ការណែនាំអំពីសំណួរអនុលោមតាមវៀតណាម

27 Apr 2020

ព័ត៌មាន ស្តីពី ច្បាប់ ដែល មាន ស្រាប់ និង /ឬ ច្បាប់ ថ្មី នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម ពាក់ព័ន្ធ នឹង បញ្ហា អនុលោម តាម COVID-19។ មាន ប្រយោជន៍ សម្រាប់ និយោជក សហជីព កម្មករ និង អ្នក គ្រប់ គ្រង ដែល រុក រក ស្ថានភាព មិន ស្គាល់ និង ស្មុគស្មាញ។ ព័ត៌មាន លម្អិត បន្ថែម អំពី បញ្ហា អនុលោម តាម និង ការ ណែនាំ ផ្លូវ ច្បាប់ នៅ ក្នុង ប្រទេស វៀតណាម អាច រក បាន នៅ ទីនេះ

[vc_row] [vc_column] [vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់លើប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករដែលមិនអាចធ្វើការបានដោយសារតែការបិទរោងចក្រដែលបញ្ជាដោយរដ្ឋាភិបាល?"] ករណីទី១៖ ក្នុងករណីបង្ខំបង្ខំឲ្យឆេះផ្ទះ (ដូចជាគ្រោះរញ្ជួយដី, អគ្គិភ័យ, ទឹកជំនន់, រាតត្បាត), ការកាត់ចរន្តអគ្គិសនី ឬ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច/វិបត្តិ, និយោជកត្រូវបង់ប្រាក់ឈ្នួលឈប់ធ្វើការ, ដែលត្រូវចរចាររវាងនិយោជកនិងកម្មករ, ប៉ុន្តែមិនត្រូវតិចជាងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាស្របច្បាប់ទេ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 98(3); (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 32(5); 84; 98(3); 111; 114; 116(3); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

រោងចក្រ នេះ ក៏ ត្រូវ តែ បង់ ប្រាក់ អត្ថប្រយោជន៍ ដែល បាន ព្រមព្រៀង គ្នា នៅ ក្រោម គ.ជ.ប ដែរ លុះ ត្រាតែ ភាគី ទាំង នោះ សម្រេច កិច្ច ព្រម ព្រៀង ផ្សេង មុន ពេល បញ្ឈប់ ការងារ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ៨៤); (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. ៣២(៥); ៨៤; ៩៨(៣); ១១១; ១១៤; ១១៦(៣); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

ករណីទី២៖ កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ៖ និយោជក អាច រៀបចំ កាលវិភាគ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ សម្រាប់ កម្មករ បាន ដោយ ពួកគេ បាន ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម និង ជូន ដំណឹង ដល់ កម្មករ ជា មុន។ (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. 111(2),192(5); (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. ៣២(៥); ៨៤; ៩៨(៣); ១១១; ១១៤; ១១៦(៣); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

ករណីទី៣៖ កិច្ចសន្យាការងារត្រូវបានបញ្ចប់៖ និយោជក អាច បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា ការងារ ដោយ ឯក រាជ្យ ដោយសារ តែ បង្ខំ ឲ្យ មាន ភាព ចាស់ ទុំ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ អស់ កម្លាំង នូវ ជម្រើស ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ហើយ ពួក គេ ត្រូវ បាន បង្ខំ ឲ្យ កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម និង កាត់ បន្ថយ បុគ្គលិក ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 38). ក្នុង ករណី នោះ ពួក គេ នឹង ត្រូវ ផ្តល់ ការ ជូន ដំណឹង ជា មុន និង បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ដល់ កម្មករ បញ្ចប់ ការ បង់ ប្រាក់ (ប្រាក់ ឈ្នួល សម្រាប់ ថ្ងៃ ធ្វើ ការ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ ដោយ មិន បាន ប្រើប្រាស់ ការ បង់ ប្រាក់ លើកលែង ការ បង់ ប្រាក់ បើ មាន) ។ (សូម មើល ព័ត៌មាន បន្ថែម ក្រោម សំណួរ អំពី ការ បង់ ប្រាក់ ក្រៅ បៀវត្សរ៍)។ និយោជក អាច នឹង មិន បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា ការងារ របស់ កម្មករ ក្នុង ពេល មាន ផ្ទៃពោះ ការ ឈប់ សម្រាក កូន ឬ ខណៈ ដែល ពួក គេ កំពុង ថែទាំ កូន មិន ដល់ ១ ឆ្នាំ ទេ លុះ ត្រាតែ រោងចក្រ បិទ។  (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 155(3)) ; (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. ៣២(៥); ៨៤; ៩៨(៣); ១១១; ១១៤; ១១៦(៣); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

ករណីទី៤៖ ការផ្អាកកិច្ចសន្យាការងារ

បើ សិន ជា កម្មករ មិន អាច បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ឈប់ ធ្វើ ការ បាន ទេ ហើយ កម្មករ យល់ ព្រម ចែក រំលែក បន្ទុក នេះ ភាគី ទាំង ពីរ អាច ចរចា និង យល់ ព្រម ផ្អាក កិច្ច សន្យា ការងារ។ ក្នុង អំឡុង ពេល ផ្អាក នេះ កម្មករ អាច ឬ មិន អាច បង់ ថ្លៃ បាន អាស្រ័យ លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ៣២, មាត្រា ៥; ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០); (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. ៣២(៥); ៨៤; ៩៨(៣); ១១១; ១១៤; ១១៦(៣); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)

ករណីទី៥៖ ការចាកចេញដោយមិនបានសង៖ កម្មករអាចយល់ព្រមជាមួយនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការឈប់សម្រាកដោយមិនបានសងដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 116(3); (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. ៣២(៥); ៨៤; ៩៨(៣); ១១១; ១១៤; ១១៦(៣); អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨/NĐ-CP, សិល្បៈ. 1(9); ឯកសារលេខ ១០៦៤/LDTBXH-QHLDTL ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០)[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់លើប្រាក់ឈ្នួលក្នុងអំឡុងពេលឈប់ធ្វើការ/ការបិទបណ្ដោះអាសន្ន (និយោជកdriven)?"] ប្រសិនបើការបញ្ឈប់នេះបណ្តាលមកពីនិយោជក កម្មករមានសិទ្ធិបង់រំលោះពេញលេញ ត្រូវគណនាដោយផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលកិច្ចសន្យាក្នុងអំឡុងខែនៃឈប់ធ្វើការ និងបង់រំលោះតាមអត្រាពេលវេលា។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 98(1); ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ។ 26(1)); (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 98(1); ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ។ 26(1))[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាដែនកំណត់ស្របច្បាប់លើរយៈពេលនៃការផ្អាកកិច្ចសន្យាការងារណាមួយសម្រាប់ហេតុផលសេដ្ឋកិច្ច?"] មិន មាន ដែន កំណត់ ស្រប ច្បាប់ លើ រយៈ ពេល នៃ ការ ផ្អាក ដោយសារ តែ បង្ខំ ឲ្យ មាន ការ លូត លាស់ ឬ ដោយសារ កំហុស របស់ និយោជក នោះ ទេ ។  (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 98).

ការ ផ្អាក កិច្ច សន្យា ការងារ នីមួយៗ គឺ អាស្រ័យ លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង រវាង កម្មករ និង កម្មករ និយោជក។  ក្រោយ ពេល ផ្អាក ការងារ ក្នុង រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ បុគ្គលិក នឹង បង្ហាញ ខ្លួន នៅ កន្លែង ធ្វើការ ហើយ និយោជក នឹង ស្តារ បុគ្គលិក ឡើង វិញ លុះត្រា តែ មាន ការ ព្រមព្រៀង គ្នា ដោយ ភាគី ទាំង ពីរ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ 32(5), 33); (ច្បាប់ស្តីពីការងារ, សិល្បៈ. 98, 32(5), 33)[/vc_toggle] [vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់សម្រាប់ទូទាត់អត្ថប្រយោជន៍ (ឧ. ធានារ៉ាប់រងសង្គម/សុខភាព) ដោយនិយោជកក្នុងអំឡុងពេលឈប់ធ្វើការ/បិទទ្វារបណ្តោះអាសន្ន?"] នៅ ប្រទេស វៀតណាម ការ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម គឺ ជា ការ ចាំបាច់ សម្រាប់ កម្មករ ដែល មាន កិច្ចសន្យា ការងារ ជាង ១ ខែ ខណៈ ដែល ការ ធានា រ៉ាប់ រង សុខភាព និង ការ ធានា រ៉ាប់ រង ការងារ គ្មាន ការងារ ធ្វើ គឺ ជា ការ ចាំបាច់ សម្រាប់ កម្មករ ដែល មាន កិច្ចសន្យា ការងារ ជាមួយ រយៈពេល ៣ ខែ ឬ ច្រើន ជាង នេះ។ ការធានារ៉ាប់រងសង្គមគ្របដណ្តប់លើអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែង (ចូលនិវត្តន៍, អត្ថប្រយោជន៍អ្នកនៅរស់រានមានជីវិត) ព្រមទាំងអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លី (ជំងឺ, ការទទួលមរណៈភាព, របួសការងារ)។  (ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គម ២០១៤)

ប្រសិន បើ កម្មករ មាន ប្រាក់ ខែ បង់ ដោយ និយោជក រយៈពេល ១៣ ថ្ងៃ ឬ ច្រើន ជាង នេះ ក្នុង ១ ខែ (រួម ទាំង ការ បញ្ឈប់ ការងារ ការ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ បង់ ថ្លៃ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ការងារ ធម្មតា) ពួក គេ នឹង ចូល រួម ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម សុខភាព និង គ្មាន ការងារ ធ្វើ សម្រាប់ ខែ នេះ។

បើ កម្មករ មិន ធ្វើ ការ ទេ ប៉ុន្តែ ពួកគេ នៅ តែ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល ពី និយោជក រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ឬ ច្រើន ជាង នេះ ក្នុង មួយ ខែ ប្រាក់ ឈ្នួល ដែល ប្រើ ដើម្បី គណនា ការ បង់ ប្រាក់ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម គឺ ប្រាក់ ឈ្នួល ដែល បាន បង់ ក្នុង អំឡុង ពេល ឈប់ សម្រាក ការងារ។ (អក្សរសិល្ប៍ ៥៩/២០១៥/TT-BLĐTBXH, សិល្បៈ. ៣០, មាត្រា ៦)

បើ កម្មករ មិន ធ្វើការ ឬ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល ពី និយោជក រយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ ឬ ច្រើន ជាង នេះ ក្នុង មួយ ខែ (ឧ. ការ ឈប់ សម្រាក ដោយ មិន បង់ ប្រាក់ ឬ មិន បាន បង់ ប្រាក់ ខែ នៃ កិច្ចសន្យា ការងារ បុគ្គល) មិន មែន កម្មករ ឬ កម្មករ បង់ ថ្លៃ ធានារ៉ាប់រង សង្គម សម្រាប់ ខែ នោះ ទេ។

ប្រសិនបើកម្មករកំពុងសម្រាកពីកូន (ហើយជាលទ្ធផលពួកគេមិនមានប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេដែលនិយោជកបានបង់រយៈពេល ១៣ថ្ងៃ ឬច្រើនជាងនេះ) មិនចាំបាច់បង់ថ្លៃសេវាធានារ៉ាប់រងនោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ធានារ៉ាប់រង។

(Social Insurance Law, Arts. 85(3), 86(4)); (Social Insurance Law, Arts. 1-5, 85(3), 86(4); Decision 595/QĐ-BHXH, Art. 42(4); Circular 59/2015/TT-BLĐTBXH, Art. 30, Clause 6)[/vc_toggle][vc_toggle title=”What are the legal requirements for payment of bonuses during work stoppage/temporary shutdown (e.g. festive bonuses)?”]Bonuses (which are not considered part of wages) must continue to be paid by the employer as required under the CBA, internal regulations, or bonus regulations (if applicable).

Payment of a bonus can only be suspended if and when the CBA/Internal regulations/bonus regulations have been changed to allow for this.[/vc_toggle][vc_toggle title=”What benefits does the government provide to workers (if any) during suspension in labour contracts?”]The Labour Code does not provide for any benefits to be paid by the government during a suspension.

ប៉ុន្តែ នៅ ថ្ងៃ ទី ៩ ខែ មេសា រដ្ឋាភិបាល បាន ចេញ សេចក្តី សម្រេច លេខ ៤២/NQ-CP (២០២០) ដែល ផ្តល់ ការ គាំទ្រ ដល់ កម្មករ ដែល កំពុង ជួប បញ្ហា លំបាក ពិសេស ដូច ខាង ក្រោម៖

កម្មករ ដែល ឈប់ សម្រាក ដោយ មិន បង់ ប្រាក់ ឬ ត្រូវ ផ្អាក កិច្ចសន្យា របស់ ខ្លួន យ៉ាង ហោច ណាស់ ១ ខែ នឹង ទទួល បាន VND ១.៨០០.០០០ នាក់ ក្នុង មួយ ខែ រយៈពេល ពី ១ ទៅ ៣ ខែ ចាប់ ពី ខែ មេសា ដល់ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២០។

Workers who have been terminated and are not eligible for unemployment allowance (paid by Social Insurance Agency) will receive VND 1,000,000 per month for up to 3 months from April to June 2020. (Resolution No. 42/NQ-CP (2020) (COVID 19 Resolution))[/vc_toggle][vc_toggle title=”What are the legal provisions regarding workers taking paid or unpaid leave during work stoppage/temporary shutdown?”]No specific legal provisions on taking leave during work stoppages exist (work stoppage payments would apply).

កម្មករ ដែល ទទួល បាន ប្រាក់ ខែ ឬ មិន បាន បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល មុន ពេល ឈប់ ធ្វើ ការ នឹង បន្ត ត្រូវ បង់ តាម ការ រៀប ចំ ដែល មាន ស្រាប់ (បង់ ឬ មិន បាន បង់ ថ្លៃ) នៅ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ការងារ/ការ បិទ ជា បណ្តោះ អាសន្ន សម្រាប់ រយៈ ពេល នៃ ការ ចាក ចេញ។

កម្មករអាចយល់ស្របជាមួយនិយោជករបស់ពួកគេក្នុងការឈប់សម្រាកដោយមិនបានសងដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួន។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 116(39) ហើយនិយោជកអាចរៀបចំកាលវិភាគឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់កម្មករបាន, ពួកគេបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយសហជីពពាណិជ្ជកម្មនិងបុគ្គលិកដែលមានព័ត៌មានជាមុន. (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ១១១, ១៩២(៥)[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់សម្រាប់ការរៀបចំការចាកចេញឈឺ (បង់ឬមិនសង)?"] ស្លឹកឈើឈឺ៖

អត្ថប្រយោជន៍ ជំងឺ ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឲ្យ កម្មករ ដែល ត្រូវ បាន គ្រប ដណ្តប់ ដោយ គម្រោង ធានា រ៉ាប់ រង បង្ខំ (៧៥% នៃ ប្រាក់ ខែ ក្នុង ពេល ឈប់ សម្រាក ឈឺ ដែល បញ្ជាក់ ដោយ អាជ្ញាធរ សុខាភិបាល) រួម ទាំង កម្មករ រក ឃើញ វិជ្ជមាន សម្រាប់ COVID ផង ដែរ។ ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពក៏គ្របដណ្ដប់លើការចំណាយលើការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្ត (ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌនិងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់)

៥. អ្នកជំងឺ ទុកចោល ដោយ គ្មាន សញ្ញាបត្រ វេជ្ជបណ្ឌិត មិន ត្រូវ បាន បង់ ថ្លៃ ឡើយ ។

(អក្សរសិល្ប៍ 59/2015/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. 3.)

ការ ឈប់ សម្រាក ឈឺ ត្រូវ បាន បង់ ដោយ ទី ភ្នាក់ងារ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ កម្ម ករ ក្នុង ការ ព្យាបាល រយៈ ពេល 14 ថ្ងៃ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល ឈប់ ធ្វើ ការ ពី និយោជក ជំនួស ឲ្យ ការ បង់ ប្រាក់ ឈប់ សម្រាក ជំងឺ ពី មូលនិធិ ធានា រ៉ាប់ រង ។ ចំនួន ថ្ងៃ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ សម្រាប់ ការ ឈប់ សម្រាក ជំងឺ ដែល មាន ប្រាក់ ខែ គឺ ៖

 • ៣០ ថ្ងៃ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ;
 • ៤០ ថ្ងៃ សម្រាប់ កម្មករ កម្មការិនី ដែល ធ្វើ ការងារ ដែល មាន គ្រោះថ្នាក់ ឬ កម្មករ ដែល បាន បង់ ថ្លៃ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម ក្នុង រយៈពេល ចន្លោះ ពី ១៥ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ (៥០ ថ្ងៃ ប្រសិន បើ ការងារ នេះ មាន គ្រោះថ្នាក់);
 • ៦០ ថ្ងៃ បើ កម្មករ បាន បង់ ថ្លៃ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម ជាង ៣០ ឆ្នាំ (៧០ ថ្ងៃ សម្រាប់ ការងារ គ្រោះថ្នាក់) ;
 • រហូត ដល់ 180 ថ្ងៃ សំរាប់ ជំងឺ ដែល តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ព្យាបាល រយៈ ពេល វែង ក្នុង អត្រា កាត់ បន្ថយ ការ ឈប់ សម្រាក បន្ទាប់ ពី រយៈ ពេល 180 ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ មិន លើស ពី រយៈ ពេល នៃ ការ បង់ ប្រាក់ ខ្ពស់ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម ទេ ។

ប្រភេទ ផ្សេង ទៀត នៃ ការ ឈប់ សម្រាក ដែល ទាក់ទង ៖

(i) ទុកឲ្យកូនឈឺរបស់កម្មករ (បង់ត្រឹម ៧៥% នៃប្រាក់ខែខែមុន; បានដាក់ពាក្យស្នើសុំឪពុកម្តាយនីមួយៗដែលគ្របដណ្ដប់ដោយធានារ៉ាប់រងសង្គម);

(ii) ឈប់សំរាកបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកឈឺ (ប្រាក់ខែ ៣០% នៃប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាទូទៅ)

(ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គម, សិល្បៈ. 25-29; អក្សរសិល្ប៍ 59/2015/TT-BLDTBXH, Arts. 3-8)[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់សម្រាប់ការរៀបចំការចាកចេញប្រចាំឆ្នាំ (បង់ឬមិនសង)?"] និយោជក អាច រៀបចំ កាលវិភាគ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ សម្រាប់ កម្មករ បាន ដោយ ពួកគេ បាន ពិគ្រោះ យោបល់ ជាមួយ សហជីព ពាណិជ្ជកម្ម និង ជូន ដំណឹង ដល់ កម្មករ ជា មុន។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ១១១(២), ១៩២(៥)។

Annual leave days are paid (100%).[/vc_toggle][vc_toggle title=”What are the legally permitted deferments or exemptions for statutory contributions (e.g. health/social insurance etc) for either employer or workers?”]The Social Insurance Law provides that employers who face difficulties and have to suspend their production or business activities, leading to an inability for them and their workers to pay social insurance premiums, can suspend payments into the retirement and survivorship allowance funds for up to 12 months.  When the 12 months expire, employers and workers must continue paying social insurance premiums and make supplementary payments for the suspension period (which are not subject to late-payment interest). (Social Insurance Law, Art. 88)

ក្នុង អំឡុង ពេល នៃ ការ ផ្អាក ការ បង់ ប្រាក់ ទៅ ឲ្យ មូលនិធិ ចូល និវត្តន៍ និង ការ រស់ រាន មាន ជីវិត និយោជក នៅ តែ ត្រូវ បង់ ប្រាក់ ទៅ ក្នុង មូលនិធិ ជំងឺ និង ម្តាយ គ្រោះ ថ្នាក់ ការងារ និង មូលនិធិ ជំងឺ ការងារ មូលនិធិ ធានា រ៉ាប់ រង សុខ ភាព និង មូលនិធិ ធានា រ៉ាប់ រង ការងារ គ្មាន ការងារ ធ្វើ ។  (សេចក្តីសម្រេច 595/QĐ-BHXH, សិល្បៈ. 42(3))

COVID 19 សេចក្តីសម្រេច 42/NQ-CP (2020) ផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោម៖

សម្រាប់និយោជក៖

ប្រសិន បើ និយោជក ត្រូវ បញ្ឈប់ បុគ្គលិក យ៉ាង ហោច ណាស់ ៥០% ដែល មាន ការ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម មុន ពេល ប្រកាស ព្យា បាល ជំងឺ រាតត្បាត (រួម ទាំង កម្មករ ឬ កម្មករ ដែល ត្រូវ ផ្អាក ការ ឈប់ សម្រាក ដោយ មិន បង់ ប្រាក់) ឬ និយោជក មាន ទ្រព្យ សម្បត្តិ របស់ ខ្លួន បាន កាត់ បន្ថយ ៥០% ឬ ច្រើន ជាង នេះ ដោយសារ តែ Covid-19 កម្មករ និង កម្មករ អាច នឹង ពន្យារ ការ បរិច្ចាគ ដល់ គម្រោង ចូល និវត្តន៍ និង អ្នក នៅ រស់រាន មាន ជីវិត រហូត ដល់ ១២ ខែ (ពួក គេ នៅ តែ ត្រូវ បង់ ថ្លៃ ជំងឺ, ជំងឺ, ជំងឺ ១. ការ រួមភេទ រ៉ាប់រង ការងារ ធានារ៉ាប់រង សុខភាព និង គ្មាន ការងារ ធ្វើ ទាន់ពេលវេលា ) ។

សម្រាប់កម្មករ៖

កម្មករ គ្មាន ការងារ ធ្វើ អាច នឹង ផ្ញើ ពាក្យ ស្នើ សុំ ទទួល បាន អត្ថប្រយោជន៍ គ្មាន ការងារ ធ្វើ តាម ការ បង្ហោះ និង ទទួល បាន ការ ជូន ដំណឹង ការងារ ប្រចាំ ខែ តាម រយៈ អ៊ីមែល ទូរសារ ឬ ផុស ជាដើម។ ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ រហូតដល់បញ្ចប់ការឆ្លងជំងឺគ្រុនផ្តាសាយនេះ ដោយមិនចាំបាច់ទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការឆ្លងរាលដាលពីគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃ commune ឡើយ។

ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសង្គម, សិល្បៈ. 88; សេចក្តីសម្រេច 595/QĐ-BHXH, សិល្បៈ. 42(3); សេចក្តីសម្រេចលេខ ៤២/NQ-CP (២០២០) (COVID 19 Resolution)[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់លើភាពស្មានមិនដល់ (ប្រាក់ខែនិងដំណឹង)?"] ១) ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ Severance ៖

 • កម្មករ ដែល ធ្លាប់ ធ្វើ ការ ជា ប្រចាំ នៅ ក្នុង រោងចក្រ រយៈពេល ១២ ខែ ឬ ច្រើន ជាង នេះ មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ប្រាក់ ឈ្នួល ១ ខែ កន្លះ ខែ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ នៃ ការ ងារ នៅ ពេល កិច្ចសន្យា របស់ ពួក គេ ផុត កំណត់ ឬ និយោជក ត្រូវ បញ្ចប់ ដោយ ឯកតោ ភាគី ឬ ពួក គេ បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា របស់ ខ្លួន ដោយ ឯក រាជ្យ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ៤៨, មាត្រា ១)
 • កម្មករ ដែល ត្រូវ បាន គេ បណ្តេញ ចេញ (ដោយ ហេតុ ផល វិន័យ) ឬ អ្នក ដែល បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា របស់ ខ្លួន ដោយ ខុស ច្បាប់ គឺ មាន សិទ្ធិ ផ្តាច់ ខ្លួន តែ សម្រាប់ ពេល វេលា ការងារ ដែល ស្ថិត ក្រោម កិច្ច សន្យា ដែល បាន បញ្ចប់ មុន ពេល កិច្ច សន្យា ចុង ក្រោយ របស់ ពួក គេ ប៉ុណ្ណោះ។ (អក្សរសិល្ប៍ 47/2015/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. 8, មាត្រា 2)

ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ Severance = ចំនួនសរុបនៃឆ្នាំដែលទទួលប្រាក់កម្រៃលើស (x) ប្រាក់ខែប្រចាំខែសម្រាប់គណនាប្រាក់បំណាច់សេណាល់ (x) 1/2 .

ក្នុងនោះ៖

– ប្រាក់ ឈ្នួល ប្រចាំ ខែ សម្រាប់ ការ គណនា ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ បៀវត្សរ៍ ជា មធ្យម នៃ ប្រាក់ ខែ ៦ ខែ មុន ។ (អក្សរសិល្ប៍ ៤៧/២០១៥/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. ៨, មាត្រា ១)

– រយៈពេលបំពេញការងារសរុប ទទួលរងនូវប្រាក់ បៀវត្សរ៍នៃការងារ = ពេលវេលាការងារជាក់ស្តែងសរុប – រយៈពេលសរុបនៃការងារដែលគ្របដណ្តប់ដោយការបរិច្ចាគធានារ៉ាប់រងគ្មានការងារធ្វើ (អនុក្រឹត្យលេខ ០៥/២០១៥/ND-CP, Art. 14(2, 3)

ក្នុងនោះ៖ ពេលវេលាការងារជាក់ស្តែងសរុបរួមមានរយៈពេលដូចជាពេលវេលាធ្វើការពិតប្រាកដស្របតាមកិច្ចសន្យាការងារ ពេលវេលានៃការបញ្ជូនទៅហ្វឹកហាត់ សម្រាលកូន / ស្លឹកឈឺ (គ្របដណ្តប់ដោយរបបធានារ៉ាប់រងសង្គម) រយៈពេលសម្រាប់ការព្យាបាលដោយគ្រោះថ្នាក់ការងារ និង/ឬការស្តារឡើងវិញដែលនិយោជក (ចាត់ចែងដោយច្បាប់ OSH) ថ្ងៃសម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍ ឈប់សម្រាកចំណាយពេលវេលាចូលរួមសកម្មភាពសហជីព, ពេលវេលាដើម្បីបំពេញភារកិច្ចសញ្ជាតិដែលបុគ្គលិកបានបង់ដោយបុគ្គលិក, ទំព័រឈប់ធ្វើការដែលមិនបណ្តាលមកពីកម្មករ, និងរយៈពេលដែលកិច្ចសន្យាការងារត្រូវបានផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន (អនុក្រឹត្យលេខ 148/2018 – ND-CP, Art. 1, Clause 5)

– ពេលវេលា ការងារ សរុប ដែល ត្រូវ ចំណាយ លើ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ សឹក ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្តុំ រហូត ដល់ កន្លះ ឆ្នាំ (១ ខែ នៃ ការងារ ត្រូវ បាន រុំ ជុំ គ្នា ដល់ ០,៥ ឆ្នាំ ហើយ ការងារ ៦ ខែ ត្រូវ បាន ប្រមូល ទុក រហូត ដល់ ១ ឆ្នាំ) ។ (អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨ – ND-CP, សិល្បៈ. ១, មាត្រា ៥)

ចំណាំ៖ ទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាការងារដែលបានចូលជាធរមានមុនកាលបរិច្ឆេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ការងារឆ្នាំ២០១២ (ថ្ងៃទី០១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣) និងមានរយៈពេលកំណត់ជាក់លាក់នៃកិច្ចសន្យាការងារ ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គណនាប្រាក់បំណិន ឬប្រាក់ខែលើសលុប ត្រូវបញ្ចូលរយៈពេលប្រកាសពន្ធដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសន្យាការងារ

២) ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ នៃ ការ បាត់បង់ ការងារ ៖

 • កម្មករ បាន បញ្ចប់ ដោយសារ តែ ការ រចនា សម្ព័ន្ធ បច្ចេកវិទ្យា ឬ ហេតុផល សេដ្ឋកិច្ច មាន សិទ្ធិ ទទួល បាន ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ ពី ការ បាត់បង់ ការងារ។ (ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ. ១៤, មាត្រា ២)
 • ការគណនាគឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រាក់បំណាច់ប្រាក់លើកលែងតែប្រាក់បំណាច់ដែលបាត់បង់ការងារត្រូវបង់ក្នុងប្រាក់ឈ្នួល ១ខែសម្រាប់ការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ហើយត្រូវបង់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ២ខែ (មិនកើនឡើងដល់ ១/២ ដូចការបង់រំលោះ)។ (អក្សរសិល្ប៍ ៣០/២០១៣/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. ១៥, មាត្រា ១; អក្សរសិល្ប៍ 47/2015/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. ៨, មាត្រា ៤)

៣) ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលគ្មានការ ប្រើប្រាស់៖

' • កម្មករមានសិទ្ធិបង់រំលោះសម្រាប់ការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមិនបានទូទាត់នៅពេលពួកគេលាលែងពីតំណែងឬត្រូវបានបញ្ចប់ (ទោះបីជាពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់សម្រាប់ការប្រព្រឹត្ដមិនត្រឹមត្រូវក៏ដោយ) ។ (លេខកូដការងារ, សិល្បៈ. 114)

 • កម្មករ ដែល លាលែង ពី តំណែង ក្នុង អំឡុង ឆ្នាំ ប្រតិទិន ឬ អ្នក ដែល មាន ការងារ ធ្វើ មិន ដល់ ១២ ខែ មាន សិទ្ធិ ចាកចេញ ថ្ងៃ = ចំនួន ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំឆ្នាំ ដែល កម្មករ រក ចំណូល បាន (ដោយ ពិចារណា ពី ភាព ចាស់ ទុំ ប្រភេទ ការងារ ជាដើម), បែង ចែក ដោយ ១២ ខែ, បាន កើន ឡើង ដោយ ចំនួន ខែ ដែល ធ្វើ ការ, ជុំ វិញ ប្រសិន បើ ទុរគត គឺ .៥ ឬ ច្រើន ជាង នេះ (ឧ. (១៤ ថ្ងៃ/១២ ខែ) x ៣ ខែ ធ្វើការ) = ៣.៥ ថ្ងៃ, បាន ជុំ គ្នា រហូត ដល់ ៤) ។ ការ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែល គាំទ្រ បាន ទទួល ត្រូវ បាន ប្រមូល ផ្តុំ មុន ពេល កាត់ បន្ថយ ថ្ងៃ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែល ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ។ (ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ. ២៦, មាត្រា ២; អនុក្រឹត្យលេខ ៤៥/២០១៣/ND-CP, សិល្បៈ។ ៧)
 • ប្រាក់បៀវត្សរ៍ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមិនបានប្រើ = ប្រាក់ខែមធ្យមនៃកិច្ចសន្យាដែលរកបានក្នុងអំឡុងពេល 6 ខែមុនការបញ្ចប់ x ចំនួនថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំដែលមិនបានប្រើ / ចំនួនថ្ងៃធ្វើការធម្មតាដែលបានកំណត់ដោយនិយោជកនៃខែមុនមុនពេលនិយោជកបង់ (អនុក្រឹត្យលេខ 05/2015/ND-CP, Art. 26, Clause 2-4)

៤) ប្រាក់ ឈ្នួល ខែ មុន ៖

'• កម្មករមានសិទ្ធិទទួលប្រាក់ឈ្នួលបានគ្រប់ថ្ងៃធ្វើការនិងរួមទាំងថ្ងៃចុងក្រោយ។

 • អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងទៀត រួមមាន អ្នក ដែល បាន បញ្ជាក់ ក្នុង កិច្ចសន្យា ដូចជា សំបុត្រ ខ្យល់ ត្រឡប់ ឬ សំបុត្រ រថយន្តក្រុង មក ផ្ទះ វិញ និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ ទៀត យោង តាម កិច្ចសន្យា និង ការ វិលត្រឡប់ សៀវភៅ ធានា រ៉ាប់រង សង្គម វិញ ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ៤៧, មាត្រា ៣)

៥) សំគាល់៖

 • ចំនួន នៃ ការ ជូន ដំណឹង ដែល ត្រូវការ គឺ អាស្រ័យ ទៅ លើ ប្រភេទ កិច្ច សន្យា ការងារ ។
 • កម្មករ មាន សិទ្ធិ៖

– ៣ ថ្ងៃធ្វើការ ជូនដំណឹងសម្រាប់កម្មករលើកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការងារតាមរដូវកាល ឬសម្រាប់ការងារជាក់លាក់រយៈពេលតិចជាង ១២ខែ។ និងសម្រាប់បុគ្គលិកជំនាញនិងបច្ចេកទេសនៃបុគ្គលិកផ្នែកបេតិក

– សេចក្ដីជូនដំណឹង ៣០ថ្ងៃ បើកម្មករកំពុងជាប់កិច្ចសន្យា អាណត្តិច្បាស់លាស់ (១២-៣៦ខែ) ;

– ៤៥ថ្ងៃ ជូនដំណឹង បើកម្មករជាប់កិច្ចសន្យាមិនកំណត់

– គ្មាន ការ ជូន ដំណឹង ពី មុន ទេ ប្រសិន បើ កម្មករ ត្រូវ បាន គេ បណ្តេញ ចេញ ដោយ ហេតុ ផល វិន័យ;

– ជូនដំណឹង អប្បបរមា ១៥ ថ្ងៃ មុន ពេល ផុត កិច្ចសន្យា ថេរ អាណត្តិ របស់ កម្មករ ប្រសិនបើ កិច្ចសន្យា នេះ មិន ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង វិញ ។

(ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. ៤៨; អនុក្រឹត្យលេខ ២៨/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ. 11(2)(4); អក្សរសិល្ប៍ 30/2013/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. 15(1); ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ។ 14; អក្សរសិល្ប៍ 47/2015/TT-BLDTBXH, សិល្បៈ. 8; អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨ – ND-CP, សិល្បៈ. 1(5)

៦) ពេលវេលាបង់ប្រាក់៖

 • ក្នុង រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ធ្វើការ បញ្ចប់ ឬ លាឈប់ ពី តំណែង និយោជក ត្រូវ បង់ ប្រាក់ បំណាច់ គ្រប់យ៉ាង ដែល មិន ទាន់ មាន ជំពាក់ កម្មករ រួម មាន ប្រាក់ ឈ្នួល ដ៏ អស្ចារ្យ ការ បង់ ប្រាក់ សម្រាប់ ការ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ ដែល មិន បាន ប្រើប្រាស់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ បញ្ចប់ ផ្សេង ទៀត។ (លេខកូដការងារ, សិល្បៈ. 47(2))
 • ការកំណត់ពេលវេលានេះ អាចអូសបន្លាយរហូតដល់ ៣០ថ្ងៃ ក្នុងករណីពិសេស (ការបញ្ចប់ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិ អគ្គីភ័យ គ្រោះមហន្តរាយ រាតត្បាត ឬការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យា រចនាសម្ព័ន្ធអង្គការ ឬមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ច)។ (ព្រះរាជក្រឹត្យ ០៥/២០១៥/ND-CP, សិល្បៈ. ១៤(៥))

[/vc_toggle][vc_toggle title=”What are the legal requirements on resumption of work after a work stoppage (including OSH or overtime provisions)?”]Under the Law on Enterprises, factories must send written notification of the time and duration of a suspension of business, including the time business will resume, to the business registration authority at least 15 days before the date of suspension or resumption.  (Law on Enterprises No. 68/2014/QH13, Art. 200(1, 3))

រយៈពេល ១៥ ថ្ងៃ បន្ទាប់ ពី ផុតកំណត់ នៃ រយៈពេល នៃ ការផ្អាក កិច្ចសន្យា ការងារ ដែល បាន ព្រមព្រៀង ដោយ កម្មករ និង និយោជក កម្មករ កម្មការិនី នឹង បង្ហាញមុខ នៅ កន្លែង ធ្វើការ ហើយ និយោជក នឹង ស្តារ បុគ្គលិក ឡើងវិញ លុះត្រាតែ ភាគី ទាំងពីរ បាន ឯកភាព គ្នា ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 33)

No special exemptions have been made for OT following a return to work after COVID, and no special requirements apply following a work stoppage, so existing limits on OT apply:  Overtime plus regular hours should not exceed 12 hours per day, and overtime hours should not exceed 50% of the normal working hours in 1 day. In addition OT should not exceed 30 hours per month/ 300 hours per calendar year. (Labour Code, Art. 106; Decree 45/2013/ND-CP, Art. 4)[/vc_toggle][vc_toggle title=”What are the legal provisions on force majeure situations (if any) for wages, hours, benefits and/or severance?”]When force majeure leads to a work stoppage, workers are paid a work stoppage salary, negotiated by both sides, but cannot be paid less than the regional minimum wage. (Labour Code, Art. 98(3))

និយោជក អាច បញ្ចប់ កិច្ច សន្យា ការងារ ដោយ ឯក រាជ្យ ដោយសារ តែ បង្ខំ ឲ្យ មាន ភាព ចាស់ ទុំ នៅ ពេល ដែល ពួក គេ អស់ កម្លាំង នូវ ជម្រើស ផ្សេង ទៀត ទាំង អស់ ហើយ ពួក គេ ត្រូវ បាន បង្ខំ ឲ្យ កាត់ បន្ថយ ផលិត កម្ម និង កាត់ បន្ថយ បុគ្គលិក ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 38). ក្នុង ករណី នោះ ពួក គេ នឹង ត្រូវ ផ្តល់ ការ ជូន ដំណឹង ជា មុន និង បង់ ប្រាក់ ឈ្នួល ដល់ កម្មករ បញ្ចប់ ការ បង់ ប្រាក់ (ប្រាក់ ឈ្នួល សម្រាប់ ថ្ងៃ ធ្វើ ការ ឈប់ សម្រាក ប្រចាំ ឆ្នាំ ដោយ មិន បាន ប្រើប្រាស់ ការ បង់ ប្រាក់ លើកលែង ការ បង់ ប្រាក់ បើ មាន) ។

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ Severance:

ករណីទី១៖ រយៈ ពេល នៃ សេវា ដែល ត្រូវ បាន ប្រើ ដើម្បី គណនា ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ផ្តាច់ មុខ សម្រាប់ កម្ម ករ រួម មាន រយៈ ពេល សម្រាក ( ដែល មិន មែន ដោយសារ កំហុស របស់ កម្ម ករ ទេ ) ។ (អនុក្រឹត្យលេខ ១៤៨/២០១៨ – ND-CP, សិល្បៈ. ១(៥))

(សូម មើល ព័ត៌មាន បន្ថែម ក្រោម សំណួរ អំពី ការ បង់ ប្រាក់ ក្រៅ បៀវត្សរ៍)។ [/vc_toggle] [vc_toggle title="តើអ្វីជាតម្រូវការស្របច្បាប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាលទ្ធផលនៃ Covid-19?"] ក្នុងករណីរំលាយសហគ្រាស៖

ប្រាក់ ឈ្នួល និង អត្ថប្រយោជន៍ របស់ កម្មករ (ប្រាក់ ខែ មិន បាន បង់ ប្រាក់ បំណាច់ ការ ទូទាត់ ប្រាក់ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម និង អត្ថប្រយោជន៍ ផ្សេងៗ ទៀត ដូច ក្នុង កិច្ចសន្យា ការងារ និង CBA) មាន អាទិភាព ដំបូង ក្នុង ការ រំលាយ សហគ្រាស។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 47(4); ច្បាប់ស្ដីពីសហគ្រាសលេខ ៦៨/២០១៤/QH13, សិល្បៈ។ 202(5))

ករណី ក្ស័យធន របស់ សហគ្រាស ៖

រោងចក្រ នេះ ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ ការ បង់ ថ្លៃ ក្ស័យ ធន់ និង ប្រាក់ ខែ ដែល មិន បាន បង់ ប្រាក់ បៀវត្សរ៍ ការ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម និង ការ ធានា រ៉ាប់ រង ផ្នែក វេជ្ជ សាស្ត្រ ព្រម ទាំង អត្ថ ប្រយោជន៍ ផ្សេង ទៀត ស្រប តាម កិច្ច សន្យា ការងារ និង CBA ដល់ កម្មករ។ (ច្បាប់ការងារ, សិល្បៈ. 47(4); ច្បាប់ស្តីពីការ ក្ស័យធន, សិល្បៈ. 54)[/vc_toggle][vc_toggle title="តើអ្វីជាបទបញ្ញត្តិច្បាប់សម្រាប់ពលករចំណាកស្រុក និង/ឬកម្មករដែលស្នាក់នៅក្នុងតុអំឡុងពេលមានវិបត្តិ?"] គ្មាន តម្រូវ ការ ផ្លូវ ច្បាប់ ជាក់លាក់ សម្រាប់ កម្ម ករ ដែល រស់ នៅ ក្នុង បន្ទប់ គេង នោះ ទេ ។ [/vc_toggle] [/vc_column] [/vc_row] [vc_row] [vc_column] [vc_btn title="ត្រឡប់ទៅកាន់ COVID-19 ទំព័រមេ" link="url:https%3A%2F%2Fbetterwork.org%2F1-better-work-response-to-covid19%2F%23158528360609-b974e95a-64e6|||"] [/vc_column] [/vc_row]

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។