន ន័យ ថា ការ ពង្រឹង បន្ថែម នៃ ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ និង ការ សម្រប សម្រួល ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ ដើម្បី ជូន ដំណឹង ដល់ ការ តស៊ូ មតិ គោល នយោបាយ លើ ប្រធាន បទ ដូច ជា ប្រាក់ ឈ្នួល សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព ( OSH ) និង ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ ។

ផល ប៉ះពាល់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ

ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន បង្កើត សមត្ថភាព ដ៏ រឹងមាំ មួយ ដើម្បី ប្រមូល និង វិភាគ ទិន្នន័យ ការ ស្ថាបនា លើ បណ្តាញ សិក្សា ដ៏ ទូលំទូលាយ និង ការ អភិវឌ្ឍ ជំនាញ លើ បញ្ហា ការងារ និង ការ អនុលោម តាម ជា ច្រើន នៅ ទូទាំង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ ។

នៅ ក្នុង ប្រទេស នីមួយ ៗ Better Work បាន ផ្តល់ ទិន្នន័យ ដែល អាច ចូល ដំណើរ ការ បាន តាម រយៈ ច្រក ចែក រំលែក តម្លា ភាព និង ទិន្នន័យ ការ វិភាគ ដ៏ រឹង មាំ និង បទ ពិសោធន៍ ពី ការ ចូល រួម រោង ចក្រ ដើម្បី បង្ហាញ ពី របៀប ដែល គោល នយោបាយ ជាតិ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ អនុវត្ត កម្រិត រោង ចក្រ និង របៀប ដែល ការ ពិសោធន៍ គោល នយោបាយ នៅ កម្រិត សហគ្រាស អាច ត្រូវ បាន កើន ឡើង នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម និង កម្រិត ជាតិ ។ ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង Viet Nam កម្ម វិធី នេះ បាន ជះ ឥទ្ធិ ពល ដល់ គោល នយោបាយ ជាតិ និង បទ ប្បញ្ញត្តិ រួម ទាំង តាម រយៈ ការ បញ្ចូល របស់ ខ្លួន ទៅ លើ ការ កែ សម្រួល ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។ នេះ អាច ទៅ រួច ដោយសារ តែ ការ មាន និង ការ ទុក ចិត្ត ទៅ លើ ទិន្នន័យ កម្រិត សហគ្រាស ដែល បាន ប្រមូល ។ ការ រាយ ការណ៍ ដោយ ថ្លា អំពី បញ្ហា មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត រោង ចក្រ ត្រូវ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ថា ជា អ្នក បើក បរ សំខាន់ មួយ សំរាប់ ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

ក្នុង ដំណាក់កាល ចុងក្រោយ របស់ ខ្លួន ឆ្នាំ ២០១៧-២០២២ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ បាន ឲ្យ ដឹង ថា៖ 

  • គោល នយោបាយ ដែល បាន អនុម័ត នៅ កម្រិត តំបន់ និង ពិភព លោក ដែល ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ភស្តុតាង របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ស្តី ពី ការងារ ត្រឹម ត្រូវ និង គោល ដៅ អភិវឌ្ឍ និរន្តរ៍ របស់ អង្គ ការ សហ ប្រជា ជាតិ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។
  • 73 ការបោះពុម្ពផ្សាយស្រាវជ្រាវ
  • 42 Events showcasing Better Work's evidence and experience

ច្រក ទ្វារ តម្លា ភាព ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដែល យើង បង្ហាញ ឈ្មោះ រោង ចក្រ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ កម្ម វិធី ជា ច្រើន របស់ យើង និង ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ សំខាន់ ៗ របស់ ពួក គេ មាន សក្តានុពល ក្នុង ការ ក្លាយ ជា ឧបករណ៍ ចាំបាច់ មួយ សំរាប់ អ្នក បង្កើត គោល នយោបាយ អ្នក គ្រប់ គ្រង អាជីវកម្ម និង និយោជក និង អង្គ ការ កម្ម ករ ដែល ព្យាយាម លើក កម្ពស់ ការងារ ត្រឹម ត្រូវ នៅ ទូទាំង ឧស្សាហកម្ម ដែល មិន ផ្លាស់ ប្តូរ ជា រៀង រហូត ។

ផែនការសកម្មភាពការងារកាន់តែប្រសើរ

ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៧ ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ នឹង បន្ត ប្រមូល វិភាគ និង ចែក រំលែក ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង រឹង មាំ ស្តី ពី លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ការ អនុលោម តាម ព្រម ទាំង ប្រធាន បទ អាទិភាព អាទិភាព យុទ្ធសាស្ត្រ ទាំង អស់។ កម្ម វិធី នេះ នឹង ចូល រួម ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ដើម្បី កែ លម្អ ការ ចូល ដំណើរ ការ និង សមត្ថ ភាព របស់ ពួក គេ ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ ដែល អាច ទុក ចិត្ត បាន របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ និង ប្រភព ផ្សេង ទៀត ដើម្បី ជូន ដំណឹង ដល់ គោល នយោបាយ ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភស្តុតាង ដើម្បី ការពារ សិទ្ធិ របស់ កម្ម ករ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ និង គាំទ្រ សហគ្រាស ឲ្យ មាន ភាព ស៊ាំ និង សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឧស្សាហកម្ម នា ពេល អនាគត រួម ទាំង តាម រយៈ បច្ចេកវិទ្យា ទស្សន៍ទាយ ផង ដែរ ។

ផែនការសកម្មភាពទិន្នន័យ និងភស្តុតាងការងារកាន់តែប្រសើរឡើងគឺឆ្លើយតបនិងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីវិវត្ដន៍ក្នុងមួយជីវិតនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើង, និរន្តរភាពផលប៉ះពាល់, 2022/27. ក្នុង ការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ ដៃ គូ ពិភព លោក និង ជាតិ យើង នឹង បន្ត កែ លម្អ ផែនការ សកម្ម ភាព របស់ យើង ដើម្បី ធានា ថា ពួក គេ គាំទ្រ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ រយៈ ពេល វែង រីក ចម្រើន ។

ការ ប្រមូល និង វិភាគ ទិន្នន័យ សហគ្រាស និង កម្ម ករ និង ភស្តុតាង តាម វិធី ដ៏ រឹង មាំ និង គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត មួយ ។

ដោយ ប្រើប្រាស់ អត្ថ ប្រយោជន៍ នៃ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ យ៉ាង លឿន ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ធ្វើ ឌីជីថល ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ នឹង ប្រមូល និង វិភាគ ទិន្នន័យ ក្រានីត បន្ថែម ទៀត ដើម្បី ជូន ដំណឹង ដល់ ប្រធាន បទ អាទិភាព យុទ្ធ សាស្ត្រ ទាំង អស់ ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក៏ នឹង ពង្រឹង តួ នាទី របស់ ខ្លួន ជា អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ គុណ ភាព ទិន្នន័យ និង ភាព ស្មោះ ត្រង់ និង សក្តានុពល របស់ វា ក្នុង ការ ដើរ តួ ជា សិទ្ធិ អំណាច ក្នុង ការ បក ស្រាយ ទិន្នន័យ ការងារ ពី ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ដូច ដែល បាន បង្កើត ឡើង ដោយ ប្រតិបត្តិ ការ ផ្ទាល់ របស់ កម្ម វិធី នេះ ដោយ ការ ចូល ទៅ កាន់ ទិន្នន័យ កម្រិត តូច ៗ របស់ ILO នៅ កម្រិត ជាតិ ដោយ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ និង ដោយ តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម ផ្សេង ទៀត ។  

ការ ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង សម្រាប់ ការ តស៊ូ មតិ គោល នយោបាយ និង ការ រៀន សូត្រ ខាង ក្នុង ។

នៅ កម្រិត ពិភព លោក សហ ការ ជាមួយ បណ្តាញ សិក្សា ដ៏ ទូលំទូលាយ ការ វិភាគ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ និង សរុប ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ពី ទូទាំង ប្រទេស ដើម្បី ទាញ មេរៀន គោល នយោបាយ ឆ្លង កាត់ ដែល ជូន ដំណឹង ដល់ សហគមន៍ អន្តរ ជាតិ អំពី បញ្ហា ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង បទ ប្បញ្ញត្តិ ការងារ ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ ការ សន្ទនា សង្គម និង ផ្នែក ផ្សេង ៗ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង សិទ្ធិ ការងារ ។ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ យើង ក៏ មាន សារៈ សំខាន់ សម្រាប់ ការ ធានា គុណ ភាព ខាង ក្នុង ការ ត្រួត ពិនិត្យ និង ការ វាយ តម្លៃ និង ការ រៀន សូត្រ ប្រតិបត្តិ ការ ផង ដែរ ។ មុខងារ ផ្សព្វ ផ្សាយ ភ័ស្តុតាង ចំណេះដឹង នេះ ពឹង ផ្អែក លើ ការ ចែក រំលែក ទិន្នន័យ រឹង មាំ និង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព រវាង Better Work, ILO, IFC (ជា ផ្នែក មួយ នៃ World Bank Group) អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ និង ដៃ គូ ឧស្សាហកម្ម។

ការ កសាង សមត្ថភាព របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ដើម្បី ចូល ដំណើរ ការ និង ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង ដ៏ រឹង មាំ និង គួរ ឲ្យ ទុក ចិត្ត បាន ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ត្រូវ បាន កំណត់ ឲ្យ ចូល រួម បន្ថែម ទៀត ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត ជាតិ ដើម្បី កំណត់ ថា តើ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង អ្វី ដែល ពួក គេ ត្រូវការ និង របៀប ប្រើប្រាស់ យ៉ាង ល្អ បំផុត នូវ អ្វី ដែល មាន រួច ទៅ ហើយ ។ កម្ម វិធី នេះ នឹង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ ការ ចូល ដំណើរ ការ និង សមត្ថ ភាព របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ក្នុង ការ ប្រើប្រាស់ ទិន្នន័យ ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ និង ប្រភព ផ្សេង ទៀត នៃ ទិន្នន័យ ដែល អាច ទុក ចិត្ត បាន លើ អាទិភាព អាកាស ធាតុ របស់ យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ យើង ។ ឧទាហរណ៍ យើង នឹង បន្ត គាំទ្រ ការ អភិវឌ្ឍ សមត្ថ ភាព របស់ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ រួម ទាំង ការ សម្រប សម្រួល ការ ចូល ទៅ កាន់ ទិន្នន័យ អនុលោម តាម របស់ ពួក គេ និង ដោយ ពង្រឹង ជំនាញ វិភាគ របស់ ពួក គេ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង វា ហើយ យើង នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ អង្គ ការ កម្ម ករ នៅ កម្រិត ពិភព លោក និង ជាតិ ដើម្បី សម្រប សម្រួល ការ ចូល ទៅ កាន់ ទិន្នន័យ របស់ ពួក គេ ដើម្បី គាំទ្រ ការ សន្ទនា សង្គម ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភស្តុតាង និង ការ ជជែក ដេញ ដោល ។

យើង នឹង គាំទ្រ ការ ប្រមូល ទិន្នន័យ លើ ផ្នែក សោកនាដកម្ម នៃ យុទ្ធ សាស្ត្រ របស់ យើង នៅ ទូទាំង កម្ម វិធី ប្រទេស របស់ យើង ទាំង អស់ ។

ដំណាក់កាល យុទ្ធសាស្ត្រ បច្ចុប្បន្ន របស់ ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ ៖ ការ ទ្រទ្រង់ ផលប៉ះពាល់ របស់ យើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២២-២៧ និង លើសពី នេះ

អាទិភាព យុទ្ធសាស្ត្រ

យុទ្ធសាស្រ្តការងាររយៈពេល ៥ ឆ្នាំកាន់តែប្រសើរ (២០២២-២៧) ឱប ក្រសោប នូវ ការច្នៃប្រឌិត ជុំវិញ អាទិភាព យុទ្ធសាស្ត្រ មួយ ឈុត ដើម្បី សម្រប ខ្លួន ទៅ នឹង តម្រូវការ នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក។

ស្វែង​យល់​បន្ថែម

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។