របាយការណ៍ និង ការ បោះ ពុម្ព ផ្សាយ

ខេត្តបាត់ដំបង៖ សមភាពយេនឌ័រ និងត្រឡប់វិញ–GEAR

សមភាពយេនឌ័រ និង ត្រឡប់មកវិញ (GEAR) គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរួមគ្នាមួយរបស់ IFC និង ILO ហើយត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្មបណ្តុះបណ្តាលនិងផ្តល់យោបល់របស់ Better Work។

អាន បន្ថែម

ដំណឹងល្អការងារខេត្តបាត់ដំបង Newsletter – ខែធ្នូ 2022

DOWNLOAD THE NEWSLETTER December 2022 issue of the newsletter from Better Work Bangladesh (BWB) រំលេចអំពីសកម្មភាពគន្លឹះចុងក្រោយបំផុតនៃកម្មវិធី។ ក្នុងបញ្ហានេះ៖ ♦ វេទិកាធុរកិច្ចខេត្តបាត់ដំបង ឆ្នាំ២០២២ — Stakeholders ពិភាក្សាអំពីយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់វិស័យសម្លៀកបំពាក់ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅខេត្តបាត់ដំបង។ ♦ យុទ្ធសាស្រ្តខេត្តបាត់ដំបង ល្អប្រសើរជាងមុន ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ បានចាប់ផ្ដើមផ្តោតសំខាន់ទៅលើភាពជាដៃគូភាពជាដៃគូ និងបញ្ចូលនូវភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពជាមួយពាណិជ្ជកម្ម ♦ ...

អាន បន្ថែម

Mothers@Work: ការវាយតម្លៃគុណភាព

របាយការណ៍ នេះ ស្វែងយល់ ពី ផល ប៉ះពាល់ នៃ កម្មវិធី ការងារ Mothers@ លើ រោងចក្រ ដែល ចូលរួម ដោយ ផ្ដោត លើ ការ ផ្លាស់ប្តូរ គោលនយោបាយ ការអនុវត្ត និង បទពិសោធន៍ គភ៌ ។ ការ វាយ តម្លៃ ការ ប៉ះ ពាល់ ស្រាល នេះ ទទួល បាន ពី ការ សម្ភាស គុណសម្បត្តិ នៅ ក្នុង រោងចក្រ សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន ៦ ដែល បាន ចុះ ឈ្មោះ ក្នុង ទីក្រុង Better Work Bangladesh (BWB) ដែល បាន ចូលរួម ក្នុង កម្មវិធី Mothers@Work ចន្លោះ ឆ្នាំ ២០១៨ និង ឆ្នាំ ២០១៩។ គ្រប់ រោងចក្រ បាន ធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាព គោលនយោបាយ ការងារ របស់ ខ្លួន ស្តី ពី ផល ប្រយោជន៍ កូន ...

អាន បន្ថែម
តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ប្រភេទឯកសារ
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ស្បែក
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
ទំនាក់ទំនង

បើ អ្នក មិន អាច រក ឯកសារ បាន សូម ផ្ញើ មតិ មក យើង reports@betterwork.org ដែល គូស បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នេះ។

 

 

ការបង្ហាញ ៩ ពី លទ្ធផល ២៣
1 2 3
1 2 3

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។