គម្រោង Better Workវៀតណាម៖ ក្រុមការងាររបស់យើង

ការងារល្អ Viet Nam

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។

ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ចាប់ តាំង ពី ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០៩ មក ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam មាន គោល បំណង ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង របស់ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក ជើង របស់ Viet Nam។ រោង ចក្រ ប្រហែល 400 នៅ ទូទាំង ប្រទេស បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ជាមួយ និយោជិត ជិត 700,000 នាក់ ដែល ក្នុង នោះ 78 ភាគ រយ ជា ស្ត្រី ។ កម្ម វិធី នេះ លើក កម្ពស់ ស្តង់ដារ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ តាម រយៈ សេវា ហ្វឹក ហាត់ និង សិក្ខា សាលា ព្រម ទាំង ការ វាយ តម្លៃ ទី ប្រឹក្សា និង ការ អនុលោម តាម ។

នៅ កម្រិត ជាតិ លោក ទៀង រតនៈ សហការ ជា មួយ ដៃគូ ត្រីកោណ កណ្តាល រួម មាន ក្រសួង ការងារ លោក Viet Nam Chamber of Commerce and Industry និង គណៈ គ្រប់គ្រង ទូទៅ Viet Nam របស់ គណ បក្ស ពល ករ។ រួម គ្នា ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam និង ដៃ គូ បី ភាគី ធ្វើ ការ ដើម្បី លើក កម្ពស់ កំណែ ទម្រង់ ច្បាប់ ការងារ ដែល តម្រឹម Viet Nam ជាមួយ ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង អនុ សញ្ញា ILO ។ ភាព ជា ដៃ គូ បែប នេះ គឺ ចាំបាច់ សម្រាប់ Viet Nam ដើម្បី ចូល រួម យ៉ាង ពេញលេញ ក្នុង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ស្រប តាម លក្ខខណ្ឌ នៃ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម សេរី ដែល មាន ស្រាប់ របស់ ខ្លួន ។ តួ នាទី របស់ ការងារ Viet Nam កាន់ តែ ប្រសើរ ក្នុង ការ ភ្ជាប់ ម៉ាក សកល និង អ្នក លក់ រាយ ជាមួយ ដៃ គូ សង្គម ។ វិធី សាស្ត្រ រួម នេះ ធានា ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីកម្មវិធី

Viet Nam: ក្រុមយើង

បុគ្គលិក ក្នុង ស្រុក និង អន្តរ ជាតិ ដែល បាន ឧទ្ទិស ថ្វាយ ខ្លួន របស់ យើង គឺ ជា កម្លាំង ជំរុញ នៅ ពី ក្រោយ ការងារ ល្អ ប្រសើរ Viet Nam ។ សមាជិក ក្រុម របស់ យើង ចែក រំលែក ការ ប្តេជ្ញា ចិត្ត មួយ ចំពោះ ភាព ល្អ ប្រសើរ និង ព្យាយាម ផ្តល់ នូវ លទ្ធ ផល ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ ធ្វើ ការ ដើម្បី កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។ យើងធ្វើការបុគ្គលិកប្រមាណ ៥០នាក់ ដែលដឹកនាំដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីអន្តរជាតិ។

សូមចូលទៅកាន់ទំព័រសកលរបស់យើងសម្រាប់ Vacancies និង Tenders សម្រាប់ឱកាសការងារជាមួយក្រុមការងារ Viet Nam

ក្រុមគ្រប់គ្រង

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Hong Ha

អ្នក គ្រប់គ្រង កម្មវិធី ប្រទេស

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Dung Tien

ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុម ប្រឹក្សា សហគ្រាស

ហូជីមិញ វៀតណាម

Doan Thuy Diep

ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុម ប្រឹក្សា សហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Pham Thi Hoang Lien

អ្នក គ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិការ - ការិយាល័យ ហាណូយ

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

ប្រាក់កម្ចី Vu Thi Huong

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Duc Thien

ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុម ប្រឹក្សា សហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Pham Quoc Thuan

ថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុម ប្រឹក្សា សហគ្រាស

ក្រុមការងារបច្ចេកទេស

ហាណូយ វៀតណាម

Bui Thu Huong

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហូជីមិញ វៀតណាម

Tran Thi Thao Nguyen

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Hoang Quan

មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនង

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Tran Thi My Linh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Thi Huong Giang

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Lan Huong

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Pham Le Thuan

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Dang Thanh Tung

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Tran Thi Quynh Anh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Le Bich Ngoc

មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Phuong Mai

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Le Huyen Trang

ជំនួយការបណ្តុះបណ្តាល

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Khanh Hoi

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Chau Quoc Hung

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Thi Phuong Thanh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Doan Hai Chau

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Do Duc Hanh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Le Thi Thanh Tam

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Hoang Cam Van

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Ngoc Ha

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Truong Thi Phuong Tu

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Le Hoang Tu

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Le Thi Thanh Mai

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Thi Hong Hanh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Dang Hong Van

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Vu Ngoc Lan Anh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ហាណូយ វៀតណាម

Luu Thi Minh Huyen

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Pham Ai Nhi

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Le Van

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Cong Trang

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Quang Tien

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Hoang Thi Phuong Anh

ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Thi Thanh Thuy

មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Bich Nga

មន្ត្រីជំនួយការកម្មវិធី

ហិរញ្ញវត្ថុ និង រដ្ឋបាល

ហាណូយ វៀតណាម

Nguyen Thu Thuy

ជំនួយការរដ្ឋបាល

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Pham Thi Ngoc Tram

ជំនួយការរដ្ឋបាល

ហាណូយ វៀតណាម

Bui Thanh Thuy

ជំនួយការរដ្ឋបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ

ទីក្រុង ហូជីមិញ វៀតណាម

Nguyen Thi Truong Le

មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។