ការងារល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង៖ ដៃគូរបស់យើង

៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន

បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh បាន ក្លាយ ជា អ្នក សម្របសម្រួល ដ៏ ចាំបាច់ មួយ នៃ ការ រីក ចម្រើន និង ការ ពង្រីក ឧស្សាហកម្ម Ready-Made Garment (RMG) 🍅 ជា អ្នក បើកបរ ដែល មាន ទិស ដៅ នាំ ចេញ ដ៏ ធំ បំផុត មួយ របស់ សេដ្ឋកិច្ច ។

ផ្តោត លើ ការ លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម កម្ម វិធី នេះ បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ប្រហែល 450 ។ ធ្វើការជាមួយម៉ាក និងអ្នកលក់លក់រាយចំនួន ៤៨ គ្រឿង ប៊ែកស៊ីលហ្វឺក ប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត ១,៣លាននាក់ ក្នុងនោះ ៥០ ភាគរយជាស្ត្រី។

នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួន (២០១៤ – ២០១៧) កម្មវិធីនេះ បានដំណើរការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេស ដើម្បីធ្វើ ឲ្យច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនេះ មានស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ នេះ គឺ ជា រយៈ ពេល មួយ ដែល សម្គាល់ ដោយ វិសោធន កម្ម ច្បាប់ ការងារ និង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ដែល អនុវត្ត តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ គ្រឹះ របស់ ILO ស្តី ពី សេរី ភាព សមាគមន៍ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី II (2018 – 2022) កម្មវិធីនេះ បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពីទីក្រុង Dhaka ទៅកាន់កំពង់ផែ Chittagong។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មវិវឌ្ឍន៍ កម្ម វិធី នេះ បាន អនុម័ត គំរូ សេវា ដ៏ ចំណាស់ មួយ និង បាន ផ្តួច ផ្តើម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ពិសេស ជា ច្រើន ដូច ជា កម្ម វិធីសមភាពយេនឌ័រ និង ការ វិល ត្រឡប់ (GEAR) ការ ផ្តួច ផ្តើម សុខភាព មាតា និង ការ ពារ និង កម្មវិធី ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត រោងចក្រ (FAP)។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

ដៃ គូ របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស

ប៊ែកឡាំងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការមេរបស់យើង – អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាសមាជិកនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក។

បច្ចុប្បន្ន កម្ម វិធី នេះ កំពុង គាំទ្រ យ៉ាង សកម្ម ដល់ ILO ក្នុង ការ បង្កើត ឧបករណ៍ ត្រួត ពិនិត្យ រោង ចក្រ សម្រាប់ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ រដ្ឋាភិបាល ។ ការងារល្អប្រសើរជាងមុនក៏កំពុងធ្វើការជាមួយ ILO ដើម្បីគាំទ្រដល់នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យសម្រាប់រោងចក្រ និងស្ថាប័ននានា (DIFE) ក្នុងការអភិវឌ្ឍមគ្គុទ្ទេសក៍ច្បាប់ការងារដែលងាយស្រួលអាន។

យើង ក៏ ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង គ្នា នៅ កម្រិត ជាតិ ផង ដែរ ។ គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង ( PAC ) ប្រមូល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ ផ្សេង គ្នា ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។  បានអនុម័តជាផ្លូវការដោយក្រសួងការងារ និងការងារ (MoLE) នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការនេះ ត្រូវបានដឹកនាំដោយ អគ្គសេនាធិការ (DIFE) និងរួមបញ្ចូលសមាជិកមកពី MoLE, នាយកដ្ឋានការងារ, សមាគមនិយោជក, BGMEA និង BKMEA និងតំណាងសហជីពពាណិជ្ជកម្មមកពី NCCWE, IBC និង ITUC។ PAC ផ្តល់ ដំបូន្មាន យុទ្ធ សាស្ត្រ អំពី ទិស ដៅ នៃ កម្ម វិធី ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ រីក ចម្រើន លើ ការ អនុវត្ត និង បម្រើ ជា វេទិកា មួយ សំរាប់ ការ ចូល រួម ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ លើ បញ្ហា ឧស្សាហកម្ម សំខាន់ ៗ តាម រយៈ កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ ។

ការងារ ល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង Newsletter 2018
ដៃគូ ការងារ ដ៏ សំខាន់ ក្នុង ការ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ និង ជំរុញ ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ វិស័យ នេះ គឺ៖
រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

ប្រទេស បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល ជាតិ ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ចាប់ តាំង ពី វា បាន ចាប់ ផ្តើម ។ កម្មវិធី នេះ បាន សហការ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល និង អង្គការ ILO ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ច្បាប់ ស្តី ពី ការងារ នៅ ប្រទេស បង់ក្លាដេស (២០១៣) និង ច្បាប់ ការងារ បង់ក្លាដេស (២០១៥)។

កម្មករ

កម្មករ & សហជីព

យើង ធ្វើការ ជាមួយ សហជីព និង ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ កម្មករ ដើម្បី ជួយ សម្រេច បាន នូវ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន នៅ លើ កម្រាល រោងចក្រ និង ស្វែង រក វិធី ដើម្បី បង្កើន ជំនាញ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ពិភាក្សា ប្រកប ដោយ ផល ប្រយោជន៍ និង ចរចា ជាមួយ និយោជក។

ឆ្នាំ ២០១៦ បង់ក្លាដែស ការងារ ល្អ ប្រសើរ បាន ធ្វើ សិក្ខាសាលា ពិគ្រោះ យោបល់ ជា បន្ត បន្ទាប់ ស្តី ពី «កិច្ច សហ ជីព ពាណិជ្ជកម្ម ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព» ជាមួយ នឹង ការ ដឹកនាំ របស់ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម NCCWE និង IBC។ លទ្ធ ផល ដែល បាន ធ្វើ ឲ្យ ទំនាក់ទំនង និង ការ ទុក ចិត្ត កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង រវាង អង្គ ការ របស់ យើង ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ កើន ឡើង នៃ ការ សហ ការ និង ការ ចែក រំលែក ព័ត៌មាន អំពី បញ្ហា ប្រឈម សេរី ភាព នៃ សមាគមន៍ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ចុះ ឈ្មោះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ។

រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

និយោជក

សហគ្រាស រោងចក្រ និង សិប្បកម្ម គឺជា ដៃគូ សំខាន់ ក្នុង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ យើង ដើម្បី បង្កើត លក្ខខណ្ឌ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង វិធី មួយ ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ការសម្តែង អាជីវកម្ម ផងដែរ ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង ការ ទុក ចិត្ត គ្នា រវាង និយោជក និង កម្មករ របស់ ពួក គេ មិន ត្រឹម តែ នាំ ឲ្យ មាន លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ជា លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ អាជីវកម្ម ផង ដែរ។

សូម មើល បញ្ជី ពេញលេញ នៃ រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ

អ្នកបញ្ជាទិញ

Brand & retailers

ម៉ាក អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល របស់ យើង គឺ ជា មេ ដឹក នាំ ឧស្សាហកម្ម នៅ ក្នុង ចលនា នេះ ដើម្បី ស្រមៃ ឡើង វិញ នូវ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ដែល សិទ្ធិ កម្ម ករ ត្រូវ បាន សម្រេច និង អាជីវកម្ម ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ប្រកួត ប្រជែង ដើម្បី រីក ចម្រើន ។

 ម៉ាក ដៃ គូ របស់ យើង អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត សម្រប សម្រួល កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី បង្កើន ផល ប៉ះ ពាល់ អតិបរមា ឧទាហរណ៍ ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ សវនកម្ម ចម្លង និង ដោយ គាំទ្រ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កែ លម្អ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង របៀប មួយ ដែល បំពេញ បន្ថែម និង ពង្រឹង ជំនួយ របស់ បង់ក្លាដេស ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដល់ រោង ចក្រ ។

ក្រៅ ពី ការ ទទួល បាន របាយការណ៍ វាយតម្លៃ របស់ យើង ដៃគូ របស់ យើង មាន អន្តរកម្ម ជា ទៀងទាត់ ជាមួយ នឹង ប្រទេស បង់ក្លាដេស ដែល ប្រសើរ ជាង មុន និង កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជា សកល ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី ការ អភិវឌ្ឍ ឧស្សាហកម្ម និង បញ្ហា កម្រិត រោងចក្រ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជី អ្នកលក់រាយ និងអ្នកសម្របសម្រួល

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ការងារ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ តាម រយៈ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៃ ថ្លៃ វិស័យ ឯក ជន សម្រាប់ សេវា កម្ម និង ជំនួយ របស់ យើង ពី ម្ចាស់ ជំនួយ ។ យើង ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី យល់ ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ និង គោលដៅ ជាក់លាក់ និង ជួយ បង្កើន គោលដៅ ទាំង នេះ តាម រយៈ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី របស់ យើង និង ជា ដៃ គូ សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

ព្រះរាជាណាចក្រ ហូឡង់
ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។