Tài liệu thảo luận 12: Có trường hợp hiệu quả cho các tiêu chuẩn lao động quốc tế không?

3 Tháng Mười 2013

Bài báo này, của các tác giả Drusilla Brown, Rajeev Dehejia và Raymond Robertson, trình bày một bản tổng hợp toàn diện các phát hiện liên quan đến trường hợp hiệu quả đối với các tiêu chuẩn lao động từ Better Factories Campuchia. Dựa trên dữ liệu được trình bày trong Tài liệu thảo luận về việc làm tốt hơn số 4 và số 6, nghiên cứu này cho thấy các nhà máy Campuchia có tỷ lệ tuân thủ cao hơn có nhiều khả năng sống sót qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Kiểm soát bất kỳ yếu tố giải thích nào khác có thể xảy ra, kết quả thực nghiệm xác nhận rằng những cải thiện về xác suất sống sót là do mô hình đánh giá và khắc phục được thực hiện bởi Better Factories Campuchia.

TẢI GIẤY

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.