Better Work Việt Nam: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 6

15 tháng 5 năm 2013

Better Work Việt Nam

Kết quả đánh giá từ các nhà máy được đề cập trong báo cáo này phần lớn phù hợp với những phát hiện cơ bản trước đây. Một vài điểm chính bao gồm:

♦ Như đã nêu trong tất cả các báo cáo tổng hợp trước đây của Better Work Việt Nam, lĩnh vực có nhiều vấn đề không tuân thủ nhất là An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Các phát hiện có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các hạng mục trong phần này, bao gồm chuẩn bị khẩn cấp, xử lý và dán nhãn hóa chất, dịch vụ y tế và sơ cứu, quản lý ATVSLĐ, bảo vệ người lao động và môi trường làm việc. Giải quyết một số vấn đề này đòi hỏi đầu tư vốn đáng kể, nhưng hầu hết có thể được giải quyết thông qua việc phát triển các hệ thống quản lý ATVSLĐ toàn diện và thường xuyên chú ý đến việc thực hiện, đào tạo và truyền thông.

♦ Làm thêm giờ quá mức tiếp tục là một lĩnh vực không tuân thủ ở hầu hết các nhà máy của Better Work Việt Nam. Trong khi một số nhà máy đã có thể tuân thủ các giới hạn hàng ngày hoặc hàng tuần, 93% không tuân thủ các giới hạn hàng năm. Nguyên nhân của việc làm thêm giờ này rõ ràng có nhiều nguyên nhân, do cả hoạt động của nhà máy cũng như các áp lực khác đến từ các tác nhân trong chuỗi cung ứng. Luật lao động mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Năm năm 2013 sẽ không thay đổi giới hạn hàng năm.

♦ Trong Tiêu chuẩn Lao động Cốt lõi, báo cáo này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của BWV về cách phân loại và báo cáo về các vấn đề liên quan đến Tự do Hiệp hội và Thương lượng Tập thể. Theo báo cáo này, sự không tuân thủ liên quan đến quyền của người lao động từ hoặc tham gia một công đoàn theo sự lựa chọn của họ và khả năng của các công đoàn thành lập hoặc tham gia một liên đoàn mà họ lựa chọn sẽ chỉ được báo cáo ở cấp quốc gia chứ không phải cấp doanh nghiệp. Đồng thời, BWV sẽ tăng cường chú ý đến các câu hỏi liên quan đến Thương lượng tập thể, chú trọng hơn vào việc tìm hiểu quá trình đàm phán, ra quyết định và truyền thông đằng sau các thỏa ước lao động tập thể. Như vậy, các báo cáo trong tương lai sẽ có thông tin chi tiết hơn về các chỉ tiêu thương lượng tập thể.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.