• Báo cáo thường niên

Better Work Jordan: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 6

15 Tháng Giêng 2015

Một quan hệ đối tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Better Work Jordan đã được khởi động vào tháng 2 năm 2008. Mục tiêu của nó là giảm nghèo ở Jordan bằng cách mở rộng cơ hội việc làm bền vững trong lĩnh vực may mặc. Chương trình cũng nhằm mục đích cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành bằng cách cải thiện việc tuân thủ luật lao động Jordan và các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO, và bằng cách nâng cao hiệu quả kinh tế ở cấp doanh nghiệp.

Better Work tạo ra các báo cáo tổng hợp công khai cho mỗi chương trình quốc gia tối đa hai lần mỗi năm. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Better Work Jordan đã phát hành báo cáo tổng hợp công khai đầu tiên vào tháng 5 năm 2010. Vào tháng 2 năm 2011, Better Work Jordan đã xuất bản báo cáo tổng hợp thứ hai; báo cáo tổng hợp lần thứ ba được công bố vào tháng 3 năm 2012; lần thứ tư vào tháng 11/2012; và lần thứ năm vào tháng 12/2013. Báo cáo này minh họa những phát hiện của các đánh giá được thực hiện từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 10 năm 2014 bởi Better Work Jordan tại 59 nhà máy.

Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan nhanh về các phát hiện không tuân thủ trong kỳ báo cáo tại các nhà máy tham gia Better Work Jordan. Dữ liệu thu thập được minh họa việc tuân thủ tám cụm tiêu chuẩn lao động: bốn dựa trên các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, và bốn chỉ số dựa trên luật quốc gia về điều kiện làm việc (bồi thường, hợp đồng và nguồn nhân lực, an toàn và vệ sinh lao động và thời gian làm việc).

Vui lòng đọc ở đây tuyên bố của Ủy ban Tư vấn Dự án Quốc gia (PAC) về báo cáo này.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.