Tài liệu thảo luận 17: Sweatshops có tối đa hóa lợi nhuận không?

31 Biển 2015

Bằng chứng từ Better Work Việt Nam

Ước tính chức năng lợi nhuận chuyển đổi cho các nhà máy may mặc Việt Nam, chúng tôi cùng nhau kiểm tra sự không đồng nhất về chất lượng quản lý và liệu các nhà quản lý chất lượng cao hơn có chọn điều kiện làm việc nhân đạo hơn và kiếm được lợi nhuận cao hơn hay không. Điều kiện làm việc được đo lường từ góc nhìn của người lao động, dựa trên khảo sát về điều kiện làm việc, quan điểm quản lý, dựa trên khảo sát các nhà quản lý nhân sự và đánh giá tuân thủ của Better Work Việt Nam.

Với số lượng quan sát hạn chế về dữ liệu tài chính cấp nhà máy, phân tích nhân tố được sử dụng để giảm số lượng các biến điều kiện làm việc xuống còn ba yếu tố. Điều kiện làm việc được đo lường từ quan điểm của người lao động có tương quan thuận với tỷ lệ doanh thu trên tổng chi phí. Độ co giãn của biên chi phí giá đối với từng yếu tố trong ba điều kiện làm việc là tích cực và có ý nghĩa thống kê. Khi điều kiện làm việc được đo lường từ góc độ đánh giá tuân thủ, hai trong số ba yếu tố dự đoán tích cực tỷ suất lợi nhuận.

Tuy nhiên, khi các điều kiện được đo lường từ quan điểm của người quản lý nhân sự, chỉ có một trong những yếu tố dự đoán tích cực lợi nhuận của công ty. Những phát hiện này phù hợp với giả thuyết rằng cố gắng cải thiện điều kiện làm việc chỉ làm tăng tỷ suất lợi nhuận trong phạm vi những cải tiến đó được nhân viên của công ty cảm nhận.
Sau đó, chúng tôi chuyển sang hiểu các yếu tố quyết định mối quan hệ tích cực giữa lợi nhuận và tuân thủ. Tuân thủ dự đoán nỗ lực làm việc cao hơn được đo bằng thời gian đến mục tiêu sản xuất. Các công ty tuân thủ cũng trả lương cao hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa tuân thủ và vị trí chuỗi cung ứng vẫn chưa được xác định. Một số điều kiện làm việc dự đoán vị trí chuỗi cung ứng cao hơn trong khi những điều kiện khác dự đoán vị trí chuỗi cung ứng thấp hơn.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.