• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp hai năm một lần thứ 6

16 Tháng Tư 2013

Better Work Haiti

Đây là báo cáo thứ sáu được thực hiện bởi Better Work Haiti trong khuôn khổ luật HOPE II. Mục tiêu của báo cáo là mô tả hiệu suất tuân thủ lao động của các nhà máy tham gia chương trình Better Work Haiti, bao gồm những thay đổi trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế và luật lao động quốc gia kể từ khi công bố "Báo cáo hai năm một lần 1 theo Luật HOPE II" được công bố vào ngày 19 tháng 10 năm 2010.

Phần đầu tiên của báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về luật HOPE II và nguồn gốc của chương trình Better Work ở Haiti. Phần này cũng bao gồm giải thích về phương pháp luận của Better Work, bao gồm các báo cáo được tạo ra trong khuôn khổ chương trình Better Work và luật HOPE II.

Phần thứ hai của báo cáo phác thảo các kết quả đánh giá tuân thủ từ vòng đánh giá nhà máy thứ sáu được thực hiện từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 2 năm 2013.

Phần thứ ba của báo cáo mô tả các dịch vụ tư vấn và đào tạo của Better Work Haiti trong giai đoạn từ tháng Tám năm 2012 đến tháng Hai năm 2013.

Phần thứ tư của báo cáo phác thảo các ưu tiên của chương trình Better Work Haiti trong những tháng tới.

Cuối cùng, phần cuối cùng của báo cáo mô tả những nỗ lực của các nhà máy nhằm khắc phục các nhu cầu tuân thủ được xác định trong các đánh giá tuân thủ của Better Work Haiti. Theo yêu cầu của pháp luật HOPE II, thông tin được cung cấp cho mỗi nhà máy tham gia bao gồm: thiếu sót tuân thủ đối với từng cụm tuân thủ và từng điểm tuân thủ; chi tiết về việc không tuân thủ; ưu tiên cải tiến; những nỗ lực của nhà máy để khắc phục các nhu cầu tuân thủ như đã được xác minh trong chuyến thăm đánh giá lần thứ sáu; và đối với các lĩnh vực không tuân thủ chưa được khắc phục, khoảng thời gian đã trôi qua kể từ khi việc không tuân thủ lần đầu tiên được báo cáo công khai.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.