Báo cáo thường niên Better Work Việt Nam 2019

4 Tháng Sáu 2019

Ngày 14/5/2019, Ủy ban Cố vấn Chương trình Việc làm tốt hơn Việt Nam đã chính thức thông qua Báo cáo thường niên lần thứ 10 của Chương trình. Báo cáo này dựa trên kết quả đánh giá được thực hiện tại 331 nhà máy ở Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/6/2018. Nó trình bày một bức tranh tổng quan về tỷ lệ không tuân thủ trong một loạt các lĩnh vực liên quan đến điều kiện làm việc và các quyền cơ bản tại nơi làm việc, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết do nhà máy dẫn đầu về các nguyên nhân chính của việc không tuân thủ, dựa trên đánh giá và công việc tư vấn của Better Work với các doanh nghiệp.

Báo cáo cũng bao gồm một chương phân tích chuyên đề, với trọng tâm năm nay là Giới tính. Chương này sử dụng các phát hiện tuân thủ Better Work cùng với thông tin định tính và định lượng từ nhiều nguồn có thẩm quyền để xây dựng bức tranh về tình hình giới trong ngành may mặc ở Việt Nam hiện nay. Báo cáo cho rằng cần phải khắc phục để đảm bảo tiếp cận đầy đủ và bình đẳng các quyền và cơ hội cho phụ nữ và nam giới trong toàn ngành.

Trong kỳ báo cáo, tình hình tuân thủ giữa các nhà máy Better Work đã có sự cải thiện đáng kể, so với báo cáo thường niên trước đó. Những thách thức chung thường phù hợp với những năm trước. Sự tuân thủ nói chung là cao trong các cụm tiêu chuẩn lao động cốt lõi, bao gồm lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt đối xử, ngoại trừ tự do liên kết và thương lượng tập thể, trong đó một số lượng đáng kể các nhà máy vẫn không đảm bảo rằng hoạt động công đoàn không có sự tham gia của ban quản lý. Hầu hết các vi phạm được phát hiện trong các vấn đề luật pháp quốc gia, với sự không tuân thủ đặc biệt cao trong các lĩnh vực bảo vệ người lao động, làm thêm giờ và hệ thống quản lý ATVSLĐ.

Để giải quyết những thách thức thường trực này đòi hỏi nỗ lực của tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng. Để đạt được mục tiêu này, Better Work Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan trong nước và các đối tác trong ngành thông qua các sáng kiến khác nhau để nhân rộng các thực tiễn tốt nhất của mình trong số các nhà máy tham gia và hơn thế nữa.

Tải xuống:

Báo cáo bằng tiếng Anh

Tuyên bố PAC bằng tiếng Anh

Báo cáo bằng tiếng Việt

Tuyên bố PAC bằng tiếng Việt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.