របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2022 ការងារកាន់តែប្រសើរ

30 Jan 2022

របាយការណ៍ យោគ យល់ អំពី ការ អនុលោម តាម អេត្យូពី (January- December 2021)

ការងារ ប្រសើរ ជាង អេត្យូពី ត្រូវ បាន អនុវត្ត តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ កម្មវិធី ILO មួយ ដែល មាន ឈ្មោះ ថា 'Advancing Decent Work and Inclusive Industrialization in Ethiopia' ឬ "SIRAYE‟។ វា ដំណើរការ លើ កម្រិត ជាតិ តំបន់ និង រោងចក្រ ពាក់ព័ន្ធ នឹង នាយកដ្ឋាន ILO ផ្សេង គ្នា និង ស្ថាប័ន សំខាន់ៗ ជា សកល ដែល មាន ឈ្មោះ ថា SCORE, Vision Zero Fund (VZF), LABADMIN និង INWORK ដើម្បី ដោះស្រាយ បញ្ហា ប្រឈម សំខាន់ៗ ដើម្បី ឈាន ទៅ រក ការងារ សមរម្យ នៅ ប្រទេស អេត្យូពី ជា កម្មវិធី មួយ។ លើស ពី នេះ ទៀត ការ ពិចារណា ភេទ ត្រូវ បាន ធ្វើ ឲ្យ មាន ស្ទ្រីម ចម្បង នៅ ទូទាំង សមាស ធាតុ ទាំង នេះ ដើម្បី ផ្តល់ សេវា ដែល មាន ប្រសិទ្ធិ ភាព និង ចាំបាច់ ។ នៅ ប្រទេស ជា ច្រើន, Better Work, SCORE, INWORK, និង VZF ប្រតិបត្តិការ ប៉ារ៉ាឡែល។ ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ក្នុង ប្រទេស អេត្យូពី កម្ម វិធី និង នាយកដ្ឋាន កំពុង តម្រឹម កញ្ចប់ សេវា កម្ម របស់ ពួក គេ និង ការ បង្កើត គំរូ សេវា ថ្មី មួយ ដែល នាំ មក នូវ ជំនាញ នៃ កម្ម វិធី នីមួយ ៗ ដើម្បី ដោះ ស្រាយ តម្រូវ ការ ពិសេស នៃ ឧស្សាហកម្ម សម្លៀកបំពាក់ និង វាយនភណ្ឌ នៅ ក្នុង ប្រទេស ។

ការ វាយ តម្លៃ អនុលោម តាម- ទិន្នន័យ ពី ឆ្នាំ ២០២១

កម្ម វិធី នេះ បាន ធ្វើ ការ វាយ តម្លៃ រោង ចក្រ ដែល មិន បាន ប្រកាស ជា ទៀងទាត់ ចំនួន 30 ដើម្បី ផ្តល់ នូវ ទិដ្ឋភាព ទូទៅ នៃ សមត្ថ ភាព រោង ចក្រ ក្នុង ការ បំពេញ តាម ស្តង់ដារ ការងារ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ និង ការ ប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រង ។ ប្រហែល មួយ ពាន់ ពីរ រយ ប៉ែតសិប បី ( 1,283 ) បញ្ហា ត្រូវ បាន កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ។ ក្នុង ចំណោម បញ្ហា ទាំង នេះ មាន ចំនួន ៧ រយ សាមសិប បី (៥៧%) ត្រូវ បាន សម្រុះ សម្រួល ខណៈ ដែល ពីរ រយ ហាសិប ពីរ (២០%) កំពុង មាន ការ រីក ចម្រើន ហើយ ពីរ រយ ៩០-៣ (២៣%) កំពុង រង់ចាំ។ បញ្ហា ភាគ ច្រើន (៧៤៦) គឺ ទាក់ទង នឹង ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង OSH និង បញ្ហា មិន អនុលោម តាម។ ការមិនអនុលោមតាមច្បាប់ផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងម៉ោងធ្វើការ ម៉ោងធ្វើការ លើសម៉ោង ការទូទាត់សំណង កិច្ចសន្យា និង HR ។

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។