ការងារកាន់តែប្រសើរ

វៀតណាម

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam ដោយ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា បណ្តុះ បណ្តាល និង សិក្ខាសាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ យោបល់ និង ការ អនុលោម តាម។

ប្រតិបត្តិការ តាំង ពី ពេល នោះ មក

2014

អ្នកបញ្ជាទិញ

28

រោងចក្រ

314

កម្មករ

752,196

ក្រុម ហ៊ុន ជា មធ្យម ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ នៅ ក្នុង Better Work Viet Nam អស់ រយៈ ពេល បួន ឆ្នាំ បង្កើន សមាមាត្រ ប្រាក់ ចំណូល ទៅ ការ ចំណាយ របស់ ខ្លួន ប្រហែល 25 ភាគ រយ ។

ក្រុម ហ៊ុន ដែល បាន ចូល រួម ក្នុង ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam យ៉ាង ហោច ណាស់ បួន ឆ្នាំ បាន បិទ ភាព ខុស គ្នា នៃ ប្រាក់ ឈ្នួល ភេទ ត្រឹម 85 ភាគ រយ ។

តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព កម្មករស្រ្តីបានទទួលបាននូវចំណេះដឹង និងជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ ដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ និងត្រូវបានលើកកម្ពស់ឋានៈជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់បន្ថែមទៀតនៅ Viet Nam។

ការងារល្អ Viet Nam

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។ រោង ចក្រ ប្រហែល 400 នៅ ទូទាំង ប្រទេស បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ជាមួយ និយោជិត ជិត 700,000 នាក់ ដែល ក្នុង នោះ 78 ភាគ រយ ជា ស្ត្រី ។ កម្ម វិធី នេះ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា ហ្វឹក ហាត់ និង សិក្ខា សាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ទី ប្រឹក្សា និង ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ជាតិ លោក ទៀង រតនៈ សហការ ជា មួយ ដៃគូ ត្រីកោណ កណ្តាល រួម មាន ក្រសួង ការងារ លោក Viet Nam Chamber of Commerce and Industry និង គណៈ គ្រប់គ្រង ទូទៅ Viet Nam របស់ គណ បក្ស ពល ករ។ រួម គ្នា ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam និង ដៃ គូ បី ភាគី ធ្វើ ការ ដើម្បី លើក កម្ពស់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ ដែល តម្រឹម Viet Nam ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង អនុ សញ្ញា ILO ។ ភាព ជា ដៃ គូ បែប នេះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ Viet Nam ដើម្បី ចូល រួម យ៉ាង ពេញលេញ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ខ្លួន ។ តួ នាទី របស់ ការងារ Viet Nam កាន់ តែ ប្រសើរ ក្នុង ការ ភ្ជាប់ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម ។ វិធី សាស្ត្រ រួម នេះ ធានា ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី
ទង់ជាតិ

គោលដៅ យុទ្ធសាស្ត្រ

ដំណាក់កាល យុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៧ របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam នឹង ធ្វើ ការ ដើម្បី សម្រេច បាន លទ្ធផល ដូច ខាង ក្រោម៖

ត្រឹម ឆ្នាំ 2027 ផែនទី ផ្លូវ រួម គ្នា និង រួម បញ្ចូល គ្នា សម្រាប់ វិធី សាស្ត្រ ដែល អាច ធ្វើ មាត្រដ្ឋាន បាន ទៅ លើ ការ អនុលោម តាម និង ការ សន្ទនា សង្គម ខ្ពស់ និង ថេរ វេលា ដែល បាន យល់ ព្រម និង អនុវត្ត រួម គ្នា ជាមួយ ដៃ គូ កម្ម វិធី ។

នៅ ឆ្នាំ ២០២៧ និយោជក និង កម្មករ និង តំណាង របស់ ពួកគេ នៅ ក្នុង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើការ។ សហគ្រាស ក្នុង វិស័យ ដែល បាន ងើប ចេញ ពី វិបត្តិ COVID-19 កាន់ តែ មាន និរន្តរភាព ភាព ស៊ាំ និង រួម បញ្ចូល គ្នា។

ត្រឹម ឆ្នាំ 2027 ផល ប៉ះ ពាល់ របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ទៅ លើ កម្ម ករ អាជីវកម្ម និង ការ អនុលោម តាម ត្រូវ បាន គាំទ្រ ដោយ ស្ថាប័ន ជាតិ ដែល ប្រើប្រាស់ វិធី សាស្ត្រ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ កម្ម វិធី នេះ ។

ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៧ សហគ្រាស ដែល ចូល រួម ក្នុង ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន អនុម័ត គោល នយោបាយ និង ការ អនុវត្ត លើ ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ សម្រេច បាន នូវ ការងារ សមរម្យ។ 

នៅ ឆ្នាំ ២០២៧ ចំណេះដឹង និង វិធីសាស្ត្រ ការងារ កាន់តែ ប្រសើរ បាន បង្កើត ផល ប៉ះពាល់ សង្គម និង បរិស្ថាន វិជ្ជមាន ហួស ពី កម្មវិធី នេះ ដោយសារ ពួកគេ ត្រូវ បាន អនុម័ត នៅ ក្នុង ប្រទេស និង វិស័យ ផ្សេងៗ ទៀត។

ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត

Featured 19 19 2023

វិស័យ វាយនភ័ណ្ឌ និង សម្លៀកបំពាក់ របស់ Greening Viet Nam៖ ជា ឧបសគ្គ ស្តេក ខ្ពស់ 

កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច និង ឧស្សាហកម្ម ដ៏ លឿន របស់ Viet Nam ក្នុង រយៈ ពេល 30 ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ នេះ បាន នាំ ឲ្យ មាន អត្រា ការ បំភាយ ឧស្ម័ន ផ្ទះ កញ្ចក់ ដែល កំពុង កើន ឡើង លឿន បំផុត មួយ ចំនួន ( GHG ) នៅ លើ ពិភព លោក ។ ឥឡូវ នេះ ប្រទេស នេះ មាន គោល ដៅ សម្រាប់ អនាគត បៃតង ជាង មុន ។

ស្បែកអាទិភាពនៅក្នុង Viet Nam

ការងាររបស់ Work Viet Nam កាន់តែល្អប្រសើរ ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទចំនួន ៦ ក្នុងចំណោមប្រធានបទកាត់តទាំងនេះ ដែលជាកត្តាចាំបាច់ក្នុងការសម្រេចបាននូវលទ្ធផលយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង ហើយនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរការរោងចក្ររបស់យើង ការស្រាវជ្រាវ ឥទ្ធិ ពលគោលនយោបាយ និងមាតិកាដែលផលិត ក៏ដូចជាជះឥទ្ធិពលដល់របៀបដែលយើងបែងចែកធនធានមនុស្ស និងធនធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង៖

ទិន្នន័យ និងភស្តុតាង

ទិន្នន័យ និងភស្តុតាង

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

ការសន្ទនាសង្គម

ការសន្ទនាសង្គម

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

សមភាពយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូល

សមភាពយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូល

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

ផលិតភាព និងផលិតភាពអាជីវកម្ម

ផលិតភាព និងផលិតភាពអាជីវកម្ម

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

បរិស្ថាន

ការ ការពារ បរិស្ថាន និង ការ ដោះ ស្រាយ ការ ប្រែប្រួល អាកាស ធាតុ

នៅក្នុងបរិបទនៃអាទិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្ម 4.0 និងការអនុវត្តវេទិកាឌីជីថលដោយភាគីជាតិនិងដៃគូឧស្សាហកម្ម, កម្មវិធីនេះនឹងផ្តល់សុទិដ្ឋិនិយមដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនិងការផ្តល់ជូនសេវាកម្ម. លោក Viet Nam ការងារ ប្រសើរ ជាង នេះ ក៏ នឹង ប្រមូល ទិន្នន័យ គុណភាព លើ ការ អនុវត្ត កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ ការ អនុវត្ត ដ៏ ល្អ បំផុត ក្នុង ការ អនុវត្ត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ចាស់ទុំ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព នៅ កម្រិត សហគ្រាស និង វិស័យ

ដៃគូរបស់យើង

យើង នាំ មក នូវ គ្រប់ កម្រិត នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ រួម គ្នា ដើម្បី បង្កើន លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន និរន្តរ ភាព ។
រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

ក្រសួងការងារ (MOLISA) ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម (MOIT)
រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

និយោជក

Viet Nam Chamber of Commerce and Industry Viet Nam (VCCI) Viet Nam Textile និងសមាគម Apparel (VITAS)
កម្មករ

កម្មករ & សហជីព

Viet Nam General Confederation of Labour សហព័ន្ធ ការងារ ខេត្ត
អ្នកបញ្ជាទិញ

អ្នកបញ្ជាទិញ

ម៉ាក 45

របាយការណ៍ និង ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ

មើលទាំងអស់
  • របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
  • ឯកសារពិភាក្សា
  • សង្ខេប ស្រាវជ្រាវ
  • របាយការណ៍
  • យុទ្ធសាស្ត្រ
  • សន្លឹកការពិត
  • ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើង

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវ ព័ត៌ មាន របស់ យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។