• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp hai năm một lần lần thứ 9

25 Tháng Mười 2014

Better Work Haiti

Đây là báo cáo thứ chín được đưa ra bởi Better Work Haiti trong khuôn khổ luật HOPE II. Báo cáo tổng hợp này cung cấp cái nhìn tổng quan về điều kiện làm việc của 25 nhà máy trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2014. Hai mươi ba trong số các nhà máy này đã được đưa vào tám báo cáo tổng hợp được công bố vào tháng Tư năm 2014.

Phần đầu tiên của báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về luật HOPE II và nguồn gốc của chương trình Better Work ở Haiti. Phần này cũng bao gồm giải thích về phương pháp luận của Better Work, bao gồm các báo cáo được tạo ra trong khuôn khổ chương trình Better Work và luật HOPE II.

Phần thứ hai của báo cáo phác thảo các kết quả đánh giá tuân thủ từ vòng đánh giá nhà máy thứ chín, được thực hiện từ tháng Tư đến tháng Tám năm 2014. Phần này cũng bao gồm một phân tích về nỗ lực tuân thủ kể từ báo cáo tổng hợp trước đó.

Phần thứ ba của báo cáo mô tả các dịch vụ tư vấn và đào tạo của Better Work Haiti trong giai đoạn từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2014.

Phần thứ tư của báo cáo phác thảo các ưu tiên của chương trình Better Work Haiti trong những tháng tới. Cuối cùng, phần cuối cùng của báo cáo mô tả những nỗ lực của các nhà máy nhằm khắc phục các nhu cầu tuân thủ được xác định trong các đánh giá tuân thủ của Better Work Haiti.

Báo cáo tổng hợp tuân thủ cho từng chương trình quốc gia của mình, trình bày phân tích về sự không tuân thủ ở cấp độ tổng hợp. Mục tiêu của các báo cáo này là cung cấp thông tin minh bạch cho tất cả các bên liên quan của chương trình về điều kiện làm việc trong các nhà máy tham gia chương trình.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.