ក្រដាសពិភាក្សា 17: តើ Sweatshops ផលចំណេញ-Maximizing ឬទេ?

31 Mar 2015

ភស្តុតាងពីការងារល្អប្រសើរនៅវៀតណាម

ការ ប៉ាន់ ស្មាន អំពី មុខ ងារ ប្រាក់ ចំណេញ ត្រានថល សម្រាប់ រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ វៀតណាម យើង ធ្វើ តេស្ត រួម គ្នា សម្រាប់ ភាព តានតឹង ដែល មាន គុណ ភាព គ្រប់ គ្រង និង ថា តើ អ្នក គ្រប់ គ្រង ដែល មាន គុណ ភាព ខ្ពស់ ជ្រើស រើស លក្ខខណ្ឌ ការងារ មនុស្ស ធម៌ បន្ថែម ទៀត និង ទទួល បាន ប្រាក់ ចំណេញ ខ្ពស់ ជាង នេះ ឬ អត់ ។ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ត្រូវ បាន វាស់ ស្ទង់ ពី ទស្សនវិស័យ របស់ កម្មករ ដោយ ផ្អែក លើ ការ ស្ទាបស្ទង់ លើ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ទស្សនៈ នៃ ការ គ្រប់គ្រង ដោយ ផ្អែក លើ ការ ស្ទង់ មតិ របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង HR និង ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ការងារ របស់ ប្រទេស វៀតណាម ដែល ប្រសើរ ជាង មុន។

ដោយ មាន ចំនួន កំណត់ នៃ ការ សង្កេត ទិន្នន័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ កម្រិត រោង ចក្រ ការ វិភាគ កត្តា ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី កាត់ បន្ថយ ចំនួន លក្ខខណ្ឌ ការងារ ប្រែប្រួល ទៅ ជា កត្តា បី ។ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដែល វាស់ ស្ទង់ ពី ទស្សន វិស័យ របស់ កម្ម ករ គឺ ទាក់ ទង យ៉ាង វិជ្ជមាន ជាមួយ នឹង សមាមាត្រ នៃ ប្រាក់ ចំណូល ទៅ នឹង ការ ចំណាយ សរុប ។ ភាព ល្អិតល្អន់ នៃ កម្រិត តម្លៃ ទាក់ ទង ទៅ នឹង កត្តា លក្ខខណ្ឌ ការងារ ទាំង បី នីមួយ ៗ គឺ វិជ្ជមាន និង មាន សារៈ សំខាន់ តាម ស្ថិតិ ។ នៅ ពេល ដែល លក្ខខណ្ឌ ការងារ ត្រូវ បាន វាស់ ស្ទង់ ពី ទស្សន វិស័យ នៃ ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម កត្តា ពីរ ក្នុង ចំណោម កត្តា ទាំង បី នេះ បាន ព្យាករណ៍ យ៉ាង វិជ្ជមាន ពី កម្រិត ប្រាក់ ចំណេញ ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ពេល ដែល លក្ខខណ្ឌ ត្រូវ បាន វាស់ ស្ទង់ ពី ទស្សន វិស័យ របស់ អ្នក គ្រប់ គ្រង HR មាន តែ កត្តា មួយ ក្នុង ចំណោម កត្តា ទាំង នោះ ដែល ព្យាករណ៍ យ៉ាង វិជ្ជមាន ពី ប្រាក់ ចំណេញ របស់ ក្រុម ហ៊ុន ។ ការ រក ឃើញ នេះ គឺ ស្រប ទៅ នឹង សម្មតិ កម្ម ដែល ព្យាយាម កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ បង្កើន កម្រិត ប្រាក់ ចំណេញ តែ ក្នុង កម្រិត ដែល ការ កែ លម្អ ទាំង នោះ ត្រូវ បាន យល់ ឃើញ ដោយ និយោជិត នៃ ក្រុម ហ៊ុន នេះ ប៉ុណ្ណោះ ។
បន្ទាប់ មក យើង បែរ ទៅ យល់ ពី ភាព អន់ ខ្សោយ នៃ ទំនាក់ទំនង វិជ្ជមាន រវាង ប្រាក់ ចំណេញ និង ការ អនុលោម តាម ។ ការ អនុលោម តាម បាន ព្យាករណ៍ ថា កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ការងារ កាន់ តែ ខ្ពស់ ត្រូវ បាន វាស់ ស្ទង់ តាម ពេល វេលា ទៅ គោល ដៅ ផលិត កម្ម ។ ក្រុម ហ៊ុន ដែល អនុលោម តាម ក៏ បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ខ្ពស់ ផង ដែរ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ទំនាក់ទំនង រវាង ការ អនុលោម តាម និង គោល ជំហរ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ គឺ មិន ទាន់ បាន កំណត់ នៅ ឡើយ ទេ ។ លក្ខខណ្ឌ ការងារ មួយ ចំនួន បាន ព្យាករណ៍ ពី ទី តាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ កាន់ តែ ខ្ពស់ ខណៈ ពេល ដែល អ្នក ផ្សេង ទៀត ព្យាករណ៍ ពី ទី តាំង ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ទាប ។

ទាញយកក្រដាស

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។