• Báo cáo thường niên

Better Work Haiti: Báo cáo tổng hợp tuân thủ hai năm một lần lần thứ 20

30 Tháng Tư 2020

Better Work Haiti đã công bố Báo cáo Tổng hợp Tuân thủ lần thứ 20 theo Luật Cơ hội Bán cầu Haiti thông qua Khuyến khích Hợp tác (HOPE) II, cung cấp thông tin minh bạch về điều kiện làm việc và tiêu chuẩn lao động trong ngành may mặc trong nước.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ các nhà máy được đánh giá từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, tập hợp các phát hiện tuân thủ định lượng với bằng chứng định tính về các dịch vụ Better Work ở Haiti.

TẢI BÁO CÁO

Đăng ký vào bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật những tin tức và ấn phẩm mới nhất của chúng tôi bằng cách đăng ký nhận bản tin thường xuyên của chúng tôi.