ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam: ដៃគូរបស់យើង

ការងារល្អ Viet Nam

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។ រោង ចក្រ ប្រហែល 400 នៅ ទូទាំង ប្រទេស បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ជាមួយ និយោជិត ជិត 700,000 នាក់ ដែល ក្នុង នោះ 78 ភាគ រយ ជា ស្ត្រី ។ កម្ម វិធី នេះ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា ហ្វឹក ហាត់ និង សិក្ខា សាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ទី ប្រឹក្សា និង ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ជាតិ នេះ លោក ទៀង រតនៈ សហការ ជា មួយ ដៃគូ ត្រីកោណ កណ្តាល រួម មាន ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម (MOIT) ក្រសួង ការងារ សមា គម ពាណិជ្ជ កម្ម និង ឧស្សាហកម្ម Viet Nam និង សមា គម ទូទៅ របស់ គណ បក្ស ពល ករ Viet Nam។ រួម គ្នា ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam និង ដៃ គូ បី ភាគី ធ្វើ ការ ដើម្បី លើក កម្ពស់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ ដែល តម្រឹម Viet Nam ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង អនុ សញ្ញា ILO ។ ភាព ជា ដៃ គូ បែប នេះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ Viet Nam ដើម្បី ចូល រួម យ៉ាង ពេញលេញ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ខ្លួន ។ តួ នាទី របស់ ការងារ Viet Nam កាន់ តែ ប្រសើរ ក្នុង ការ ភ្ជាប់ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម ។ វិធី សាស្ត្រ រួម នេះ ធានា ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

ដៃ គូ របស់ យើង នៅ ក្នុង Viet Nam

ការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាមធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការមេរបស់យើង – អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិជាសមាជិកនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក។

យើង ក៏ ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង គ្នា នៅ កម្រិត ជាតិ ផង ដែរ ។ គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង របស់ យើង ( PAC ) ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី សក្តានុពល របស់ យើង ក្នុង ការ ប្រមូល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង ៗ គ្នា និង ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ ដែល នាំ ឲ្យ មាន ការ កែ លម្អ ដល់ មនុស្ស ទាំង អស់ ។ PAC ផ្តល់ ដំបូន្មាន យុទ្ធ សាស្ត្រ អំពី ទិស ដៅ នៃ កម្ម វិធី ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ រីក ចម្រើន លើ ការ អនុវត្ត និង បម្រើ ជា វេទិកា មួយ សំរាប់ ការ ចូល រួម ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ លើ បញ្ហា ឧស្សាហកម្ម សំខាន់ ៗ តាម រយៈ ការ ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ ។ នៅ ប្រទេស វៀតណាម PAC មាន តំណាង មក ពី ក្រសួង ការងារ អាំងបាវ៉េត និង កិច្ចការ សង្គម (MOLISA) សភា ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម វៀតណាម (VCCI) និង សមាជ ទូទៅ នៃ ការងារ វៀតណាម (VGCL)។

ដៃ គូ របស់ យើង មួយ ចំនួន ក្នុង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ជំរុញ ឲ្យ មាន ការ ប្រកួត ប្រជែង លើ វិស័យ នេះ គឺ ៖
កម្មករ

កម្មករ & សហជីព

យើង ធ្វើការ ជាមួយ សហជីព និង ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ កម្មករ ដើម្បី ជួយ សម្រេច បាន នូវ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន នៅ លើ កម្រាល រោងចក្រ និង ស្វែង រក វិធី ដើម្បី បង្កើន ជំនាញ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ពិភាក្សា ប្រកប ដោយ ផល ប្រយោជន៍ និង ចរចា ជាមួយ និយោជក។

រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

សហគ្រាស រោងចក្រ គឺជា ដៃគូ សំខាន់ ក្នុង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ យើង ក្នុង ការ បង្កើត លក្ខខណ្ឌ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង វិធី មួយ ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ការសម្តែង អាជីវកម្ម ផងដែរ ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង ការ ទុក ចិត្ត គ្នា រវាង និយោជក និង កម្មករ របស់ ពួក គេ មិន ត្រឹម តែ នាំ ឲ្យ មាន លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ជា លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ អាជីវកម្ម ផង ដែរ។

សូមចុចទីនេះដើម្បីមើលបញ្ជីពេញលេញនៃរោងចក្រដែលចូលរួមនៅក្នុងការងារកាន់តែប្រសើរនៅវៀតណាម។

រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាម ចាប់ តាំង ពី ការ ចាប់ ផ្តើម កិច្ច សហ ការ រួម ជាមួយ ILO ក្នុង ការ ពង្រឹង អធិការ កិច្ច ការងារ កែ ទម្រង់ ច្បាប់ និង ពង្រឹង ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម និង ប្រព័ន្ធ ការពារ សង្គម ដែល អាច មាន ផល ប៉ះ ពាល់ លើស ពី វិស័យ នាំ ចេញ សម្លៀកបំពាក់ ។ អាទិភាព យុទ្ធសាស្ត្រ របស់ ប្រទេស វៀតណាម កាន់តែ ប្រសើរ ឡើង នៅ ក្នុង ឆ្នាំ ខាង មុខ នេះ គឺ ដើម្បី បង្កើន សមត្ថភាព របស់ អ្នក ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ ជាតិ ក្នុង ការ ទទួល បាន តួនាទី កាន់ តែ ច្រើន ក្នុង ការ ផ្តល់ សេវា ស្នូល របស់ ខ្លួន ព្រម ទាំង ផ្តល់ នូវ ឧបករណ៍ ជាក់ ស្តែង និង ការ អនុវត្ត ល្អ ពី បទ ពិសោធន៍ របស់ ខ្លួន សម្រាប់ ការ ប្រើប្រាស់ ក្នុង សហគ្រាស និង វិស័យ ផ្សេងៗ ទៀត។

គំរូ នៃ កិច្ច សន្ទនា សង្គម របស់ យើង ដែល ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម ត្រូវ បាន បង្ហាញ ដល់ រដ្ឋាភិបាល ហើយ ក្រោយ មក ត្រូវ បាន អនុម័ត ជា សញ្ជាតិ នៅ ក្នុង កូដ កម្ម ករ ជាតិ ឆ្នាំ 2013 ។

អ្នកបញ្ជាទិញ

អ្នកបញ្ជាទិញ

ម៉ាក របស់ យើង អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល គឺ ជា មេ ដឹក នាំ ឧស្សាហកម្ម នៅ ក្នុង ចលនា នេះ ដើម្បី ស្រមៃ ឡើង វិញ នូវ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ដែល សិទ្ធិ កម្ម ករ ត្រូវ បាន សម្រេច និង អាជីវកម្ម ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ប្រកួត ប្រជែង ដើម្បី រីក ចម្រើន ។

ក្រុមហ៊ុន Brands និង អ្នក លក់ រាយ ដែល ជា ដៃ គូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ វៀតណាម ប្តេជ្ញា ចិត្ត សម្របសម្រួល កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី បង្កើន ផល ប៉ះពាល់ អតិបរមា ឧទាហរណ៍ ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ សវនកម្ម ដោយ ទុច្ចរិត និង ដោយ គាំទ្រ ការ ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កែ លម្អ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង របៀប មួយ ដែល បំពេញ បន្ថែម និង ពង្រឹង ជំនួយ របស់ ប្រទេស វៀតណាម ឲ្យ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ដល់ រោងចក្រ។

យើង ក៏ ចូល រួម ជាមួយ តំណាង ក្នុង ស្រុក និង តំបន់ នៃ ម៉ាក និង អ្នក លក់ ដែល ប្រមូល ផ្តុំ គ្នា នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម ដោយ ប្រើប្រាស់ ភាព ជា ដៃ គូ ពិភព លោក យុទ្ធ សាស្ត្រ សម្រាប់ ផល ប៉ះ ពាល់ ក្នុង ស្រុក នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ផ្គត់ផ្គង់ ខណៈ ដែល គាំទ្រ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កាន់ តែ ទូលំទូលាយ ក្នុង ការ លើក កម្ពស់ ការ អនុវត្ត ធនធាន ដោយ យុត្តិធម៌ និង ទទួល ខុស ត្រូវ នៅ ទូទាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។

នៅក្នុង វេទិកា ម៉ាក និង អ្នកលក់ ថ្លើម របស់ ខ្លួន លោក Better Work Vietnam បាន នាំ គ្នា ដឹកនាំ តំណាង មក ពី សហគមន៍ អ្នក ទិញ ដើម្បី ចែករំលែក បទពិសោធន៍ ពិភាក្សា អំពី បញ្ហា ប្រឈម ឧស្សាហកម្ម និង ការ គាំទ្រ កាន់តែ ស៊ីជម្រៅ ចំពោះ ការកែលម្អ រោងចក្រ និង តម្លាភាព សង្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ។

ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក៏ បាន បង្កើត ការ ហ្វឹក ហាត់ ពិសេស លើ ស្តង់ដារ ការងារ សម្រាប់ ម៉ាក អន្តរ ជាតិ ដូច្នេះ ពួក គេ អាច យល់ កាន់ តែ ប្រសើរ និង អនុវត្ត វិធី សាស្ត្រ កែ លម្អ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ របស់ ពួក គេ ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជី អ្នកលក់រាយ និងអ្នកសម្របសម្រួល

ម៉ាក ខាង ក្រោម ដែល រស ជាតិ ពី រោងចក្រ វៀតណាម គឺ ជា ដៃគូ ការងារ ល្អ ប្រសើរ របស់ វៀតណាម៖

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ការងារ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ តាម រយៈ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៃ ថ្លៃ វិស័យ ឯក ជន សម្រាប់ សេវា កម្ម និង ជំនួយ របស់ យើង ពី ម្ចាស់ ជំនួយ ។ យើង ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី យល់ ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ និង គោលដៅ ជាក់លាក់ និង ជួយ បង្កើន គោលដៅ ទាំង នេះ តាម រយៈ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី របស់ យើង និង ជា ដៃ គូ សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

រដ្ឋាភិបាល ដូចខាងក្រោម នេះ គឺជា ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam ៖

ពីប្រជាជនជប៉ុន (1)

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។