• Báo cáo thường niên

Better Work Jordan: Báo cáo tổng hợp tuân thủ lần thứ 4

11 Tháng mười hai 2012

Better Work tạo ra các báo cáo tổng hợp công khai cho mỗi chương trình quốc gia tối đa hai lần mỗi năm. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan về điều kiện làm việc tại các nhà máy tham gia chương trình.

Better Work Jordan đã phát hành báo cáo tổng hợp công khai đầu tiên vào tháng 5 năm 2010. Vào tháng 2 năm 2011, Better Work Jordan đã xuất bản báo cáo tổng hợp thứ hai; báo cáo thứ ba được công bố vào tháng 3 năm 2012. Báo cáo này minh họa những phát hiện của các đánh giá được thực hiện từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 9 năm 2012 bởi Better Work Jordan tại 52 nhà máy. Trong số này, 14 nhà máy đã được ghé thăm hai lần, 14 nhà máy đã được ghé thăm ba lần và một nhà máy đã được đánh giá bốn lần.

Báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan về các phát hiện không tuân thủ trong kỳ báo cáo tại các nhà máy tham gia Better Work Jordan. Dữ liệu thu thập được minh họa việc tuân thủ tám cụm tiêu chuẩn lao động: bốn dựa trên các tiêu chuẩn lao động cốt lõi của ILO về lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, phân biệt đối xử, tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, và bốn chỉ số dựa trên luật quốc gia về điều kiện làm việc (bồi thường, hợp đồng và nguồn nhân lực, an toàn và vệ sinh lao động và thời gian làm việc).

Vui lòng đọc ở đây tuyên bố của Ủy ban Cố vấn Chương trình Quốc gia (PAC) về báo cáo này.

BÁO CÁO DONWLOAD

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.