ការគ្រប់គ្រង Transitions និង Retrenchments Guidelines for factories in Bangladesh

7 Dec 2020

ជំងឺ រាតត្បាត COVID-19 នៅ តែ បន្ត រីក រាល ដាល ដោយ ផ្លាស់ ប្តូរ ទាំង វិបត្តិ សុខភាព និង ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល ពី ទីផ្សារ សេដ្ឋកិច្ច និង ការងារ។ ក្រៅ ពី ការ ព្រួយ បារម្ភ ជា បន្ទាន់ អំពី សុខភាព របស់ កម្មករ និង ក្រុម គ្រួសារ របស់ ពួក គេ មេរោគ នេះ កំពុង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ ដល់ ពិភព ការងារ ការ កើន ឡើង នូវ ភាព គ្មាន ការងារ ធ្វើ និង ការ មិន មាន ការងារ ធ្វើ និង ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះពាល់ មិន សមាមាត្រ ដល់ កម្មករ ស្ត្រី ដែល មាន បុគ្គលិក សម្លៀកបំពាក់ ភាគ ច្រើន។

គោល ការណ៍ ណែ នាំ ទាំង នេះ ត្រូវ បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ជួយ រោង ចក្រ ប្រឈម មុខ នឹង បញ្ហា សេដ្ឋ កិច្ច ទាំង នេះ និង ដើម្បី ធ្វើ ដូច្នេះ ស្រប តាម ច្បាប់ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ការ អនុវត្ត ការ អនុវត្ត ល្អ ដែល ទទួល យក ជា អន្តរ ជាតិ និង ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ។ គោល បំណង គឺ ដើម្បី គាំទ្រ ដំណើរ ការ មួយ ដែល យុត្តិធម៌ ថ្លា និង មិន រើសអើង ឡើយ ។ គោល ការណ៍ ណែ នាំ ទាំង នេះ នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្ន ភាព ជា ទៀងទាត់ ដោយ ផ្អែក លើ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ព័ត៌មាន និង បទ ប្បញ្ញត្តិ ។

ទាញយកការណែនាំ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។