ការងារល្អជាងខេត្តបាត់ដំបង៖ ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន

បាន បង្កើត ឡើង នៅ ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ក្រុមហ៊ុន Better Work Bangladesh បាន ក្លាយ ជា អ្នក សម្របសម្រួល ដ៏ ចាំបាច់ មួយ នៃ ការ រីក ចម្រើន និង ការ ពង្រីក ឧស្សាហកម្ម Ready-Made Garment (RMG) 🍅 ជា អ្នក បើកបរ ដែល មាន ទិស ដៅ នាំ ចេញ ដ៏ ធំ បំផុត មួយ របស់ សេដ្ឋកិច្ច ។

ផ្តោត លើ ការ លើក កម្ពស់ ការងារ សមរម្យ ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម កម្ម វិធី នេះ បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ប្រហែល 450 ។ ធ្វើការជាមួយម៉ាក និងអ្នកលក់លក់រាយចំនួន ៤៨ គ្រឿង ប៊ែកស៊ីលហ្វឺក ប៉ះពាល់ដល់កម្មករជិត ១,៣លាននាក់ ក្នុងនោះ ៥០ ភាគរយជាស្ត្រី។

នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងរបស់ខ្លួន (២០១៤ – ២០១៧) កម្មវិធីនេះ បានដំណើរការជាមួយរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេស ដើម្បីធ្វើ ឲ្យច្បាប់ការងាររបស់ប្រទេសនេះ មានស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិ និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ នេះ គឺ ជា រយៈ ពេល មួយ ដែល សម្គាល់ ដោយ វិសោធន កម្ម ច្បាប់ ការងារ និង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ចុះ ឈ្មោះ សហ ជីព ដែល អនុវត្ត តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ គ្រឹះ របស់ ILO ស្តី ពី សេរី ភាព សមាគមន៍ និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម ។ នៅក្នុងដំណាក់កាលទី II (2018 – 2022) កម្មវិធីនេះ បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពីទីក្រុង Dhaka ទៅកាន់កំពង់ផែ Chittagong។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃឧស្សាហកម្មវិវឌ្ឍន៍ កម្ម វិធី នេះ បាន អនុម័ត គំរូ សេវា ដ៏ ចំណាស់ មួយ និង បាន ផ្តួច ផ្តើម គំនិត ផ្តួច ផ្តើម ពិសេស ជា ច្រើន ដូច ជា កម្ម វិធីសមភាពយេនឌ័រ និង ការ វិល ត្រឡប់ (GEAR) ការ ផ្តួច ផ្តើម សុខភាព មាតា និង ការ ពារ និង កម្មវិធី ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត រោងចក្រ (FAP)។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

៣. ប៊ែកឡាំង ធ្វើការល្អជាងមុន

ការិយាល័យប្រទេស ILO ក្រុងបាត់ដំបង

PPD Secretariat Office Complex (ជាន់ទី3), ប្លុក-F, គំរោងទី 17/B&C, Agargaon Administrative Zone,
Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207

ចំណុច Focal

សម្រាប់ ការ សាកសួរ ទូទៅ និង ប្រព័ន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ ៖

Md. Sariful Islam

សម្រាប់ការចុះបញ្ជីរោងចក្រ សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ និងភាពជាដៃគូ៖

Maruf Hassan Khan

សម្រាប់សេវាវាយតម្លៃ ការចូល រួម របស់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ច្បាប់ ការងារ & ILS៖

Syed Atik Alam

សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល, ការធានាគុណភាពនិងយេនឌ័រ:

អាប់ឌុល មុនីម

សម្រាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកទិញ, ឥរិយាបថអាជីវកម្មដែលទទួលខុសត្រូវ & HRDD:

Syed Fazle Niaz

សម្រាប់ ការ កសាង សមត្ថភាព របស់ អ្នក បោះ ឆ្នោត ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម និង មណ្ឌល រៀន សូត្រ ៖

Zariath Tamanna

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។