• របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

ការងារ ហៃទី កាន់ តែ ប្រសើរ ៖ របាយការណ៍ សំយោគ បៀន ភាសា ទី ៩

25 Oct 2014

ការងារ ហៃទី កាន់តែ ប្រសើរ

នេះ គឺ ជា របាយការណ៍ ទី ប្រាំ បួន ដែល ត្រូវ បាន ផលិត ដោយ Better Work Haiti នៅ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ HOPE II ។ របាយការណ៍ សំយោគ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ លក្ខខណ្ឌ ការងារ របស់ រោងចក្រ ចំនួន ២៥ ក្នុង អំឡុង ខែ មីនា – សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។ រោង ចក្រ ម្ភៃ បី ក្នុង ចំណោម រោង ចក្រ ទាំង នេះ ត្រូវ បាន បញ្ចូល ទៅ ក្នុង របាយការណ៍ សំយោគ ចំនួន ប្រាំ បី ដែល បាន បោះ ពុម្ព ផ្សាយ នៅ ខែ មេសា ឆ្នាំ 2014 ។

ផ្នែក ទី មួយ នៃ របាយការណ៍ នេះ ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ ច្បាប់ HOPE II និង ដើម កំណើត នៃ កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង ប្រទេស ហៃទី ។ ផ្នែក នេះ ក៏ រួម បញ្ចូល ទាំង ការ ពន្យល់ ពី វិធីសាស្ត្រ ការងារ ល្អ ប្រសើរ រួម ទាំង របាយការណ៍ ដែល បាន ផលិត ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ កម្មវិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ និង ច្បាប់ HOPE II ផង ដែរ។

ផ្នែក ទី ពីរ នៃ របាយការណ៍ នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី ការ រក ឃើញ ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ពី ជុំ ទី ប្រាំ បួន នៃ ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ ដែល ធ្វើ ឡើង រវាង ខែ មេសា និង ខែ សីហា ឆ្នាំ 2014 ។ ផ្នែក នេះ ក៏ រួម បញ្ចូល ការ វិភាគ នៃ កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អនុលោម តាម ចាប់ តាំង ពី របាយការណ៍ សំយោគ ពី មុន ។

ផ្នែក ទី ៣ នៃ របាយការណ៍ នេះ ពិពណ៌នា អំពី សេវាកម្ម ប្រឹក្សា និង បណ្ដុះបណ្ដាល ការងារ ហៃទី ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ នៅ ក្នុង រយៈពេល ចាប់ ពី ខែ មីនា-សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។

ផ្នែក ទី បួន នៃ របាយការណ៍ នេះ គូស បញ្ជាក់ ពី អាទិភាព នៃ កម្ម វិធី Better Work Haiti នៅ ខែ ខាង មុខ នេះ ។ ចុង ក្រោយ ផ្នែក ចុង ក្រោយ នៃ របាយការណ៍ នេះ រៀបរាប់ ពី កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដែល ធ្វើ ឡើង ដោយ រោង ចក្រ ដើម្បី កែ តម្រូវ តម្រូវ តម្រូវ ការ អនុលោម តាម ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម ការងារ ហៃទី ល្អ ប្រសើរ ។

របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម សម្រាប់ កម្ម វិធី ប្រទេស នីមួយ ៗ របស់ ខ្លួន ដែល បង្ហាញ ពី ការ វិភាគ នៃ ការ មិន អនុលោម តាម នៅ កម្រិត សរុប ។ គោល បំណង នៃ របាយការណ៍ ទាំង នេះ គឺ ដើម្បី ផ្តល់ ព័ត៌មាន ថ្លា ដល់ អ្នក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ នៅ ក្នុង រោង ចក្រ ដែល ចូល រួម ក្នុង កម្ម វិធី នេះ ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។