Tóm tắt mức lương tối thiểu của Indonesia năm 2023

Tháng Hai 14 2023

Mức lương tối thiểu chỉ áp dụng cho người lao động có ít hơn một năm phục vụ. Đối với những người làm việc lâu hơn thế, tiền lương của họ nên tham khảo thang lương và cơ cấu áp dụng ở cấp nơi làm việc / nhà máy. Ngày 30/12/2022, Chính phủ Indonesia đã ban hành Quy chế của Chính phủ thay cho Luật Tạo việc làm (PERPU) số 2/2022 - PERPU là biện pháp pháp lý tạm thời cần được Quốc hội xác nhận để có hiệu lực. Việc ban hành PERPU này đã chính thức thu hồi Luật Tạo việc làm số 11/2020. Miễn là nó không xung đột với PERPU, các quy định phái sinh của Luật Tạo việc làm vẫn còn hiệu lực.

PERPU số 2/2022 đã sửa đổi, cơ cấu lại một số điều về Mức lương tối thiểu ban đầu được quy định tại Luật Tạo việc làm số 11/2020 (PERPU số 2/2022, điều 88 C, điều 88 D và điều 88 F): Mức lương tối thiểu quận, thành phố tiếp tục là bắt buộc phải được cấp có thẩm quyền ban hành; một công thức mới để tính lương tối thiểu đã được giới thiệu và thẩm quyền đã được trao cho Chính phủ để xác định (các) công thức khác của tiền lương tối thiểu trong một số điều kiện nhất định.

Chính phủ sẽ sửa đổi Quy định số 36/2021 của Chính phủ để quy định thêm về (các) công thức tính lương tối thiểu.

Tải xuống

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.