Cam kết chính sách

Trong những năm gần đây, Better Work ngày càng tập trung vào việc tác động đến chính sách lao động tiến bộ, thông qua khả năng triệu tập độc đáo và khả năng tiếp cận dữ liệu và bằng chứng đáng tin cậy. Đây là một khía cạnh quan trọng trong tầm nhìn của Better Work về sự thay đổi bền vững lâu dài trong ngành may mặc toàn cầu, trong đó các bên liên quan được hỗ trợ bởi các chính sách ưu tiên phúc lợi của ngành và người lao động.  

Nhiều thâm hụt việc làm bền vững không thể được giải quyết chỉ ở cấp độ nơi làm việc. Các giải pháp bền vững đòi hỏi phải cải cách chính sách và thể chế của các thành phần ở cấp ngành, quốc gia và toàn cầu. Tác động của Better Work có thể còn mạnh mẽ hơn nữa khi được đưa vào các can thiệp chính sách rộng lớn hơn của ILO.

Tương tác chính sách dựa trên dữ liệu

Better Work đã hỗ trợ các chính phủ, tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động duy trì và cải thiện việc tuân thủ luật lao động, bao gồm cả những luật dựa trên các tiêu chuẩn lao động cốt lõi, tôn trọng các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc. Tuy nhiên, các rào cản đối với việc cải thiện bền vững trên tất cả các chương trình quốc gia vẫn còn tồn tại. Một cân nhắc quan trọng là làm thế nào để Better Work có thể có tác động lớn hơn khi làm việc song song với các nỗ lực của ILO nhằm tăng cường quản lý lao động, bao gồm thanh tra công cộng, các tổ chức đối thoại xã hội quốc gia và các chính sách thị trường lao động. Là một phần của ILO, Better Work có quyền triệu tập mạnh mẽ để tập hợp các bên liên quan lại với nhau để giải quyết các nguyên nhân cơ bản của việc không tuân thủ dai dẳng trong ngành. Vai trò này ngày càng quan trọng khi các thành phần phát triển các kế hoạch chiến lược dài hạn cho tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm để thể chế hóa các nền tảng đối thoại xã hội, để chúng trở nên đủ hiệu quả để thúc đẩy sự thay đổi tích cực và liên tục. Dữ liệu chất lượng độc đáo của Better Work về tuân thủ, điều kiện làm việc và hiệu suất của doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc rất có giá trị để trao quyền cho các cử tri quốc gia phát triển chính sách dựa trên bằng chứng sáng suốt. Better Work có thể tăng cường khả năng tác động đến việc hoạch định chính sách tốt trong tương lai bằng cách cải thiện việc phân tích và truyền thông dữ liệu do chương trình thu thập, đồng thời tổng hợp dữ liệu và bằng chứng từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các thành phần và các tổ chức khác.

Better Work đã đóng góp vào nỗ lực của ILO trong việc hỗ trợ thực hiện các cải cách pháp lý liên quan đến hiệp định thương mại EU-Việt Nam. Cách tiếp cận đối thoại quản lý công nhân nhà máy của Better Work đã được ghi nhận trong bộ luật lao động quốc gia, thúc đẩy giao tiếp và hợp tác giải quyết vấn đề trong toàn nền kinh tế. Better Work cũng đã đóng góp vào Chiến lược Dệt may và Da giày mới của đất nước, tập trung mạnh vào việc cải thiện điều kiện làm việc, đầu tư vào các kỹ năng mới và giảm tác động của ngành đối với môi trường.

Better Work là một phương tiện để các quốc gia có thể chứng minh sự tiến bộ trong việc thực hiện luật pháp quốc gia và phê chuẩn các công ước của ILO, được đưa vào các yêu cầu của nhà cung cấp ở một số thị trường. Ví dụ, ở Bangladesh và Ai Cập, những ưu đãi như vậy đã khuyến khích các quốc gia áp dụng các khuyến nghị của ILO về cải cách luật lao động và cải thiện việc tuân thủ các Công ước cơ bản của ILO.

Cách tiếp cận "Một ILO" của Ethiopia cung cấp một loạt các can thiệp chiến lược cụ thể nhưng có mối liên hệ với nhau. Mô hình này cho thấy Better Work có thể được lồng ghép hiệu quả như thế nào vào một can thiệp rộng lớn hơn của ILO và chương trình có thể đóng góp như thế nào vào các mục tiêu chiến lược của ILO. Khai thác các ưu đãi thương mại và đầu tư là động lực chính để đạt được các mục tiêu chính sách này.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.