Báo cáo cơ bản: Quan điểm của người lao động từ nhà máy và hơn thế nữa

12 Tháng Hai 2013

Báo cáo này là một trong một loạt các bài báo trình bày dữ liệu từ các cuộc khảo sát người lao động được thực hiện như một phần của đánh giá tác động nghiêm ngặt của chương trình Better Work. Dữ liệu được trình bày ở đây được thu thập khi chương trình Better Work đang bắt đầu ở Jordan. Nó tạo thành đường cơ sở mà dựa vào đó tác động của chương trình Jordan sẽ được đo lường trong những năm tới.

Tải xuống báo cáo

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.