ដំណឹងល្អការងារខេត្តបាត់ដំបង Newsletter – ខែធ្នូ 2022

11 Jan 2023

ទាញយកព័ត៌មាន

ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២ ទស្សនាវដ្ដីព័ត៌មាន ពីខេត្តបាត់ដំបង Better Work Bangladesh (BWB) បានលើកឡើងពីសកម្មភាពគន្លឹះចុងក្រោយបំផុតនៃកម្មវិធីនេះ។

ក្នុងបញ្ហានេះ៖

♦ វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ២០២២ — Stakeholders ពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅខេត្តបាត់ដំបង។

♦ យុទ្ធសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ បានចាប់ផ្ដើមផ្តោតសំខាន់ទៅលើភាពជាដៃគូ និងបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់កំណើននិរន្តរភាព

♦ ភាពជាដៃគូជាមួយសហជីពពាណិជ្ជកម្ម – BWB បានរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់កម្មករដែលមានទិន្នន័យ

♦ ការ ផ្តួច ផ្តើម រួម ការងារ-UNICEF ប្រសើរ ជាង មុន Mothers@Work លើក កម្ពស់ កន្លែង ធ្វើ ការ សមរម្យ សម្រាប់ អ្នក ម្ដាយ ដែល ធ្វើ ការ

♦ BWB ហួស RMG ពង្រីក គំរូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម ផ្សេង ទៀត

♦ រោងចក្រ ដៃគូ BWB សង្កេត ឃើញ សកម្មភាព ១៦ ថ្ងៃ ប្រឆាំង នឹង អំពើ ហិង្សា ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភេទ

Subscribe To Our Newsletter!

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។