Tập trung vào giới tính

Tháng Mười 13 2016

Bản tóm tắt chuyên đề này dựa trên đánh giá độc lập của Đại học Tufts về Chương trình Việc làm Tốt hơn

Better Work đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, với các nhà máy ở Haiti, Nicaragua và Việt Nam đã giảm đáng kể khoảng cách lương theo giới do họ tham gia chương trình. Ở Haiti, phụ nữ trước đây làm việc nhiều giờ hơn với mức lương thấp hơn nam giới. Trong suốt chương trình, số giờ trung bình hàng tuần được báo cáo bởi phụ nữ giảm, trong khi tổng số tiền lương của họ tăng so với nam giới. Tương tự, ở Nicaragua, khoảng cách tiền lương theo giới giảm, cũng như khoảng cách về giờ làm việc giữa phụ nữ và nam giới. Tại Việt Nam, tác động tích cực của Better Work trong việc thu hẹp khoảng cách lương theo giới ngày càng tăng khi các nhà máy duy trì khả năng tiếp cận các dịch vụ của chương trình trong nhiều năm.

Nghiên cứu trước đây từ chương trình Better Factories Campuchia hỗ trợ tiền đề rằng các công việc trong lĩnh vực may mặc chính thức có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm kết quả khác nhau cho nam giới và phụ nữ. Trên toàn quốc vào năm 1996, phụ nữ kiếm được ít hơn gần 40% so với nam giới ở Campuchia. Đến năm 2007, khoảng cách tiền lương theo giới đã giảm xuống còn 17%. Xu hướng này đi kèm với sự tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu hàng may mặc xảy ra sau khi thực hiện Hiệp định Thương mại Dệt may Song phương Hoa Kỳ-Campuchia và thành lập Better Factories Campuchia để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn lao động.
Tải xuống tóm tắt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.