Better Work Việt Nam: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 8

25 Tháng Tám 2015

Better Work Việt Nam

Báo cáo này minh họa kết quả của các đánh giá được thực hiện từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 2 năm 2015 bởi Better Work Việt Nam tại 193 nhà máy. Những phát hiện chính là:

Lao động cưỡng bức: không có trường hợp nào được tìm thấy.

Lao động trẻ em: dữ liệu nỗ lực tuân thủ cho thấy việc tuân thủ đang được cải thiện trong toàn bộ cụm lao động trẻ em, đặc biệt là về mặt tài liệu và bảo vệ lao động trẻ (ví dụ: thông qua các hệ thống xác minh độ tuổi được cải thiện).

Phân biệt đối xử: việc không tuân thủ luật pháp liên quan đến phân biệt đối xử là thấp trong các nhà máy và điều này một phần liên quan đến sự đồng nhất về chủng tộc, tôn giáo và chính trị của lực lượng lao động nhà máy.

Tự do liên kết và thương lượng tập thể: sự can thiệp và phân biệt đối xử của quản lý vẫn còn cao (62% các nhà máy), mặc dù dữ liệu nỗ lực tuân thủ cho thấy tình hình giữa các nhà máy được thành lập đang được cải thiện. Một nửa số nhà máy không tuân thủ trong lĩnh vực thương lượng tập thể, các vấn đề chính là tham vấn không đầy đủ giữa người sử dụng lao động và công đoàn và không đảm bảo sự chấp thuận cho thỏa thuận của hơn 50% công nhân được bảo hiểm.

Bồi thường: hơn tám trong số mười nhà máy không đáp ứng các yêu cầu pháp lý về nghỉ phép có lương (cụ thể là về thanh toán đúng và đúng hạn), trong khi một nửa không tuân thủ về thông tin tiền lương, sử dụng và khấu trừ - chủ yếu là do thực tế vẫn còn dai dẳng giữ nhiều bảng lương hoặc không chính xác. Đồng thời, nỗ lực tuân thủ trong cả hai lĩnh vực đã được cải thiện giữa hai đánh giá gần đây nhất, lần lượt là 7% và 4%.

An toàn vệ sinh lao động: tình trạng không tuân thủ cao nhất và tập trung nhiều nhất ở cụm ATVSLĐ, với tỷ lệ bằng hoặc trên 70% ở 6 trong số 8 điểm tuân thủ. Tuy nhiên, mặc dù vậy, có những dấu hiệu cho thấy sự tuân thủ đang được cải thiện giữa hai giai đoạn đánh giá gần đây nhất.

Hợp đồng và nguồn nhân lực: tình trạng không tuân thủ vẫn còn tương đối cao trong cụm này, từ 47% nhà máy không áp dụng đúng quy trình hợp đồng, đến 75% nhà máy không đáp ứng các yêu cầu pháp lý về thủ tục đối thoại, kỷ luật và tranh chấp.

Thời gian làm việc: gần chín trong số mười nhà máy không tuân thủ trong lĩnh vực làm thêm giờ, do đó đánh dấu vấn đề này là thách thức hàng đầu đối với điều kiện làm việc trong ngành. Làm thêm giờ quá mức trong nhiều trường hợp có liên quan đến cả năng suất nội bộ và điểm yếu trong kế hoạch sản xuất (trong nhà máy) và động lực bên ngoài liên quan đến hành vi của người mua và thực tiễn tìm nguồn cung ứng.

Better Work xuất bản báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia, trình bày phân tích về tình trạng không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.