Better Work Nicaragua: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 3

20 Tháng Giêng 2017

Better Work Nicaragua

Báo cáo tổng hợp tuân thủ thứ ba này phản ánh sự cải thiện tổng thể về tuân thủ. Nổi bật trong kết quả đánh giá là những phát hiện sau:

Lao động trẻ em: Không tìm thấy bằng chứng
Lao động cưỡng bức: Không tìm thấy bằng chứng
Phân biệt đối xử: Không tìm thấy bằng chứng

Tự do lập hội và thương lượng tập thể: Ba nhà máy đã không thực hiện CBA hiện có của họ. Hai trong số họ đã không cung cấp đồng phục cho công nhân và một nhà máy đã không cung cấp một bản sao CBA hiện có cho công nhân. Một vấn đề can thiệp đã được báo cáo trong một nhà máy.

Bồi thường: An sinh xã hội và phúc lợi khác và thông tin tiền lương, sử dụng và khấu trừ là những lĩnh vực thuộc cụm này có mức độ không tuân thủ cao nhất, đạt 29%.

Hợp đồng và Nhân sự: Việc tuân thủ trong cụm này cho thấy những cải thiện đáng kể so với các báo cáo trước đó. Trong khi tất cả các nhà máy tiếp tục tuân thủ tất cả các thủ tục hợp đồng, chỉ có ba nhà máy không thực hiện hợp đồng lao động với mô tả công việc và / hoặc thông tin tiền lương chính xác.

An toàn vệ sinh lao động: Đây là lĩnh vực tiếp tục có mức độ không tuân thủ nhiều nhất và cao nhất, đặc biệt là trong Hệ thống quản lý ATVSLĐ, Môi trường làm việc, Dịch vụ Y tế và Hóa chất và Chất độc hại.

Thời gian làm việc: Việc tuân thủ trong cụm này cho thấy những cải thiện đáng kể so với các báo cáo trước đó. Chỉ có bốn nhà máy không tuân thủ giới hạn làm thêm giờ yếu, chủ yếu trong thời gian cao điểm sản xuất cao. Bộ Lao động địa phương, đối với những trường hợp này có quyền cung cấp ủy quyền đặc biệt nhưng các nhà máy không cung cấp các tài liệu này trong quá trình đánh giá.

Chương trình làm việc với các nhà máy để giải quyết những phát hiện này thông qua các dịch vụ tư vấn, các cuộc họp với Ủy ban Tư vấn Cải thiện Hiệu suất (PICC) và đào tạo ở tất cả các cấp.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.