• Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên của Better Work Jordan 2023: Đánh giá ngành và tuân thủ

7 Tháng Sáu 2023

Báo cáo này trình bày những phát hiện và quan sát từ các tương tác của Better Work Jordan trong lĩnh vực may mặc trong suốt năm 2022.

Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của ngành may mặc ở Jordan và các nhà máy không may mặc được chọn mà chương trình đang hợp tác. Báo cáo rút ra từ nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm kết quả đánh giá từ các chuyến thăm tuân thủ không báo trước đến các nhà máy được thực hiện cùng với Bộ Lao động (MoL), dữ liệu mà chương trình thu thập trong quá trình tương tác thường xuyên với các nhà máy thông qua tư vấn và dữ liệu khảo sát được thu thập trong bốn năm qua từ công nhân, giám sát viên và quản lý. Sự tam giác của các nguồn dữ liệu khác nhau này cho phép hiểu sâu sắc về những thành công của ngành và các lĩnh vực đòi hỏi phải làm việc thêm.

Báo cáo và Ấn phẩm

XEM TẤT CẢ
  • Báo cáo thường niên
  • Tóm tắt nghiên cứu

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Cảnh báo: Cố gắng đọc thuộc tính "term_id" trên int trong /var/www/wordpress/wp-content/themes/betterwork/single-portfolio.php Trực tuyến 228

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.