Tiến độ và tiềm năng: Tóm tắt quốc gia Nicaragua

Tháng Mười 13 2016

Bản tóm tắt chuyên đề này dựa trên đánh giá độc lập của Đại học Tufts về Chương trình Việc làm Tốt hơn

Kết quả đánh giá tác động từ Nicaragua cho thấy tiến bộ đáng kể đã được thực hiện, với tiềm năng cải thiện hơn nữa. Một số kết quả được đánh dấu trong tài liệu này là:

♦ Better Work Nicaragua tác động đáng kể đến những lo ngại về lương và làm thêm giờ quá mức

♦ Better Work thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách đảm bảo bình đẳng về lương

♦ Khả năng cạnh tranh vững chắc được tăng cường bằng cách loại bỏ các lạm dụng có hại và phản tác dụng tại nơi làm việc

Tải xuống tóm tắt

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.