ការងារល្អប្រសើរ Nicaragua – 2nd Compliance Synthesis Report

20 May 2015

ការងារល្អប្រសើរ Nicaragua

របាយការណ៍ អនុលោម តាម លើក ទី ពីរ នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ រក ឃើញ នៃ ការ វាយ តម្លៃ របស់ ការងារ ល្អ ប្រសើរ នីការ៉ាហ្គ័រ លើ រោង ចក្រ ចំនួន 25 ដែល គ្រប ដណ្តប់ រយៈ ពេល ពី ខែ មករា ឆ្នាំ 2014 ដល់ ខែ មករា ឆ្នាំ 2015 ។ ក្នុង ចំណោម រោងចក្រ ទាំង នេះ ២០ ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ ច្រើន ជាង មួយ ដង៖ ១២ ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ ពីរ ដង ហើយ ៨ នាក់ ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ បី ដង។ រោង ចក្រ ទាំង នេះ ជួល កម្មករ ចំនួន ៤០.៧៧៦ នាក់ ក្នុង នោះ មាន ស្ត្រី ចំនួន ២១.៤១៣ នាក់។ កម្មវិធី Better Work Nicaragua បច្ចុប្បន្នកំពុងគ្របដណ្តប់ ៥៨% នៃក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម និង ៦៩,៥១% នៃបុគ្គលិកសរុបក្នុងវិស័យផលិតកម្មសម្លៀកបំពាក់។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម លើក ទី ពីរ នេះ ឆ្លុះ បញ្ចាំង ពី ការ កែ លម្អ ទាំង មូល នៃ ការ អនុលោម តាម ។ បានលើក ឡើង ក្នុង លទ្ធផល នៃ ការ វាយ តម្លៃ នេះ គឺ ជា ការ រក ឃើញ ដូច ខាង ក្រោម៖

♦ ដូច នៅ ក្នុង របាយការណ៍ មូលដ្ឋាន ពី មុន គ្មាន ភស្តុតាង នៃ ការងារ កុមារ ឬ កម្ម ករ បង្ខំ ត្រូវ បាន រក ឃើញ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល គ្រប ដណ្តប់ នៅ ក្នុង របាយការណ៍ នេះ ទេ ។

♦ ទាក់ទង នឹង សេរីភាព នៃ សមាគម ការ អនុវត្ត មាត្រា ក្នុង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គឺ ជា ថ្មី ម្តង ទៀត តំបន់ ដែល មាន កម្រិត ខ្ពស់ បំផុត នៃ ការ មិន អនុលោម តាម ។ រោងចក្រ មួយ ត្រូវ បាន រក ឃើញ ថា មិន អនុលោម តាម កិច្ច ប្រតិបត្តិការ សហជីព ដោយ រំខាន ដល់ កម្មករ ដែល កំពុង ស្វែង រក ទំនាក់ ទំនង ជាមួយ តំណាង សហជីព របស់ ខ្លួន។ រោង ចក្រ ពីរ បាន កែ សម្រួល ការ មិន អនុលោម តាម ទាក់ ទង នឹង ការ បណ្តេញ កម្ម ករ ចេញ ដោយ រើសអើង ចំពោះ សកម្ម ភាព សហ ជីព ។

♦ តំបន់ ដែល មាន កម្រិត ច្រើន បំផុត និង ខ្ពស់ បំផុត នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ តែ ត្រូវ បាន រក ឃើញ គឺ សុវត្ថិភាព ការងារ និង សុខ ភាព ជា ពិសេស បរិស្ថាន ការងារ និង ការ ការពារ កម្ម ករ ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ មាន ការ កែ លម្អ គួរ ឲ្យ កត់ សម្គាល់ នៅ ក្នុង ការ ត្រៀម ខ្លួន ជា បន្ទាន់ និង សុវត្ថិភាព គីមី ។

♦ ជា សំណង តំបន់ ដែល មិន អនុលោម តាម (២៤%) ខ្ពស់ បំផុត គឺ នៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ប្រាក់ ឈ្នួល ការ ប្រើប្រាស់ និង ការ កាត់ បន្ថយ និង ការ បង់ ប្រាក់ សន្តិសុខ សង្គម និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ ទៀត។

♦ កិច្ចសន្យា និង ធនធានមនុស្ស មាន អត្រា មិន អនុលោម តាម ៤៨% នៅ ក្នុង កិច្ច សន្ទនា វិន័យ និង ជម្លោះ។

♦ នៅ ក្នុង ម៉ោង ធ្វើ ការ ការ ការ មិន អនុលោម តាម ម៉ោង លើស ម៉ោង បាន កើន ឡើង ពី របាយការណ៍ មុន ។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។