កិច្ចពិភាក្សាឯកសារទី១២៖ តើមានករណីប្រសិទ្ធផលសម្រាប់បទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិដែរឬទេ?

3 Oct 2013

អត្ថបទ នេះ ដោយ អ្នកនិពន្ធ Drusilla Brown លោក Rajeev Dehejia និង លោក Raymond Robertson បង្ហាញ ពី ការ ចងក្រង យ៉ាង ទូលំទូលាយ នូវ ការ រក ឃើញ ទាក់ទង នឹង ករណី ប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ ស្តង់ដារ ការងារ ពី រោងចក្រ Better Factories Cambodia។ ដោយ ផ្អែក លើ ទិន្នន័យ ដែល បាន បង្ហាញ នៅ ក្នុង ក្រដាស ពិភាក្សា ការងារ ប្រសើរ លេខ ៤ និង លេខ ៦ ការងារ នេះ បង្ហាញ ថា រោងចក្រ កម្ពុជា ដែល មាន អត្រា អនុលោម តាម ខ្ពស់ ទំនង ជា អាច រួច ផុត ពី វិបត្តិ ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ ឆ្នាំ ២០០៨។ ការ ត្រួតពិនិត្យ សម្រាប់ កត្តា ពន្លឿន ផ្សេងៗ ទៀត ដែល អាច ធ្វើ ទៅ បាន លទ្ធផល អក្ខរាវិការ បញ្ជាក់ ថា ការ កែ លម្អ លទ្ធភាព រស់ រាន មាន ជីវិត គឺ បណ្តាល មក ពី ការ វាយ តម្លៃ និង គំរូ កែច្នៃ ដែល អនុវត្ត ដោយ ក្រុមហ៊ុន Better Factories Cambodia។

ទាញយកក្រដាស

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។