ព័ត៌មាន និងព្រឹត្តិការណ៍

17 May 2024

Better Work Indonesia holds interactive workshop for Manpower representatives in West Java

About 100 government officials, labour inspectors and Better Work Indonesia representatives attended the workshop highlighting the work of the programme

អាន បន្ថែម

ត្រូវការ ភូមិ ៖ សហជីព គ្រប់គ្រង និង ដោះស្រាយ បញ្ហា ការងារ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ជាមួយ គ្នា

បន្ទាប់ ពី ប្រើ ការ តវ៉ា សមាជិក សហ ជីព និង អ្នក គ្រប់ គ្រង រោង ចក្រ ចូល រួម កិច្ច សន្ទនា សម្រុះ សម្រួល ដើម្បី ដោះ ស្រាយ ការ ត្អូញត្អែរ នៅ រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ចាវ៉ា ខាង លិច ។

អាន បន្ថែម

នៅ ពី ក្រោយ អាវ យឺត ៖ សហ ជីព កម្ម ករ ចាវ៉ា ខាង លិច ព្យាយាម លើក កម្ពស់ សិទ្ធិ របស់ កម្ម ករ

រោង ចក្រ មួយ នៅ ចាវ៉ា ខាង លិច រក ឃើញ ផ្លូវ ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ កែ លម្អ សេរី ភាព នៃ សមាគម ។ តាមរយៈ ការសម្របសម្រួល កិច្ចសន្ទនា សង្គម – ការសន្ទនា រវាង កម្មករ និង ការគ្រប់គ្រង – បទពិសោធន៍ របស់ កម្មករ ចាប់ផ្តើម កែលម្អ ។

អាន បន្ថែម

ព័ត៌មាន

តម្រង
ប្រទេស
ជ្រើស រើស ទាំងអស់
ជួរ កាលបរិច្ឆេទ
Facebook
ការបង្ហាញ ៨ ពី លទ្ធផល ៤១
1 2 3 ... 6
1 2 3 ... 6

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមការងារទំនាក់ទំនងនៅ communications@betterwork.org ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយជាមួយព័ត៌មាន ឬអត្ថបទ។

 

 

ការបណ្តុះបណ្តាល និងព្រឹត្តិការណ៍

Loading... Loading...

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។