ការងារ ឥណ្ឌូណេស៊ី កាន់តែ ប្រសើរ ៖ ដៃគូ របស់ យើង

ឥណ្ឌូណេស៊ី ធ្វើការ ល្អ ប្រសើរ

បាន បង្កើត ឡើង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី ខិតខំ ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ និង ភាព ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នាំ ចេញ និង បាន កើន ឡើង ដើម្បី រួម បញ្ចូល រោងចក្រ ដែល ចូល រួម ជាង ២០០ រោងចក្រ ដែល ឈាន ដល់ កម្មករ ជិត ៤០០.០០០ នាក់ ក្នុង នោះ មាន ៨០ ភាគរយ ជា ស្ត្រី។

ក្នុង រយៈ ពេល ដប់ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន កម្ម វិធី នេះ បាន ដំណើរ ការ យ៉ាង ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ កម្រិត ជា ច្រើន ។ នៅ កម្រិត នៃ រោងចក្រ នីមួយៗ កម្មវិធី នេះ ផ្តល់ នូវ សេវា ភ្ជាប់ គ្នា ដែល គាំទ្រ ដល់ ការ កែ លម្អ ជា បន្ត បន្ទាប់ សម្រាប់ ភាព ប្រកួតប្រជែង និង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដូចជា ការ បណ្តុះ បណ្តាល ជំនាញ និង សេវា ផ្តល់ យោបល់ ក៏ ដូច ជា ការ វាយ តម្លៃ មិន បាន ប្រកាស ប្រចាំ ឆ្នាំ នៃ លក្ខខណ្ឌ រោងចក្រ ដែល វាស់ ស្ទង់ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ សំខាន់ របស់ ILO និង ច្បាប់ ជាតិ។

តាម រយៈ សកម្មភាព របស់ ខ្លួន ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ នេះ ក្រុម ហ៊ុន Better Work Indonesia បាន ជួយ ឲ្យ ក្រុមហ៊ុន ដែល ចូល រួម ធ្វើ ឲ្យ ប្រសើរ ឡើង នូវ លក្ខខណ្ឌ ការងារ ដោយ បង្កើន កម្រិត អនុលោម តាម ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង បទដ្ឋាន អន្តរជាតិ។ តាម រយៈ មុខ ងារ ប្រមូល ផ្តុំ របស់ ខ្លួន ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ កម្ម វិធី នេះ បាន ផ្តល់ នូវ ព័ត៌មាន និង ទិន្នន័យ អំពី គោល នយោបាយ ការងារ ជាតិ នៅ ក្នុង ផ្នែក ជា ច្រើន ។

ច្រើនទៀតអំពីកម្មវិធីរបស់យើង

ដៃ គូ របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី

Better Work Indonesia ធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការមេរបស់យើង – អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិនិងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលជាសមាជិកនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក។

យើង ក៏ ធ្វើ ការ ជាមួយ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ផ្សេង គ្នា នៅ កម្រិត ជាតិ ផង ដែរ ។ គណៈកម្មាធិការ ប្រឹក្សា គម្រោង របស់ យើង ( PAC ) ប្រមូល អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ជាតិ ផ្សេង គ្នា ដើម្បី ស្វែង រក ដំណោះ ស្រាយ និង នាំ មក នូវ ការ កែ លម្អ ឧស្សាហកម្ម សំលៀកបំពាក់ ។  PAC ផ្តល់ ដំបូន្មាន យុទ្ធ សាស្ត្រ អំពី ទិស ដៅ នៃ កម្ម វិធី ពិនិត្យ ឡើង វិញ នូវ ការ រីក ចម្រើន លើ ការ អនុវត្ត និង បម្រើ ជា វេទិកា មួយ សំរាប់ ការ ចូល រួម ក្នុង ចំណោម អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ លើ បញ្ហា ឧស្សាហកម្ម សំខាន់ ៗ តាម រយៈ កិច្ច ប្រជុំ ប្រចាំ ឆ្នាំ ។

BWI PAC ត្រូវបានដឹកនាំដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការងារ និងសុវត្ថិភាពការងារសង្គមកិច្ច ( ការពិនិត្យការងារ DG ) របស់ក្រសួងការងារ នៃក្រសួង មហា អំណាច នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ សមាជិក ផ្សេង ទៀត នៃ PAC រួម មាន មន្ត្រី នៃ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ និង អគ្គ នាយកដ្ឋាន ទំនាក់ ទំនង ឧស្សាហកម្ម និង សន្តិសុខ សង្គម នៃ ក្រសួង តំណាង សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម តំណាង រាស្ត្រ ទាំង ៤ ក្នុង វិស័យ និង សមាគម កម្មករ និយោជក ឥណ្ឌូនេស៊ី (APINDO)។ តំណាង ម្ចាស់ ជំនួយ រីករាយ នឹង ស្ថាន ភាព អ្នក សង្កេត ការណ៍ នៅ ក្នុង PAC ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ របស់ឥណ្ឌូនេស៊ី កាន់តែប្រសើរ៖ ការពិនិត្យឡើងវិញផ្នែកឧស្សាហកម្ម និងអនុលោម
ដៃ គូ របស់ យើង ក្នុង ការ កែ លម្អ លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង ការ ជំរុញ ឲ្យ មាន ភាព ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង វិស័យ នេះ គឺ ៖
រដ្ឋាភិបាល

រដ្ឋាភិបាល

ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលបំណង BWI កម្មវិធីនេះត្រូវបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងរ៉ែលនៃ Manpower ជាពិសេសជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការងារ និង OSH ព្រមទាំងអគ្គនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម និងសន្តិសុខសង្គមផងដែរ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ឥណ្ឌូណេស៊ី ក៏ បាន សហការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ក្រសួង មហា អំណាច តាមរយៈ ការ បង្កើត ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ ការ អនុលោម តាម របស់ ខ្លួន ព្រម ទាំង ការ ពិគ្រោះ យោបល់ ជា ទៀងទាត់ ជាមួយ ក្រុម d-hoc របស់ ខ្លួន ដែល ត្រូវ បាន ចាត់ ឲ្យ ធ្វើ ការ ជា មួយ នឹង Better Work Indonesia។

តាម រយៈ ព្រះរាជក្រឹត្យ រដ្ឋមន្ត្រី ២៥៧/២០១៤ ក្រសួង មហា អំណាច (MoM) បាន បង្កើត បទដ្ឋាន ការងារ ដែល អ្នក ជំនាញ/cadre (KNK)។ នេះ គឺ ជា ការ ផ្តួច ផ្តើម មួយ ពី MoM ដើម្បី ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង កង្វះ ខាត នៃ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ កម្ម ករ នៅ លើ ដី ។ រោងចក្រ នីមួយ ៗ ដែល មាន កម្មករ ជាង ១០០ នាក់ ត្រូវ បាន តម្រូវ ឲ្យ មាន អ្នក ជំនាញ ផ្នែក បទដ្ឋាន ការងារ ដែល មាន សញ្ញាប័ត្រ។ BWI រួម ជាមួយ នឹង អគ្គ នាយកដ្ឋាន ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ និង OSH បច្ចុប្បន្ន កំពុង ហ្វឹក ហាត់ ទី ប្រឹក្សា សហគ្រាស ដើម្បី ក្លាយ ជា គ្រូ បង្វឹក ដែល មាន វិញ្ញាបនបត្រ ។

ក្រៅ ពី សកម្មភាព ខាងលើ នេះ BWI ក៏ នឹង ជួយ ដល់ រដ្ឋាភិបាល ឲ្យ ស្គាល់ រោងចក្រ BWI ជាមួយ នឹង ច្បាប់ ថ្មី ស្តី ពី ការ ធ្វើ កណ្តាល នៃ អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ការងារ (ច្បាប់ ជាតិ ២៣/២០១៤ ស្ដីពី ស្វ័យភាព ក្នុង ស្រុក) ដែល ក្រោម នោះ មុខងារ ត្រួតពិនិត្យ ការងារ មួយ ចំនួន នឹង ត្រូវ បាន ដាក់ កណ្ដាល ពី ស្រុក ទៅ កម្រិត ខេត្ត។

កម្មករ

កម្មករ & សហជីព

យើង ធ្វើការ ជាមួយ សហជីព និង ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ កម្មករ ដើម្បី ជួយ សម្រេច បាន នូវ សិទ្ធិ របស់ ខ្លួន នៅ លើ កម្រាល រោងចក្រ និង ស្វែង រក វិធី ដើម្បី បង្កើន ជំនាញ របស់ ខ្លួន ដើម្បី ឲ្យ ពួក គេ អាច ចូល រួម ក្នុង ការ ពិភាក្សា ប្រកប ដោយ ផល ប្រយោជន៍ និង ចរចា ជាមួយ និយោជក។

ដៃ គូ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ចម្បង របស់ យើង នៅ ក្នុង ប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ី គឺ ៖

♦ សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី ទាំងអស់ ៖ ការផ្សះផ្សា (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Rekonsiliasi) និង សម្ព័ន្ធ សហជីព វាយនភណ្ឌ សម្លៀកបំពាក់ និង ស្បែក (Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandangdan Kulit)
♦ សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម ឥណ្ឌូនេស៊ី (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia)
♦ សហព័ន្ធ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម បុល ភាព ឥណ្ឌូណេស៊ី (Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) និង សហព័ន្ធ សម្លៀកបំពាក់ វាយនភ័ណ្ឌ ស្បែក និង ស្បែកជើង (Federasi Garment, Kerajinan, Tekstil, Kulitdan Sepatu)
♦ លើសពីនេះទៀត សហ ជីព ដែល ភ្ជាប់ ជាមួយ ឯករាជ្យ /មិន មែន ជា សហជីព ជា ច្រើន នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ក៏ មាន ភាព សកម្ម ដែរ ដូច ជា សហភាព ការងារ ជាតិ (Serikat Pekerja Nasional – SPN) ដែល ជាប់ ពាក់ព័ន្ធ នឹង IndustriALL Global Union

BWI លើក កម្ពស់ កិច្ច សន្ទនា សង្គម និង កិច្ច សហ ការ កន្លែង ធ្វើ ការ ដើម្បី ចិញ្ចឹម បីបាច់ ទំនាក់ទំនង ឧស្សាហកម្ម សំឡេង នៅ កម្រិត រោង ចក្រ ។ ចំពោះហេតុផលនេះ ទីប្រឹក្សាសហគ្រាស BWI តែងតែធានាឱ្យបាននូវសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធរបស់កម្មករ និងសហជីព នៅក្នុងគណៈកម្មការប្រឹក្សាយោបល់កែលម្អសមត្ថភាព (PICCs) ដែលតំណាងកម្មករ និងគ្រប់គ្រងបានជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សា និងស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់បញ្ហានានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងរោងចក្រ។ អនុគមន៍ PICC ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ Lembaga Kerja Sama Bipartit (គណៈកម្មាធិការ bipartite កម្រិតរោងចក្រ ឬ LKSB) និង Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (គណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពការងារ និងសុខាភិបាល ឬ P2K3)។

រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

រោង ចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត

សហគ្រាស រោងចក្រ និង សិប្បកម្ម គឺជា ដៃគូ សំខាន់ ក្នុង កិច្ចខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ យើង ដើម្បី បង្កើត លក្ខខណ្ឌ ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ កម្មករ សម្លៀកបំពាក់ ក្នុង វិធី មួយ ដែល ជំរុញ ឲ្យ មាន ការសម្តែង អាជីវកម្ម ផងដែរ ។ យើង ជឿ ជាក់ ថា កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិការ ដ៏ មាន ប្រសិទ្ធភាព និង ការ ទុក ចិត្ត គ្នា រវាង និយោជក និង កម្មករ របស់ ពួក គេ មិន ត្រឹម តែ នាំ ឲ្យ មាន លក្ខខណ្ឌ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ប៉ុណ្ណោះ ទេ ប៉ុន្តែ ថែម ទាំង ជា លទ្ធផល ល្អ ប្រសើរ សម្រាប់ អាជីវកម្ម ផង ដែរ។

នេះ ជា បញ្ជី នៃ ការ ចូលរួម រោងចក្រ និង រោងចក្រ ផលិត នៅ ប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី

អ្នកបញ្ជាទិញ

អ្នកបញ្ជាទិញ

ម៉ាក អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល របស់ យើង គឺ ជា មេ ដឹក នាំ ឧស្សាហកម្ម នៅ ក្នុង ចលនា នេះ ដើម្បី ស្រមៃ ឡើង វិញ នូវ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ សកល ដែល សិទ្ធិ កម្ម ករ ត្រូវ បាន សម្រេច និង អាជីវកម្ម ទទួល បាន អត្ថ ប្រយោជន៍ ប្រកួត ប្រជែង ដើម្បី រីក ចម្រើន ។

ម៉ាក ដៃ គូ របស់ យើង អ្នក លក់ រាយ និង អ្នក សម្រប សម្រួល បាន ប្តេជ្ញា ចិត្ត សម្រប សម្រួល កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី បង្កើន ផល ប៉ះ ពាល់ អតិបរមា ឧទាហរណ៍ ដោយ កាត់ បន្ថយ ការ ធ្វើ សវនកម្ម ចម្លង និង ដោយ គាំទ្រ ដល់ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង កែ លម្អ របស់ អ្នក ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង របៀប មួយ ដែល បំពេញ បន្ថែម និង ពង្រឹង ជំនួយ របស់ BWI ទៅ លើ រោង ចក្រ ។

បន្ថែម ពី លើ ការ ទទួល បាន របាយការណ៍ វាយ តម្លៃ BWI ដៃ គូ របស់ យើង មាន អន្តរកម្ម ជា ទៀងទាត់ ជាមួយ BWI និង កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជា សកល ដើម្បី ពិភាក្សា អំពី ការ អភិវឌ្ឍន៍ ឧស្សាហកម្ម និង បញ្ហា កម្រិត រោង ចក្រ ។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាកដែលបានចុះបញ្ជី អ្នកលក់រាយ និងអ្នកសម្របសម្រួល

ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ការងារ របស់ យើង ត្រូវ បាន ផ្តល់ មូលនិធិ តាម រយៈ ការ រួម បញ្ចូល គ្នា នៃ ថ្លៃ វិស័យ ឯក ជន សម្រាប់ សេវា កម្ម និង ជំនួយ របស់ យើង ពី ម្ចាស់ ជំនួយ ។ យើង ធ្វើការ យ៉ាង ជិត ស្និទ្ធ ជាមួយ ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បី យល់ ពី ចំណាប់ អារម្មណ៍ និង គោលដៅ ជាក់លាក់ និង ជួយ បង្កើន គោលដៅ ទាំង នេះ តាម រយៈ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង។ ដៃ គូ អភិវឌ្ឍន៍ បាន ចូល រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នុង កម្ម វិធី របស់ យើង និង ជា ដៃ គូ សំខាន់ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ យុទ្ធ សាស្ត្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ ច្រវ៉ាក់ ផ្គត់ផ្គង់ វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កាន់ តែ ប្រសើរ ឡើង ។

ព្រះរាជាណាចក្រ ហូឡង់

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។