Better Work Indonesia: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần 1

26 Biển 2012

Báo cáo này, lần đầu tiên được thực hiện bởi Better Work Indonesia, minh họa những phát hiện của các đánh giá mà chương trình thực hiện từ tháng Bảy năm 2011 đến tháng Ba năm 2012, tại 20 nhà máy, trong khu vực Greater Jakarta

Các nhà máy này sử dụng tổng cộng 40.562 công nhân trong tổng số khoảng 500.000 công nhân trong ngành may mặc xuất khẩu.

Dữ liệu thu thập được minh họa việc không tuân thủ các tiêu chuẩn lao động theo tám cụm: bốn nhóm dựa trên các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO về Lao động trẻ em, Lao động cưỡng bức, Phân biệt đối xử và Tự do Hiệp hội (FoA) và Thương lượng tập thể. Bốn điều còn lại dựa trên luật quốc gia liên quan đến điều kiện làm việc: Bồi thường, Hợp đồng và Nguồn nhân lực, An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (ATVSLĐ) và Thời gian làm việc.

Kết quả đánh giá ban đầu nêu bật những điều sau:

• Không có bằng chứng về lao động trẻ em và lao động cưỡng bức được tìm thấy trong các nhà máy được đề cập trong báo cáo này, tuy nhiên một nhà máy có thủ tục tài liệu kém để giảm thiểu khả năng vô tình tuyển dụng trẻ em.

• Các lĩnh vực phổ biến nhất của việc không tuân thủ trong các lĩnh vực của luật lao động quốc gia là trong các hạng mục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Hợp đồng và Nguồn nhân lực và Thời gian làm việc.

• Phân biệt đối xử trong việc thuê lao động, chủ yếu là do người sử dụng lao động không thuê một người khuyết tật cho mỗi 100 công nhân được tuyển dụng, là sự không tuân thủ chính được xác định đối với các tiêu chuẩn lao động cốt lõi.

• Tự do lập hội về nguyên tắc đã được thực hiện theo luật pháp và quy định, tuy nhiên ở một số nơi, việc thực hiện quyền tự do lập hội tại nơi làm việc chưa được tối ưu hóa.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.