របាយការណ៍ និង ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ

12 2023

ការងារកាន់តែល្អ ហៃទី ២០២៣ ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ Newsletter

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ចែក រំលែក ឧបសគ្គ ឱកាស និង ឧស្សាហកម្ម សំខាន់ ៗ សម្រាប់ ពាក់ កណ្តាល ដំបូង នៃ ឆ្នាំ 2023 ។

អាន បន្ថែម

ខេត្តបាត់ដំបង៖ សមភាពយេនឌ័រ និងត្រឡប់វិញ–GEAR

សមភាពយេនឌ័រ និង ត្រឡប់មកវិញ (GEAR) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាមួយរបស់ IFC និង ILO ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្តល់យោបល់របស់ Better Work។

អាន បន្ថែម
30 10 10 2023

របាយការណ៍ ប្រចាំ ឆ្នាំ របស់ ប្រទេស អេហ្ស៊ីប ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឆ្នាំ ២០២៣ ៖ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ឧស្សាហកម្ម និង ការ អនុលោម តាម

របាយការណ៍ នេះ បង្ហាញ ពី ការ រក ឃើញ និង ការ សង្កេត ពី អន្តរកម្ម របស់ Better Work Egypt នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ពេញ ឆ្នាំ 2022 ។

អាន បន្ថែម
តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ប្រភេទឯកសារ
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ស្បែក
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
ទំនាក់ទំនង

បើ អ្នក មិន អាច រក ឯកសារ បាន សូម ផ្ញើ មតិ មក យើង reports@betterwork.org ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នេះ។

 

 

ការបង្ហាញលទ្ធផល 9 ពី 420
1 2 3 ... 47
1 2 3 ... 47

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។