ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេចក្ដីយោង៖ ការត្រួត ពិនិត្យ ដោយ ផ្ទាល់ សម្រាប់ វិស័យ Agribusiness នៅ ប្រទេស យ័រដាន់

ផ្ទៃខាងក្រោយ

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ហ្សកដានី និងសហភាពអឺរ៉ុប បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយ ដែលធ្វើ ឲ្យ សាមញ្ញ នូវ បទប្បញ្ញត្តិ នៃ តម្រូវ ការ ប្រភព ដើម (RoO) ដែល បាន ចែង ក្នុង កិច្ចព្រមព្រៀង សមាគម EU-Jordan ដែល មាន ស្រាប់។ ការ ផ្តួច ផ្តើម RoO សាមញ្ញ សម្រាប់ ប្រទេស យ័រដាន់ គឺ ជា សមាស ធាតុ មួយ នៃ ការ ឆ្លើយ តប ដ៏ ទូលំទូលាយ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប ចំពោះ វិបត្តិ ស៊ីរី ដែល កំពុង បន្ត និង ការ គាំទ្រ ដល់ ប្រទេស ចូដង់ ។ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម នេះ រំពឹង ថា នឹង ជួយ សម្រួល ដល់ ការ ចូល ទៅ កាន់ ទី ផ្សារ សហ ភាព អឺរ៉ុប របស់ ក្រុម ហ៊ុន ចូដង់ ដូច្នេះ ការ បែង ចែក ការ នាំ ចេញ ផ្សេង ៗ ជំរុញ ការ វិនិយោគ និង បង្កើត ឱកាស ការងារ ត្រឹម ត្រូវ សម្រាប់ ជន ជាតិ យ័រដាន់ និង ជន ជាតិ ស៊ីរី ។ ក្រោមលទ្ធផល ២ នៃ "EU-ILO Collaboration in the Monitoring of Labour Aspects in the Implementation of EU's Rules of Origin Initiative for Jordan – Phase II", Better Work Jordan (BWJ) នឹងតាមដាន និងផ្សព្វផ្សាយការងារសមរម្យក្នុងសហគ្រាសដែលអនុញ្ញាតអោយទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់ដើម (RoO) ដែលសម្រាករបស់ EU។ អន្តរាគមន៍ នេះ បាន រួម ចំណែក ដោយ ផ្ទាល់ ដល់ វិធាន ការ ពាណិជ្ជ កម្ម សម្រាប់ ការ អភិវឌ្ឍ របស់ សហ ភាព អឺរ៉ុប ដើម្បី គាំទ្រ ដល់ កំណើន សេដ្ឋ កិច្ច រួម គ្នា នៅ ក្នុង ប្រទេស ចូដង់ ។ សកម្មភាពនានារួមមានការកសាងសមត្ថភាពរបស់ក្រសួងការងារ (MoL) ការតាមដានការអនុលោមតាមការងារសមរម្យ និងសម្រួលការងារដែលផ្គូផ្គងតាមរយៈមណ្ឌលការងារ។

ការ វាយ តម្លៃ សហគ្រាស/ស្ថាប័ន ដោយ ប្រើ ឧបករណ៍ អនុលោម តាម ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង ជា ប្រចាំ ឆ្នាំ និង បង្កើត ជា មូលដ្ឋាន នៃ ផែនការ កែ លម្អ ដ៏ ទូលំទូលាយ មួយ សម្រាប់ រោងចក្រ នីមួយៗ។ ការ រក ឃើញ លម្អិត នៃ ការ វាយ តម្លៃ កម្រិត សហគ្រាស ទាំង នេះ ត្រូវ បាន ចែក រំលែក ជាមួយ ម្ចាស់ សហគ្រាស ដែល អាច នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ Better Work ចែក រំលែក របាយការណ៍ វាយ តម្លៃ ជាមួយ អ្នក ទិញ អន្តរ ជាតិ របស់ រោងចក្រ/ស្ថាប័ន នេះ ផង ដែរ។ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ក៏ បង្កើត របាយការណ៍ សំយោគ អនុលោម តាម ជាតិ ដែល រួម មាន ទិន្នន័យ សរុប ពី ការ វាយ តម្លៃ សហគ្រាស លើ ការ រក ឃើញ និង កិច្ច ខិតខំ ប្រឹងប្រែង អនុលោម តាម ។

កម្ម វិធី ការងារ ល្អ ប្រសើរ មិន បាន វាយ តម្លៃ ថា តើ ច្បាប់ ជាតិ អនុលោម តាម មហា សន្និបាត ILO ឬ អត់ ដែល ជា ការ ទទួល ខុស ត្រូវ របស់ អង្គ ការ ត្រួត ពិនិត្យ ILO ឬ អត់ ។ នៅ ក្នុង ប្រទេស មួយ ចំនួន ដែល ការងារ ល្អ ដំណើរ ការ ច្បាប់ ជាតិ មិន ស្រប តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ចម្បង ទេ ។ នៅ ក្នុង កាលៈទេសៈ បែប នេះ សហគ្រាស ដែល ចូល រួម ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ លើ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ដូច ដែល បាន កំណត់ នៅ ក្នុង អនុ សញ្ញា សំខាន់ របស់ ILO ។ នៅ ប្រទេស ហ្ស៊កដានី ការ ផ្តល់ អោយ ក្រោម ច្បាប់ ការងារ (លេខ ៨) មិន អនុវត្ត យ៉ាង ច្រើន ចំពោះ កម្មករ កសិកម្ម ទេ។ ដូច្នេះ បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពី កម្មករ កសិកម្ម លេខ ១៩ នៃ ឆ្នាំ ២០២១ នេះ ជា ឧបករណ៍ ច្បាប់ ដ៏ សំខាន់ មួយ ដើម្បី ចាត់ចែង ប្រតិបត្តិការ របស់ វិស័យ ការងារ រក្សា សិទ្ធិ កម្មករ ដោយ គ្មាន ការរើសអើង និង ធានា ឲ្យ មាន ការ គ្រប ដណ្តប់ របស់ ខ្លួន ក្រោម ការ ធានា រ៉ាប់ រង សង្គម ក្នុង មួយ ច្បាប់ សន្តិសុខ សង្គម និង រួម ចំណែក ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ឲ្យ បាន ល្អ ប្រសើរ ដល់ កម្មករ កសិកម្ម។

បានសាកល្បងឧបករណ៍ការងារកាន់តែប្រសើរឡើង ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកត្រួតពិនិត្យការងារ – រួមទាំងតាមរយៈអង្គភាពការងារល្អប្រសើរដែលទើបនឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រសួងដើម្បីតាមដាន និង វាយតំលៃលក្ខខណ្ឌការងារស្របតាមច្បាប់ការងារ និងគោលការណ៍ការងារសមរម្យ។ ក្រៅ ពី វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ ឧបករណ៍ ត្រួត ពិនិត្យ (ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម) ត្រូវ បាន ប្តូរ តាម បំណង សម្រាប់ វិស័យ មិន មែន ជា សម្លៀកបំពាក់ ចំនួន ៣ គឺ វិស័យ គីមី វិស្វកម្ម និង ប្លាស្ទិក។ ក្នុង នាម ជា ដៃ គូ អនុវត្ត ILO នឹង គាំទ្រ MoL ក្នុង ការ ប្តូរ ឧបករណ៍ ត្រួត ពិនិត្យ តាម បំណង ក្នុង វិស័យ មួយ បន្ថែម ទៀត ដែល ជា វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម Agri-business ។

ការចាត់តាំង

ដោយមានការគាំទ្រពីសហភាពអឺរ៉ុប ILO/Better Work នឹងអភិវឌ្ឍគំរូអនុលោមភាពសម្រាប់វិស័យអកម្មដើម្បីតាមដាន និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងបន្តិចម្តងៗនូវគុណភាពនៃលក្ខខណ្ឌការងារ។ វា នឹង ទាញ យក ច្បាប់ ការងារ ជាតិ និង ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ និង ភ្ជាប់ ការ កែ លម្អ ក្របខ័ណ្ឌ បទ ប្បញ្ញត្តិ ទៅ នឹង ប្រតិបត្តិ ការ នៅ កម្រិត កសិដ្ឋាន ។

គោល បំណង ចម្បង នៃ ទី ប្រឹក្សា នេះ គឺ ដើម្បី កំណត់ អត្តសញ្ញាណ អ្នក ផ្តល់ សេវា ដែល មាន គុណ សម្បត្តិ គ្រប់គ្រាន់ ដើម្បី អភិវឌ្ឍ ឧបករណ៍ វាយ តម្លៃ ការ អនុលោម តាម (CAT)/checklist សម្រាប់ វិស័យ Agribusiness នៅ ក្នុង ប្រទេស យ័រដាន់។ CAT របស់ ការងារ កាន់ តែ ប្រសើរ ត្រូវ បាន ប្រើប្រាស់ ដោយ ក្រុម វាយ តម្លៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ដើម្បី វាយ តម្លៃ ការ អនុលោម តាម ស្តង់ដារ ការងារ អន្តរ ជាតិ ចម្បង និង ច្បាប់ ការងារ ជាតិ ។

ឆ្មា គ្រប ដណ្ដប់ លើ តំបន់ ដូច ខាង ក្រោម៖

បទដ្ឋានការងារអន្តរជាតិស្នូល៖ ស្តង់ដារ ទាំង នេះ គ្រប ដណ្តប់ លើ គោល ការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ និង ត្រូវ បាន ដក ចេញ ពី មហា សន្និបាត ILO សំខាន់ ទាំង ប្រាំ បី ។  ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ពួក គេ ភាគ ច្រើន មាន ភាព ខ្ជាប់ ខ្ជួន នៅ ទូទាំង កម្ម វិធី ប្រទេស សម្រាប់ បញ្ហា មួយ ចំនួន ដូច ជា អាយុ ធ្វើ ការ ស្រប ច្បាប់ អប្បបរមា ច្បាប់ ជាតិ បញ្ជាក់ ពី តម្រូវ ការ សម្រាប់ ការ ស្នើ សុំ របស់ មហា សន្និបាត ។ គោលការណ៍ និង សិទ្ធិ គ្រឹះ នៅ ក្នុង កិច្ចការ គ្រប ដណ្តប់ ៖ ការងារ កុមារ ការ រើសអើង ការងារ បង្ខំ សេរីភាព នៃ សមាគម និង កិច្ច ព្រម ព្រៀង រួម គ្នា ។

លក្ខខណ្ឌការងារ៖ ស្តង់ដារ ត្រូវ បាន ដក ចេញ ពី ច្បាប់ ការងារ ជាតិ របស់ ប្រទេស នីមួយ ៗ ។  នៅ ពេល ដែល ច្បាប់ ជាតិ មិន បាន ដោះ ស្រាយ ឬ ខ្វះ ភាព ច្បាស់លាស់ ជុំវិញ បញ្ហា ដែល ពាក់ ព័ន្ធ ទាក់ ទង នឹង លក្ខខណ្ឌ ការងារ ល្អ ប្រសើរ បង្កើត គោល ដៅ ដោយ ផ្អែក លើ ស្តង់ដារ អន្តរ ជាតិ និង ការ អនុវត្ត ល្អ ។ តំបន់ ដែល ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ រួម មាន ៖ សំណង កិច្ច សន្យា និង ទំនាក់ទំនង កន្លែង ធ្វើ ការ សុវត្ថិភាព ការងារ និង ហ៊ីត ម៉ោង ធ្វើ ការ ។ រួមទាំងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន និងកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករ។

រចនា សម្ព័ន្ធ របស់ CAT មាន ៣ កម្រិត គឺ៖

  • កម្រិតទី១៖ ក្រុម (បួនលើស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិស្នូល និង ៤ លើលក្ខខណ្ឌការងារ)
  • Level2: ចំណុច អនុលោម តាម (ក្រុម នីមួយៗ រួម មាន សំណុំ នៃ ចំណុច អនុលោម តាម)
  • Level3: សំណួរ (ចំណុច អនុលោម តាម នីមួយៗ មាន សំណុំ នៃ សំណួរ ដែល ទាក់ទង) ។

គំរូ នៃ កំណែ ដែល អាច កែ សម្រួល បាន នៃ CAT ត្រូវ បាន ភ្ជាប់ តាម ToR នេះ ។ សូមមើលLINK នេះ ជា ឧទាហរណ៍ មួយ នៃ ឆ្មា របស់ Better Work Jordan។

៤. រំដោះ

អ្នកផ្តល់សេវានឹងផ្តល់ជូននូវការផ្តល់ជូនដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញនិងទទួលយកដោយ ILO/BWJ:

#Deliverables/ ទិន្នផល
1អភិវឌ្ឍ និង ចែក រំលែក Timeline នៃ ការ ចែក ចាយ សម្រាប់ ការ ចាត់ តាំង នេះ
2ការ ស្រាវជ្រាវ តុ ស្តី ពី ការ គ្រប់ គ្រង ច្បាប់ ជាតិ និង ស្តង់ដារ ILS នៅ ក្នុង វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម ; រួមទាំងការវិភាគលម្អិតនៃផែនទីកូដ ISIC ទាក់ទងនឹងវិស័យ Agribusiness នៅហ្ស៊កដានី[1]។
3Customize CAT for Agribusiness in English and Arabic based on standardized English and Arabic CAT to be shared by BWJ and conduct presentation thereof[2]
4បញ្ចប់ Agribusiness CAT ជា ភាសា អង់គ្លេស និង អារ៉ាប់ ក្នុង ទ្រង់ទ្រាយ ដែល អាច កែ សម្រួល បាន និង ដាក់ ជូន នូវ ឯកសារ គាំទ្រ បទ ប្បញ្ញត្តិ និង របាយការណ៍ ទាំង អស់
[១] ការចាត់ថ្នាក់ឧស្សាហកម្មស្តង់ដាអន្តរជាតិ នៃគ្រប់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច (ISIC)។
[២] បទបង្ហាញដោយប្រើការផ្លាស់ប្តូរបទទៅ ពុម្ព CAT ដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារដែលបានផ្តល់

ការ ដាក់ ជូន និង កម្មវិធី

អ្នកផ្តល់សេវាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំភារកិច្ចនេះ ត្រូវផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់ JORDAN@BETTERWORK.ORG ដែលមានចំណងជើងថា "EU-ILO Outcome2- CAT Agribusiness" ។ អ៊ីមែល នឹង រួម បញ្ចូល ៖

  1. អ្នកផ្តល់សេវា updated curriculum vitae and cover letter
  2. ការ ផ្តល់ ជូន ហិរញ្ញវត្ថុ
  3. ការ គាំទ្រ ឯកសារ និង ការងារ គំរូ នៃ ការ ចាត់ តាំង ស្រដៀង គ្នា
  4. ការ បង្ហាញ ពី ការ មាន ដើម្បី អនុវត្ត ទី ប្រឹក្សា ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល បាន ចាត់ តាំង

ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃសេចក្ដីយោងពេញលេញអាចរកបានពីនេះ

ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកគឺ 05th October 2022, 5:00 PM (ម៉ោងទន្លេសាប) ។

មាន តែ បេក្ខជន ដែល បាន ជ្រើស រើស ប៉ុណ្ណោះ ដែល នឹង ត្រូវ បាន ទាក់ ទង ដើម្បី សម្ភាសន៍ ។

ផុតកំណត់ដាក់ពាក្យស្នើសុំ: 5 Oct 2022
Publication date: 22 Sep 2022
ទីតាំង:
ប្រភេទកិច្ចសន្យា: External Collaboration

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។