ការ ពង្រឹង ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ៖ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam ទទួល បាន ការ បៀតបៀន ផ្លូវ ភេទ និង អំពើ ហិង្សា ដែល មាន មូលដ្ឋាន លើ ភេទ តាម រយៈ ការ ផ្តួច ផ្តើម ដែល បាន កំណត់ គោល ដៅ

29 Jan 2024

HO CHI MINH CITY, Viet Nam, 29 January 2024 – Sexual harassment and gender-based violence (GBV) are pressing issues in the worldwide garment industry, which were likely further exacerbated during the COVID-19 pandemic as individuals grappled with heightened economic and social difficulties.

In Viet Nam, efforts to tackle and eradicate sexual harassment and GBV across the garment industry have gained momentum. Better Work Viet Nam has launched a series of programmes and initiatives over the years, collaborating with local and international partners to address these issues across the sector’s factory floor.

Between August-September 2023, the programme conducted an internal survey on sexual harassment prevention to gain insights into the issue. The survey, which was shared with its partners during the Better Work Viet Nam Business Forum last year, collected responses from over 500 respondents in around 100 participating factories. It revealed that individuals experiencing sexual harassment often refrain from sharing or reporting their cases.

Verbal forms of sexual harassment and unwanted touching emerged from the survey as the more prevalent issues, also revealing a widespread lack of understanding about the various forms of such behaviour, particularly among male respondents.

These findings align with those included in Better Work’s discussion paper on sexual harassment prevention in the global garment industry, published in July 2023. Here, evidence shows that sexual harassment interventions are taking place in a “hierarchical, patriarchal culture, shaped by a fundamental lack of acknowledgment of sexual harassment, and a culture of silence where women are largely afraid to report”.

Viet Nam’s survey showed that around 60 percent of the respondents recognized the vulnerability of female workers to sexual harassment in the workplace, particularly in areas such as toilets, factory workshops, and warehouses. Meanwhile, around 10 percent of them reported witnessing instances of sexual harassment in the workplace.

Recognizing the importance of establishing a legal framework for a safe and healthy work environment, the 2019 Viet Nam Labour Code explicitly forbids and condemns workplace sexual harassment. It empowers victims to unilaterally terminate contracts, while companies can dismiss those breaching prevention guidelines and internal rules.

Since 2018, Better Work Viet Nam has maintained strong collaborations with its partners, including the government, business associations, trade unions, brands, and participating factories, to ensure robust efforts in addressing gender equality and preventing sexual harassment from happening across the industry.

“It is imperative to enhance factory management and workers’ awareness of sexual harassment, train them to recognize all its forms, and instill an understanding of the consequences associated with such behaviour,” said Nguyen Hong Ha, Better Work Viet Nam’s Programme Manager.

Better Work Vietnam Enterprise Advisors have been working on ensuring that each participating factory develops a clear sexual harassment policy communicated effectively throughout the workplace. Factory staff have also been actively encouraged to participate in the programme’s dedicated regular sessions and Training-of-Trainers (ToT) schemes, enhancing awareness and dissemination of information across each enterprise.

The programme also collaborated last year with the ILO Global Supply Chain project to deliver a Sexual Harassment Prevention ToT targeting officials from the Viet Nam General Confederation of Labour (VGCL) at national and provincial levels.

Through a collaboration with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), Better Work Viet Nam and the ILO also developed a guide on mainstreaming gender through the human resources policies of enterprises. This initiative falls under the Building Bridge Programme, which includes training sessions for members of the government, the private sector and the unions, discussions on integrating gender considerations into HR policies, sharing best practices, and strategizing the development of gender-related policies in workplaces.

“In business, gender parity is crucial, especially in industries with a significant female workforce like garment and footwear,” said Nguyen Tien Tung, Chief Labour Inspector of Viet Nam Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA), and the Chairperson of Better Work Viet Nam Project Advisory Committee.

“The Building Bridges programme is invaluable, offering insights not just on gender equality but also fostering information exchange among government agencies, including MOLISA, the Vietnam Chamber of Commerce and Industry and the Vietnam General Confederation of Labour,” he added.

Collaboration with brands has also proven key to challenging the status quo in Viet Nam’s textile industry. PUMA, one of more than 60 international brands collaborating with Better Work over the years, stands at the forefront of this battle across its suppliers.

In 2021, PUMA uploaded a Better Work-produced video course on preventing sexual harassment to its Micro Benefit platform in Viet Nam. A total of 175 employees in six factories successfully completed the training online. PUMA’s Viet Nam sustainability team also conducted training sessions for factory managers in 2022. These managers, in turn, organized classroom-based sexual harassment training, effectively reaching over 70,000 workers.

“Training women on their rights and empowering them to advance their careers further is key to achieving gender equality, where both men and women have equal power and opportunities for education, healthcare, economic participation, and personal development,” said Annie Phan, Senior Manager Social Sustainability, PUMA Viet Nam. “Seventy-five percent of workers producing PUMA goods are women and 71% of managerial positions at our core Tier 1 supplier factories in Vietnam are held by women.”

To further promote gender equality and women’s empowerment across the industry, Better Work Vietnam has run the Gender Equality and Returns (GEAR) project. The project, which started in 2020, integrates technical knowledge, leadership skill development, and on-the-job training to help factories improve line-level productivity. This is achieved by equipping female operators with the skills needed to effectively perform and be promoted as line leaders. So far, 148 female workers have attended and graduated from the project, and currently occupy supervisory positions in their factories.

Another Better Work training approach, known as the Factory Ambassador programme, has also been implemented in Viet Nam to spur change. The project works with core enterprise staff to build capacity and generate spill over impacts on factory personnel.

This enables trainees to emulate the role of a Better Work Enterprise Advisor during the advisory process and coordinate virtual interventions within the Better Work service model. The training also aims to raise awareness about gender equality and promote women’s empowerment at the factory level. Since its launch, over 200 trainees have joined the initiative.

In the current 2022-2027 phase, Better Work Viet Nam is set to intensify its efforts on gender-related issues, aiming to elevate discussions and interventions to the next level. The programme is poised to enhance its strategy in addressing gender inequality and preventing workplace harassment as part of its overarching goal of achieving scalability and lasting change.

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
Highlight 19 Jul 2023

វិស័យ វាយនភ័ណ្ឌ និង សម្លៀកបំពាក់ របស់ Greening Viet Nam៖ ជា ឧបសគ្គ ស្តេក ខ្ពស់ 

Global news 3 Jul 2023

អគ្គលេខាធិការ ILO ចុះ ទៅ ពិនិត្យ រោងចក្រ ដែល មាន ការ ចុះ ឈ្មោះ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ក្រុង Viet Nam ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី តុល្យភាព រវាង កំណើន សេដ្ឋកិច្ច និង ការងារ សមរម្យ

30 Jun 2023

ប្រធាន ក្រុម ប្រឹក្សា ជាតិ នៃ ប្រទេស ស្វីស ចុះ ទៅ បំពេញ ទស្សនកិច្ច នៅ រោងចក្រ ដែល មាន ភាព ប្រសើរ ជាង មុន របស់ លោក Viet Nam ដែល ចូល រួម ក្នុង រោងចក្រ នៅ ខេត្ត ហៃ ឌួង

ផ្ទះសកលវៀតណាម1 Jun 2023

ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃការផលិតសម្លៀកបំពាក់៖ ដំណើរទេស្សនកិច្ចរោងចក្រ 360°

រឿង ជោគ ជ័យ 6 Dec 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលពិសេសផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីក្នុងការងារនៅ Viet Nam

រឿង ជោគ ជ័យ 5 Jul 2022

ការបណ្តុះបណ្តាលដល់កំពូល៖ តើការឡើងជណ្តើរអាជីពអាចមានរូបរាងបែបណាសម្រាប់បុគ្គលិកនារីវៀតណាម

ភេទ, ផ្ទះសកល, Global news, Highlight, Theme 20 May 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ កាន់ តែ ប្រសើរ មាន ន័យ ថា អនាគត កាន់ តែ មាន ភាព ស៊ាំ សម្រាប់ សម្លៀកបំពាក់ របស់ Viet Nam ឧស្សាហកម្ម ស្បែក ជើង

COVID19 ភាពជាដៃគូ 16 Mar 2022

តារា សម្តែង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ សំខាន់ៗ ជួប ប្រជុំ គ្នា នៅ វៀតណាម ដើម្បី ចាត់ វិធានការ ស្តារ ឡើង វិញ COVID-19

COVID19 22 Nov 2021

ក្នុង ចំណោម បញ្ហា ខ្វះ កម្មករ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ របស់ វៀតណាម ស្វែងរក ដំណោះស្រាយ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។