គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅ

កម្ពុជា

ការងារកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា ជារោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (BFC)។ BFC បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ ២០០១ ជា កម្មវិធី គ្រឹះ នៃ ការងារ ប្រសើរ ជាង មុន និង មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ខណៈ ដែល បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ កម្ពុជា ជា គោលដៅ ស្តុក ដ៏ ឆ្លាត វៃ មួយ។

អ្នកបញ្ជាទិញ

45

រោងចក្រ

703

កម្មករ

651,000

ការ បង្កើត និង កំណើន ដំបូង នៃ រោងចក្រ Better Factories Cambodia បាន កើត មាន ឡើង ស្រប ពេល ជាមួយ នឹង ការ កាត់ បន្ថយ គម្លាត ប្រាក់ ឈ្នួល ភេទ ១៧% នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ជាតិ

ការចូលរួមរបស់រោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា នាំឱ្យមានកំណើនផលិតភាពចន្លោះពី ២៦ ទៅ ៣១ភាគរយ សម្រាប់រោងចក្រមធ្យម

រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង មុន កម្ពុជា ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ លើក កម្ពស់ ការ អនុលោម តាម ប្រាក់ ឈ្នួល និង ការ សម្រប សម្រួល ការ លើក ទឹក ចិត្ត ប្រាក់ ខែ រវាង កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ជា ឧបករណ៍ គន្លឹះ សម្រាប់ កាត់ បន្ថយ ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ

នៅ ពេល ដែល រោង ចក្រ ចូល រួម ក្នុង BFC កម្ម ករ រាយ ការណ៍ ថា មិន សូវ ចាំបាច់ ត្រូវ ចំណាយ ពេល លើស ម៉ោង ដើម្បី បំពេញ តាម តម្រូវ ការ មូលដ្ឋាន និង ការ ព្រួយ បារម្ភ តិចតួច ជាមួយ ម៉ោង ធ្វើ ការ និង អត្រា ប្រាក់ ខែ របស់ ពួក គេ ។

គម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា

គម្រោងការងារកាន់តែប្រសើរដំណើរការនៅកម្ពុជា ជាគម្រោងរោងចក្រកាន់តែប្រសើរនៅកម្ពុជា (BFC)។

BFC បាន ចាប់ ផ្តើម នៅ ឆ្នាំ 2001 ជា កម្ម វិធី មូលដ្ឋាន នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដែល ជា កម្ម វិធី រួម គ្នា រវាង អង្គ ការ ការងារ អន្តរ ជាតិ ( ILO ) និង សាជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថុ អន្តរ ជាតិ ( IFC ) ដែល ជា សមាជិក នៃ ក្រុម ធនាគារ ពិភព លោក ។ ក្រុមហ៊ុន BFC បាន មាន សារៈ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ខណៈ ដែល បង្កើន ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ កម្ពុជា ជា ទិសដៅ ស្តុក ដ៏ ឆ្លាត វៃ មួយ។

ជាមួយ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ជាង ៦៦០ រោងចក្រ ដោយ មាន កម្មករ ជាង ៦៤៥.០០០ នាក់ ក្នុង នោះ មាន ស្ត្រី ប្រមាណ ជាង ៨០% BFC បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត ចំពោះ សមតុល្យ ភេទ និង ការ ផ្តល់ អំណាច នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង មាន គោល បំណង កែ លម្អ ជីវភាព របស់ កម្មករ គ្រួសារ និង សហគមន៍ របស់ ពួកគេ ព្រម ទាំង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៃ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា ការ ធ្វើ ដំណើរ និង វិស័យ ថង់ និង រោងចក្រ ស្បែកជើង នៅ ក្នុង ទីផ្សារ ពិភព លោក។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី
ទង់ជាតិ

គោលដៅ យុទ្ធសាស្ត្រ របស់ យើង

ដំណាក់កាល យុទ្ធសាស្ត្រ ឆ្នាំ ២០២៣-២០២៧ របស់ រោងចក្រ កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង នឹង ដំណើរការ ដើម្បី សម្រេច បាន លទ្ធផល ដូច ខាង ក្រោម ៖

នៅ ឆ្នាំ ២០២៧ និយោជក និង កម្មករ និង អ្នក តំណាង របស់ ពួក គេ គាំទ្រ និង ត្រូវ បាន ការពារ ដោយ ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ។ និងសហគ្រាសក្នុងវិស័យនេះកាន់តែមាននិរន្តរភាព ធន់ទ្រាំនិងរួមបញ្ចូលគ្នា។

ត្រឹម ឆ្នាំ ២០២៧ នេះ ផល ប៉ះពាល់ របស់ រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ កម្ពុជា ទៅ លើ កម្មករ សហគ្រាស និង ការ អនុលោម តាម ត្រូវ បាន ទ្រទ្រង់ ដោយ ស្ថាប័ន ជាតិ ដែល ផ្តល់ ឥទ្ធិ ពល ដល់ វិធី សាស្ត្រ ទិន្នន័យ និង ភស្តុតាង របស់ កម្មវិធី។

នៅ ឆ្នាំ ២០២៧ នេះ រោងចក្រ ល្អប្រសើរ ជាង កម្ពុជា ក្នុង ភាព ជា ដៃគូ ជាមួយ តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម ពាក់ព័ន្ធ នឹង ធានា ឲ្យ សហគ្រាស ដែល ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី នេះ បាន អនុម័ត គោលនយោបាយ និង ការ អនុវត្ត លើ ការ ប្រព្រឹត្ត អាជីវកម្ម ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ សម្រេច បាន នូវ ការងារ សមរម្យ និង ការ អនុលោម តាម ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព ។

ត្រឹម ឆ្នាំ 2027 ការ រៀន សូត្រ និង វិធី សាស្ត្រ របស់ កម្ម វិធី នេះ បាន បង្កើត ផល ប៉ះ ពាល់ វិជ្ជមាន ដល់ សង្គម និង បរិស្ថាន ហួស ពី កម្ម វិធី នេះ ។

ព័ត៌មានថ្មីៗបំផុត

Featured 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

លោកស្រី យ៉ាង សុភ័ន មេដឹកនាំ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ ឧទ្ទិស ថ្វាយ ខ្លួន បាន ចែក រំលែក ដំណើរ ផ្លាស់ ប្តូរ របស់ អ្នកស្រី ពី កម្មករ រោងចក្រ ម្នាក់ ទៅ កាន់ មេ សហជីព ដ៏ លេចធ្លោ មួយ នៅ កម្ពុជា ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ កម្មវិធី បណ្តុះ បណ្តាល ថ្នាក់ ដឹក នាំ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម លើ កំណើន ផ្ទាល់ ខ្លួន និង វិជ្ជាជីវៈ របស់ អ្នកស្រី ដោយ គូស បញ្ជាក់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ចារកម្ម ផ្លូវ ចិត្ត ការ គាំទ្រ គ្រួសារ និង ការ ស្វែង រក ការ ផ្លាស់ ប្តូរ វិជ្ជមាន សម្រាប់ កម្មករ។

ការរួមចំណែកដល់ស្បែកអាទិភាព

ប្រធាន បទ ទាំង នេះ កាត់ បន្ថយ គោល ដៅ យុទ្ធ សាស្ត្រ និង នឹង មាន វត្តមាន នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម រោង ចក្រ ការ ស្រាវជ្រាវ គោល នយោបាយ ជះ ឥទ្ធិ ពល និង មាតិកា ដែល បាន បង្កើត ព្រម ទាំង ប៉ះ ពាល់ ដល់ របៀប ដែល យើង បែង ចែក ធនធាន មនុស្ស និង ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ យើង ។

ផលិតភាព និងផលិតភាពអាជីវកម្ម

ដំណើរការអាជីវកម្ម

BFC នឹង គាំទ្រ និយោជក ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ សេវា សម្រាប់ សមាជិក របស់ ពួក គេ ស្តី ពី ផលិត ផល និង អភិវឌ្ឍ របៀប វារៈ គោល នយោបាយ មួយ ដើម្បី ចូល រួម រដ្ឋាភិបាល លើ តម្រូវ ការ ឧស្សាហកម្ម សំរាប់ ការ ទទួល បាន ផលិត ផល ។ កម្មវិធី នេះ នឹង រៀបចំ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល ដល់ អង្គការ កម្មករ ដើម្បី ពង្រឹង តួនាទី របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ បង្កើន ផលិតភាព។

ទិន្នន័យ និងភស្តុតាង

ទិន្នន័យ និងភស្តុតាង

កម្ម វិធី នេះ នឹង ធ្វើ ការ ជាមួយ សាកល វិទ្យាល័យ និង វិទ្យា ស្ថាន ស្រាវជ្រាវ ដើម្បី ប្រមូល និង វិភាគ ទិន្នន័យ ការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ អ្នក បោះ ឆ្នោត រួម ទាំង ក្រុម សហ ជីព អំពី របៀប ដែល ទិន្នន័យ ត្រូវ បាន ប្រមូល និង ប្រើប្រាស់ និង របៀប ដែល តម្រូវ ការ ទិន្នន័យ របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត អាច ត្រូវ បាន បំពេញ ។ កម្ម វិធី នេះ នឹង ប្រើ ទិន្នន័យ ដើម្បី ធ្វើ ករណី សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ ជំនាញ នៅ ក្នុង វិស័យ នេះ និង បោះ ពុម្ព ការ ស្រាវជ្រាវ លើ ភេទ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល និង សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព ( OSH ) ។

បរិស្ថាន

និរន្តរភាព​បរិស្ថាន

BFC នឹង ចូល រួម ជាមួយ ដៃ គូ ដើម្បី កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ដែល ចាំបាច់ នៅ ក្នុង ប្រព័ន្ធ សហគ្រាស និង កម្រិត ជាតិ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ការ បំភាយ ឧស្ម័ន ដែល ផលិត ដោយ វិស័យ សំលៀកបំពាក់ ។ ការ ស្រាវជ្រាវ អំពី ភាព តានតឹង កំដៅ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ នឹង ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដើម្បី តស៊ូ មតិ ដើម្បី អនុម័ត យន្ត ការ គ្រប់ គ្រង កូដ អគារ មួយ ។ BFC ក៏ នឹង អនុវត្ត ការ ហ្វឹក ហាត់ ផល ប៉ះ ពាល់ បំរែបំរួល អាកាស ធាតុ សម្រាប់ កម្ម ករ ដើម្បី បង្កើន ការ យល់ ដឹង អំពី និរន្តរ ភាព បរិស្ថាន ។

សមភាពយេនឌ័រ និងការរួមបញ្ចូល

សមភាពយេនឌ័រ & ការបញ្ចូល

ប្រធានបទៈ សមភាពយេនឌ័រ ការកាត់បន្ថយរាល់ការងារ ដែលយើងធ្វើនៅ Better Factories Cambodia (BFC)។ ដើម្បីផ្តល់នូវទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការងាររបស់ខ្លួន BFC ផ្តោតអាទិភាពយេនឌ័ររបស់ខ្លួនក្រោមសសរបួនគឺការរើសអើង, ការងារដែលបង់ប្រាក់និងការថែទាំ, សម្លេងនិងតំណាងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញ. 

សុវត្ថិភាពការងារ និងសុខភាព

សុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងារ (OSH)

រួម ជាមួយ ក្រសួង ការងារ និង បណ្តុះបណ្តាល វិជ្ជាជីវៈ BFC នឹង សហការ ជាមួយ មន្ត្រី និង បុគ្គលិក នៅ កម្រិត ខេត្ត លើ បច្ចេកទេស ដើម្បី រក ឃើញ ការ មិន គោរព ច្បាប់ របស់ OSH នៅ ក្នុង រោងចក្រ។ រួម ជាមួយ នាយកដ្ឋាន សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព (DOSH) កម្មវិធី នេះ នឹង កសាង សមត្ថភាព របស់ វិស័យ នេះ ស្រប តាម ច្បាប់ អនុវត្ត របស់ ILO ស្តី ពី សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខភាព។ 

ការសន្ទនាសង្គម

ការសន្ទនាសង្គម

ជា ផ្នែក មួយ នៃ កម្ម វិធី ដឹក នាំ ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម ( IR ) BFC ផ្តល់ ការ ហ្វឹក ហាត់ ដល់ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម លើ ដំណើរ ការ កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ( CBA ) ។ កម្ម វិធី នេះ ផ្តល់ ដំបូន្មាន ដល់ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ជាង 200 ។ BFC នឹង អភិវឌ្ឍ និង ផ្សព្វ ផ្សាយ ឧបករណ៍ IR ទៅ កាន់ រោង ចក្រ ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ ការ ហ្វឹក ហាត់ និង កិច្ច ប្រជុំ ទី ប្រឹក្សា ។ ក្រុម ទំនាក់ទំនង សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម នឹង ជួប គ្នា ជា ទៀងទាត់ ដើម្បី ទទួល បាន ការ ហ្វឹក ហាត់ កសាង សមត្ថ ភាព ។

ការការពារសង្គម

ការការពារសង្គម

សហការ ជាមួយ អ្នក ជំនាញ ផ្នែក ការពារ សង្គម របស់ អង្គការ ILO នៅ កម្ពុជា BFC នឹង ផ្តោត សំខាន់ លើ ទិដ្ឋភាព សំខាន់ៗ នៃ ជីវភាព រស់នៅ និង ជីវភាព របស់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ជា ពិសេស ទំនោរ ការងារ របស់ កម្មករ ដោយ មាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ជា ពិសេស ចំពោះ ការ យល់ ដឹង ពី ការងារ និង ទំនួល ខុស ត្រូវ លើ ការងារ របស់ កម្មករ ស្ត្រី។ ទី ប្រឹក្សា សហគ្រាស នឹង ត្រូវ បាន ហ្វឹក ហាត់ លើ គំនិត ការពារ សង្គម ដើម្បី បង្កប់ ចំណេះ ដឹង អំពី ការ ការពារ សង្គម នៅ ក្នុង រោង ចក្រ តាម រយៈ ការ ប្រជុំ គណៈកម្មាធិការ ទ្វេ ភាគី ។

ប្រាក់ឈ្នួល

ប្រាក់ឈ្នួល

ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌល ILO Global លើប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលសម្រាប់ការងារសមរម្យ BFC នឹងសម្របសម្រួលជាមួយតារាសម្តែងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធានាបាននូវការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថល។ កម្ម វិធី នេះ នឹង គាំទ្រ ការ ផ្តួច ផ្តើម អក្ខរ កម្ម ឌីជីថល សម្រាប់ កម្ម ករ កិច្ច សន្ទនា របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត និង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ពង្រីក ការ គ្រប ដណ្តប់ ប្រាក់ ឈ្នួល អប្បបរមា ហួស ពី ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។

ដៃគូ និង ម្ចាស់ ជំនួយ សំខាន់ៗ

រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ (MoVLT)
និយោជក

និយោជក

Textile, Apparel, Footwear & សមាគមន៍ទំនិញធ្វើដំណើរនៅកម្ពុជា (TAFTAC)
កម្មករ

កម្មករ

ក្រុម ទំនាក់ទំនង សហ ភាព ពាណិជ្ជ កម្ម
អ្នកបញ្ជាទិញ

អ្នកបញ្ជាទិញ

45 Brand និងដៃគូលក់រាយ

របាយការណ៍ និង ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ

មើលទាំងអស់
  • របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ
  • ឯកសារពិភាក្សា
  • សង្ខេប ស្រាវជ្រាវ
  • របាយការណ៍
  • យុទ្ធសាស្ត្រ
  • សន្លឹកការពិត
  • ឧបករណ៍ និង ការណែនាំ

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។