ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam: Contact us

ការងារល្អ Viet Nam

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។ រោង ចក្រ ប្រហែល 400 នៅ ទូទាំង ប្រទេស បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ជាមួយ និយោជិត ជិត 700,000 នាក់ ដែល ក្នុង នោះ 78 ភាគ រយ ជា ស្ត្រី ។ កម្ម វិធី នេះ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា ហ្វឹក ហាត់ និង សិក្ខា សាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ទី ប្រឹក្សា និង ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ជាតិ នេះ លោក ទៀង រតនៈ សហការ ជា មួយ ដៃគូ ត្រីកោណ កណ្តាល រួម មាន ក្រសួង ឧស្សាហកម្ម និង ពាណិជ្ជកម្ម (MOIT) ក្រសួង ការងារ សមា គម ពាណិជ្ជ កម្ម និង ឧស្សាហកម្ម Viet Nam និង សមា គម ទូទៅ របស់ គណ បក្ស ពល ករ Viet Nam។ រួម គ្នា ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam និង ដៃ គូ បី ភាគី ធ្វើ ការ ដើម្បី លើក កម្ពស់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ ដែល តម្រឹម Viet Nam ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង អនុ សញ្ញា ILO ។ ភាព ជា ដៃ គូ បែប នេះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ Viet Nam ដើម្បី ចូល រួម យ៉ាង ពេញលេញ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ខ្លួន ។ តួ នាទី របស់ ការងារ Viet Nam កាន់ តែ ប្រសើរ ក្នុង ការ ភ្ជាប់ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម ។ វិធី សាស្ត្រ រួម នេះ ធានា ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

លោក Viet Nam ធ្វើការងារល្អ មានការិយាល័យចំនួន ២ គ្របដណ្ដប់ទាំងខេត្តភាគខាងជើង និងភាគខាងត្បូង។ យើង បន្ត ពង្រីក ទៅ ក្នុង តំបន់ ថ្មី ដូច្នេះ សូម ទាក់ ទង យើង ដោយ ផ្ទាល់ ប្រសិន បើ អ្នក ចង់ សួរ អំពី ការ ចូល រួម កម្ម វិធី នេះ ។

ការងារល្អប្រសើរ Viet Nam HQ

អគារ Centre Point – Unit 1502, 15th Floor
ផ្ទះលេខ ១០៦ ផ្លូវ Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City, Vietnam

ការិយាល័យការងារ Viet Nam Hanoi ល្អប្រសើរជាងមុន

Handi Resco Tower – ជាន់ទី 12, Tower B

ផ្ទះលេខ 521 Kim Ma Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh DistrictHa Noi City, វៀតណាម

ចូលរួមហ្វឹកហាត់របស់យើង

សម្រាប់ការវាយតម្លៃ, ដំបូន្មាននិងម៉ាក, អ្នកលក់រាយនិងសេវាកម្មអន្តរការី:

Nga Nguyen

ការបណ្តុះបណ្តាល៖

ត្រឹន ឡេ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង អធិការកិច្ចទូទៅ៖

បើ អ្នក ត្រូវ ការ Better Work Viet Nam សម្រាប់ រឿង លក្ខណៈពិសេស សូម សរសេរ ទៅ

vietnam@betterwork.org។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។