Jeff Eisenbraun

Jeff Eisenbraun

Cán bộ kỹ thuật - Nghiên cứu và Tác động

Geneva, Thụy Sĩ

Jeff Eisenbraun là Cán bộ Kỹ thuật về nghiên cứu và tác động tại Better Work ở Geneva. Công việc của ông tập trung vào việc đo lường tác động kinh tế và xã hội của chương trình và đưa việc học hỏi từ những kết quả này vào các hoạt động của chương trình.  Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại, ông đã hỗ trợ chương trình nghiên cứu và tác động của chương trình với tư cách là cố vấn tại IFC ở Washington, DC. Trước đó trong sự nghiệp của mình, Jeff đã tạo điều kiện phát triển lãnh đạo và các chương trình trao đổi chuyên nghiệp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khi làm việc cho tổ chức phi chính phủ World Learning. Ông có bằng Thạc sĩ của Trường Luật và Ngoại giao Fletcher của Đại học Tufts và bằng Cử nhân của Đại học Marquette.

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.