ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

Stitching រីក ចម្រើន រួម គ្នា ៖ អំណាច ផ្លាស់ ប្តូរ នៃ ការ ការពារ កូន នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

នៅ ពេល ដែល យើង ប្រារព្ធ ទិវា នារី អន្តរជាតិ ឆ្នាំ ២០២៤ រឿង របស់ លោក Sharmin បង្ហាញ ពី ការ ដើរ ប្រណាំង ដ៏ សំខាន់ ដែល ធ្វើ ឡើង ក្នុង ការ ការពារ មាតា បិតា ដែល ជា សក្ខីភាព មួយ ចំពោះ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង សហការ របស់ ក្រុមហ៊ុន ILO-IFC Better Work Bangladesh និង UNICEF តាម រយៈ ការ ផ្តួច ផ្តើម Mothers@Work

អាន បន្ថែម

វិនិយោគដើម្បីអំណាច៖ ដំណើររបស់ Shalimar ទៅកម្លាំង

Shalimar គ្រប់គ្រង មនុស្ស ជាង ៤០ នាក់ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង ស្រុក ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង ដឹកនាំ ផលិតកម្ម និង គុណភាព ជា លទ្ធផល នៃ កម្មវិធី GEAR

អាន បន្ថែម

មេដឹកនាំ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ បង់ក្លាដេស ឱប ក្រសោប របៀប វារៈ និរន្តរភាព នៅ SAF 2024

វេទិកា Apparel ប្រកបដោយចីរភាព (SAF) ឆ្នាំ ២០២៤ បានសង្កត់ធ្ងន់លើការលើកកម្ពស់ការងារប្រកបដោយសមធម៌ ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើវិស័យសីលធម៌ សមភាព និងបរិស្ថាន។

អាន បន្ថែម

ព័ត៌មាន

តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
Facebook
ការបង្ហាញលទ្ធផល 8 ពី 37
1 2 3 ... 5
1 2 3 ... 5

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងនៅ communications@betterwork.org ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ។

 

 

ការបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍

Loading... Loading...

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។