Better Work Nicaragua – Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 2

20 Tháng Năm 2015

Better Work Nicaragua

Báo cáo Tổng hợp Tuân thủ Thứ hai này phản ánh những phát hiện trong đánh giá của Better Work Nicaragua đối với 25 nhà máy, bao gồm giai đoạn từ tháng Giêng năm 2014 đến tháng Giêng năm 2015. Trong số các nhà máy này, 20 nhà máy được đánh giá nhiều lần: 12 nhà máy được đánh giá hai lần và 8 nhà máy được đánh giá ba lần. Các nhà máy này sử dụng 40.776 công nhân, trong đó có 21.413 là phụ nữ. Chương trình Better Work Nicaragua hiện đang bao phủ 58% các công ty trong ngành và 69,51% tổng lực lượng lao động trong ngành sản xuất hàng may mặc.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ thứ hai này phản ánh sự cải thiện tổng thể về tuân thủ. Nổi bật trong kết quả đánh giá là những phát hiện sau:

♦ Như trong báo cáo cơ sở trước đó, không có bằng chứng về lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức được tìm thấy trong các nhà máy được đề cập trong báo cáo này.

♦ Về Tự do lập hội, việc thực hiện các điều khoản trong thỏa ước lao động tập thể một lần nữa là lĩnh vực có mức độ không tuân thủ cao nhất. Một nhà máy đã bị phát hiện không tuân thủ các hoạt động của Công đoàn, bằng cách can thiệp vào các công nhân đang tìm cách liên lạc với đại diện công đoàn của họ. Hai nhà máy đã khắc phục những sai phạm liên quan đến việc sa thải công nhân phân biệt đối xử vì các hoạt động công đoàn.

♦ Lĩnh vực mà mức độ không tuân thủ nhiều nhất và cao nhất tiếp tục được tìm thấy là An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, đặc biệt là Môi trường làm việc và Bảo vệ người lao động. Tuy nhiên, đã có những cải tiến đáng chú ý trong Chuẩn bị Khẩn cấp và An toàn Hóa chất.

♦ Trong Bồi thường, các lĩnh vực không tuân thủ cao nhất (24%) là Thông tin tiền lương, Sử dụng và Khấu trừ, và trong việc thanh toán an sinh xã hội và các lợi ích khác.

♦ Hợp đồng và Nhân sự có tỷ lệ không tuân thủ 48% trong Đối thoại, Kỷ luật và Tranh chấp.

♦ Trong thời gian làm việc, việc không tuân thủ làm thêm giờ tăng lên so với báo cáo trước đó.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.