Công việc tốt hơn

Việt Nam

Đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và khả năng cạnh tranh của ngành dệt may và da giày Việt Nam bằng cách thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động và khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc thông qua các dịch vụ đào tạo và hội thảo cũng như tư vấn và đánh giá tuân thủ.

Hoạt động kể từ khi

2014

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

28

Nhà máy

314

Lao động

752,196

Doanh nghiệp trung bình tham gia Better Work Việt Nam trong bốn năm tăng tỷ lệ doanh thu trên chi phí khoảng 25%.

Các công ty đã tham gia Better Work Việt Nam ít nhất bốn năm đã thu hẹp khoảng cách lương theo giới xuống 85%.

Thông qua đào tạo và nâng cao năng lực, lao động nữ đã có được kiến thức và kỹ năng kỹ thuật cần thiết để đủ điều kiện và được thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn ở Việt Nam.

Better Work Việt Nam

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và năng lực cạnh tranh của ngành may mặc và da giày Việt Nam.

Đi vào hoạt động từ tháng 7/2009, Better Work Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc và năng lực cạnh tranh của ngành may mặc và da giày Việt Nam. Khoảng 400 nhà máy trên cả nước tích cực tham gia chương trình với gần 700.000 lao động, trong đó 78% là phụ nữ. Chương trình thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động và khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc thông qua các dịch vụ đào tạo và hội thảo cũng như tư vấn và đánh giá tuân thủ.

Ở cấp quốc gia, Better Work Việt Nam hợp tác với các đối tác ba bên trung ương, bao gồm Bộ Lao động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng nhau, Better Work Việt Nam và các đối tác ba bên hợp tác để thúc đẩy cải cách pháp luật lao động phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và các Công ước của ILO. Quan hệ đối tác như vậy là cần thiết để Việt Nam tham gia đầy đủ vào chuỗi cung ứng toàn cầu phù hợp với các điều khoản của các hiệp định thương mại tự do hiện có. Vai trò của Better Work Việt Nam trong việc kết nối các thương hiệu và nhà bán lẻ toàn cầu với các đối tác xã hội. Cách tiếp cận tích hợp này đảm bảo cải thiện liên tục các điều kiện làm việc.

THÔNG TIN THÊM VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Cờ

Mục tiêu chiến lược

Giai đoạn chiến lược 2023-2027 của Better Work Việt Nam sẽ nỗ lực để đạt được các kết quả sau:

Đến năm 2027, một lộ trình chung và toàn diện cho một cách tiếp cận có thể mở rộng đối với đối thoại xã hội và tuân thủ cao và bền vững đã được đồng ý và cùng thực hiện với các đối tác chương trình.

Đến năm 2027, người sử dụng lao động và người lao động và đại diện của họ trong chương trình Better Work duy trì và được bảo vệ bởi luật lao động quốc gia cũng như các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc; Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nổi lên từ cuộc khủng hoảng COVID-19 bền vững, linh hoạt và bao trùm hơn.

Đến năm 2027, tác động của Better Work đối với người lao động, doanh nghiệp và sự tuân thủ được duy trì bởi các tổ chức quốc gia tận dụng các phương pháp tiếp cận, dữ liệu và bằng chứng của chương trình.

Đến năm 2027, các doanh nghiệp tham gia Better Work đã áp dụng các chính sách và thực tiễn về hành vi kinh doanh có trách nhiệm nhằm hỗ trợ hiện thực hóa việc làm bền vững. 

Đến năm 2027, kiến thức và phương pháp của Better Work đã tạo ra những tác động tích cực đến xã hội và môi trường ngoài chương trình khi chúng được áp dụng ở các quốc gia và lĩnh vực khác.

Tin mới nhất

Đặc sắc 19 Th7 2023

Xanh hóa ngành dệt may Việt Nam: thách thức lớn 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế và công nghiệp hóa nhanh chóng của Việt Nam trong 30 năm qua đã dẫn đến một số tỷ lệ phát thải khí nhà kính (GHG) tăng nhanh nhất trên thế giới. Đất nước hiện đang xoay trục cho một tương lai xanh hơn.

Các chủ đề ưu tiên ở Việt Nam

Công việc của Better Work Việt Nam tập trung vào sáu trong số các chủ đề xuyên suốt này, rất cần thiết để đạt được kết quả chiến lược của chúng tôi và sẽ có mặt trong sự tham gia của nhà máy, nghiên cứu, ảnh hưởng chính sách và nội dung được sản xuất cũng như ảnh hưởng đến cách chúng tôi phân bổ nguồn nhân lực và tài chính của mình:

Dữ liệu và Bằng chứng

Dữ liệu và Bằng chứng

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

Đối thoại xã hội

Đối thoại xã hội

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

Bình đẳng giới và bao trùm

Bình đẳng giới và bao trùm

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

An toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Năng suất và hiệu quả kinh doanh

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

Môi trường

Bảo vệ môi trường và giải quyết biến đổi khí hậu

Trong bối cảnh chính phủ ưu tiên cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và việc các thành phần trong nước và các đối tác trong ngành ứng dụng các nền tảng kỹ thuật số, chương trình sẽ tối ưu hóa việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong truyền thông và cung cấp dịch vụ. Better Work Việt Nam cũng sẽ thu thập dữ liệu định tính về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể để xác định các thực tiễn tốt nhất trong việc thực hiện hiệu quả quan hệ lao động trưởng thành ở cấp doanh nghiệp và cấp ngành.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi tập hợp tất cả các cấp của ngành may mặc lại với nhau để cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy tính bền vững.
Chính phủ

Chính phủ

Bộ Lao động (MOLISA) Bộ Công Thương (MOIT)
Nhà máy và nhà sản xuất

Doanh nghiệp

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS)
Lao động

Công nhân & Công đoàn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Liên đoàn Lao động tỉnh
Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

Nhãn hàng và các đơn vị bán lẻ

45 thương hiệu

Đối tác phát triển của chúng tôi

từ người dân Nhật Bản (1)

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.