Bản quyền

Bản quyền 2017 © Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)

ILO và IFC giữ bản quyền đối với các thông tin có sẵn trên trang web này, trừ khi có quy định khác. Bản quyền trong bất kỳ tài liệu của bên thứ ba nào được tìm thấy trên trang web này cũng phải được tôn trọng.

Để xin phép sao chép các tài liệu có sẵn trên trang Web này, hãy tham khảo chương trình Better Work.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.