អភិបាលកិច្ច

ក្រុមគ្រប់គ្រង

មន្ត្រី ជាន់ ខ្ពស់ មក ពី ILO និង IFC បង្កើត ក្រុម គ្រប់ គ្រង ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ដើរ តួ ជា អង្គ ការ សម្រេច ចិត្ត មួយ ដែល ផ្តល់ នូវ ទិស ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ និង ការ ត្រួត ពិនិត្យ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។ ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ នាយក ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ក្រុម អ្នក គ្រប់ គ្រង ជាន់ ខ្ពស់ ក្រុម គ្រប់ គ្រង គាំទ្រ និង ណែ នាំ កម្ម វិធី នេះ ដើម្បី ធានា នូវ សារៈ សំខាន់ យុទ្ធ សាស្ត្រ និង ប្រសិទ្ធិ ភាព របស់ ខ្លួន ។

ក្រុមគ្រប់គ្រង

ILO

Chihoko Asada-Miyakawa

ជំនួយការអគ្គនាយករង និងថ្នាក់តំបន់អាស៊ាន និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ILO

ម៉ានូអេឡា តូមី

ជំនួយការអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាល សិទ្ធិ និងកិច្ចសន្ទនា

IFC

Mary Porter Peschka

នាយកប្រតិបត្តិ, ដំណោះស្រាយប្រឹក្សាយោបល់

IFC

តាន់យ៉ា ឡូហ្សានស្គី

ប្រធានផ្នែកសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ផលិត Agri និងសេវាកម្ម

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់

គណៈកម្មាធិការ ទី ប្រឹក្សា ពហុ ភាគ ហ៊ុន បាន ណែ នាំ ក្រុម គ្រប់ គ្រង អំពី កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ទាំង មូល ជា ពិសេស លើ ទិស ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ និង ភាព ជា ដៃ គូ ព្រម ទាំង ការ អភិវឌ្ឍន៍ សំខាន់ ៗ និង និន្នាការ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ និង ស្តង់ដារ ការងារ ។ គណៈកម្មាធិការ នេះ មាន តំណាង មក ពី រដ្ឋាភិបាល ម្ចាស់ ជំនួយ អង្គ ការ និង សហ ជីព និយោជក អន្តរ ជាតិ ព្រម ទាំង មក ពី ដៃ គូ អ្នក ទិញ អន្តរ ជាតិ និង អ្នក ជំនាញ មក ពី វិទ្យា ស្ថាន អង្គ ការ ស្រាវជ្រាវ និង ក្រុម ហ៊ុន គិត គូរ ។

អង្គភាព តំណាងរាស្ដ្រ

អង្គការនិយោជកខេត្តបាត់ដំបង

Farooq Ahmed

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន និងអគ្គនាយក

IndustriALL

Christina Hajagos-Clausen

នាយកផ្នែកវាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ ស្បែកជើង និងស្បែកជើង

អង្គការអន្តរជាតិនិយោជក (IOE)

Jerome Bellion-Jourdan

អគ្គលេខាធិការរង

សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម អន្តរជាតិ (ITUC)

អាលីសុន តេត

នាយកផ្នែកគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ក្រុមប្រឹក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិ (USCIB)

Ewa Staworzynska

នាយកប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកសាជីវកម្ម និងកិច្ចការការងារ

 

 

អង្គការ Stakeholder

AEO, Inc.

Michelle Tarry

VP, ទំនួលខុសត្រូវ Sourcing & និរន្តរភាព

ក្រសួងការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្ម អូស្ត្រាលី

ស្សាណុន ស

នាយកប្រតិបត្តិ ផ្នែកសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពហុភាគី

អគ្គនាយកដ្ឋាន គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប -General for International Partnerships

Beata Plonka

មន្ត្រីគោលនយោបាយ បទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិ ការងារសមរម្យ គោលនយោបាយការងារ

ក្រសួងការបរទេស សហព័ន្ធ ដើម្បី កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ សេដ្ឋកិច្ច និង អភិវឌ្ឍន៍

Julia Schmidt

មន្ត្រី គោល នយោបាយ ជាន់ ខ្ពស់

Inditex

Mayank Kaushik

នាំមុខនិរន្តរ ភាព

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព, ក្រសួងការបរទេស, រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសហូឡង់

Florian van Altena

មន្ត្រី គោល នយោបាយ ជាន់ ខ្ពស់

លេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋស្វីសសម្រាប់កិច្ចការបរទេស (SECO)

Andrea Gysel

២. អនុ ប្រធាន ស្ដីទី កិច្ចការ ការងារ អន្តរជាតិ

ការិយាល័យកិច្ចការពលកម្មអន្តរជាតិ ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក

Laura H Van Voorhees

មន្ត្រី ទំនាក់ទំនង អន្តរជាតិ ជាន់ខ្ពស់

ទីប្រឹក្សាជំនាញបុគ្គល

Stephanie Barrientos

សាស្ត្រាចារ្យ Emeritus

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍សកល, សាលារៀនបរិស្ថាន, អប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍, សាកលវិទ្យាល័យ ម៉ែនឆេស្ទើរ

Naila Kabeer

សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកយេនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍

នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ/វិទ្យាស្ថាន Inequalities, សាលាសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឡុងដ៍

Aron Kramer

ប្រធាន និង នាយក ប្រតិបត្តិ

អាជីវកម្មសម្រាប់ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

 

 

គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់គម្រោង

ការងារល្អប្រសើរនាំមកនូវការរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលជាតិ សហជីព និងអង្គការនិយោជក ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសង្គម។ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ បង្កើត គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង បី ភាគី ( PAC ) ដែល មាន តំណាង មក ពី ក្រសួង ដែល ពាក់ ព័ន្ធ និយោជក និង សហ ជីព ដើម្បី ណែ នាំ ទិស ដៅ កម្ម វិធី និង គាំទ្រ ប្រតិបត្តិ ការ និង និរន្តរ ភាព ដែល កំពុង បន្ត ។ រចនា សម្ព័ន្ធ នេះ មិន ត្រឹម តែ គាំទ្រ ឲ្យ ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន ឲ្យ មាន ប្រសិទ្ធភាព ជាង មុន ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ជា វេទិកា ដែល គ្រប់ ភាគី អាច ធ្វើ ការ រួម គ្នា ដើម្បី ពង្រឹង ការ អនុវត្ត និង គោល នយោបាយ ដែល នឹង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង វិស័យ ឧស្សាហកម្ម។

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។