ការឡើងជណ្តើរអាជីព – រឿងរបស់បុគ្គលិកសម្លៀកបំពាក់អំពីភាពធន់ទ្រាំ, ក្រឡាចត្រង្គនិងភាពជោគជ័យ

20 Aug 2019

តើ ឱកាស ដ៏ អស្ចារ្យ ប៉ុណ្ណា ដែល បាន ជួយ ស្ត្រី ម្នាក់ បង្ហាញ ពី សក្តានុពល របស់ នាង និង ក្លាយ ជា គំរូ សម្រាប់ អ្នក ដទៃ

ជួប លោក Phat Sinoun – អតីត កម្មករ ២៩ ឆ្នាំ មក ពី ខេត្ត Prey Veng ប្រទេស កម្ពុជា។

ស៊ីនូន គឺ ជា ជំនួយ ការ HR នៅ ក្នុង រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ ដែល នាង គ្រប់ គ្រង ទិន្នន័យ ដែល គ្រប ដណ្តប់ លើ បញ្ហា កិច្ច សន្យា សំខាន់ ៗ ដូច ជា ម៉ោង ធ្វើ ការ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ ។ វា ជា ការងារ ដ៏ ល្អ មួយ ដែល មាន ប្រាក់ ឈ្នួល សមរម្យ ហើយ នាង និង ស្វាមី របស់ នាង មាន គម្រោង ទិញ ផ្ទះ មួយ ក្នុង ពេល ឆាប់ ៗ នេះ ។ វា ជា ផ្លូវ ដ៏ វែង មួយ ដើម្បី មក ដល់ សម្រាប់ កំព្រា ដែល មិន អាច មាន លទ្ធភាព បញ្ចប់ វិទ្យាល័យ បាន ។

ក្រុម ហ៊ុន Better Factories Cambodia (BFC) បាន ជួប លោក ស៊ីន ស៊ុន ជា លើក ដំបូង កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៣ នៅ ពេល ដែល លោកស្រី ត្រូវ បាន ជ្រើស រើស ពី ពូល នៃ កម្មវិធី ចំនួន ៣១៣ ដើម្បី ចូលរួម ប្រកួត ប្រជែង ក្នុង កម្មវិធី ប្រកួត ប្រជែង ច្បាប់ ការងារ របស់ វិទ្យុ អេហ្វស៊ី ដែល បាន រចនា ឡើង ដើម្បី ពង្រីក ការ យល់ ដឹង អំពី ច្បាប់ ការងារ របស់ កម្ពុជា។ កម្ម ករ រោង ចក្រ សម្លៀកបំពាក់ អាយុ 21 ឆ្នាំ នោះ បាន និយាយ ថា " ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា ការ ប្រកួត នេះ ជា អ្វី ទេ ហើយ ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ច្រើន អំពី ច្បាប់ ការងារ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ចង់ សាក ល្បង ។ " យ៉ាងណាមិញ លោក ស៊ីន ស៊ុន បានទៅផ្ទះវិញ ដោយទទួលបានរង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ដំបូង $US ២០០រៀល ពោលគឺ ប្រាក់ខែប្រចាំខែរបស់នាង ៣ ដង។

មិន អាច ស្នាក់ នៅ សាលា បន្ទាប់ ពី ឪពុក ម្តាយ របស់ នាង បាន ស្លាប់ ស៊ីនោន បាន រក ឃើញ ការងារ ជា កម្ម ករ សម្លៀកបំពាក់ នៅ អាយុ 18 ឆ្នាំ ។  លោក ស៊ីន ស៊ុន និយាយ ថា៖ «ខ្ញុំ មាន មោទនភាព ខ្លាំង ណាស់ ចំពោះ ខ្លួន ឯង ព្រោះ ខ្ញុំ មិន រំពឹង ថា នឹង ទទួល បាន ចំណេះ ដឹង និង ទទួល បាន នូវ រឿង ថ្មី ក្នុង ជីវិត ខ្ញុំ ទេ»។ ប្រដាប់ ដោយ ការ យល់ ដឹង កាន់ តែ ជ្រាល ជ្រៅ អំពី ច្បាប់ ការងារ លោក ស៊ីន ស៊ុន បាន ចាប់ ផ្តើម ប្រើប្រាស់ ចំណេះ ដឹង របស់ លោក ស្រី ជា សមាជិក ស្ម័គ្រ ចិត្ត នៃ គណៈកម្មាធិការ ពិគ្រោះ យោបល់ កែ លម្អ សមត្ថភាព (PICC) នៅ ក្នុង រោងចក្រ របស់ លោកស្រី ដែល ជា គំរូ ទំនាក់ ទំនង ឧស្សាហកម្ម BFC ដែល តំណាង សហជីព កម្មករ និង កម្មករ ដោះស្រាយ បញ្ហា ការងារ ដោយ សហការ គ្នា។ លោកស្រី បន្ត ចូលរួម និង ចូល រួម ក្នុង កម្មវិធី បណ្ដុះបណ្ដាល ផ្សេងៗ របស់ BFC ហើយ បាន បន្ត តំណាង ឲ្យ សំឡេង កម្មករ នៅ ក្នុង វេទិកា អ្នក ទិញ អន្តរជាតិ នៅ ប្រទេស វៀតណាម។

ដោយ សារ តែ ការ តាំង ចិត្ត របស់ នាង ការ ប្រកួត ដ៏ គួរ ឱ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ របស់ ស៊ីនោន មាន ក្នុង អាជីព របស់ នាង រហូត មក ដល់ ពេល នេះ គឺ ជា វិធី ជា ច្រើន ដែល មិន គួរ ឲ្យ ភ្ញាក់ ផ្អើល ។ ពី ផ្នែក ដេរ រហូត ដល់ ផ្នែក ដែក ទៅ ផ្នែក វេច ខ្ចប់ ហើយ បន្ទាប់ មក ទៅ ការងារ ការិយាល័យ ជា ជំនួយ ការ វេច ខ្ចប់ ស៊ីនូន បាន ខិតខំ ប្រឹងប្រែង ដើម្បី រៀន និង បង្កើន ជំនាញ និង ចំណេះ ដឹង របស់ នាង ជា បន្ត បន្ទាប់ ។ អ្នកស្រី បាន ធ្វើការ កសាង ការទុកចិត្ត គ្នា ក្នុង ចំណោម អ្នក គ្រប់ គ្រង និង មិត្ត រួម ការងារ ដូច គ្នា ហើយ ទោះ បី ជា តែងតែ ហត់នឿយ ក្រោយ ពី ម៉ោង យូរ នៅ លើ កម្រាល រោង ចក្រ ក៏ ដោយ ក៏ នាង បាន យក ឱកាស ធ្វើ អ្វី ដែល នាង អាច ធ្វើ បាន ដើម្បី កសាង សមត្ថភាព របស់ នាង – ឧទាហរណ៍ ការ ចំណាយ $US ១៥ ខែ លើ មេរៀន ភាសា អង់គ្លេស (២២ ភាគរយ នៃ ប្រាក់ ឈ្នួល ប្រចាំ ខែ របស់ ខ្មែរ ម៉ីន ខែ្មរ នៅ ពេល នោះ)។ នាង មាន អំណរ គុណ ចំពោះ រោង ចក្រ សំលៀកបំពាក់ សាប្រ៊ីណា ដែល នាង ជឿ ថា បាន យក ឱកាស ទៅ លើ នាង ដោយ ជួល នាង នៅ ក្នុង តំណែង បច្ចុប្បន្ន របស់ នាង ។ ដោយ បាន ទទួល ការ ហ្វឹក ហាត់ ពី BFC នៅ ក្នុង ផ្នែក ជា ច្រើន ដែល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សុខុមាល ភាព កម្ម ករ ដំបូង នាង បាន ធ្វើ ការ នៅ នាយកដ្ឋាន ហ្វឹក ហាត់ នៃ រោង ចក្រ ដោយ ប្តូរ ផែនការ ហ្វឹក ហាត់ សម្រាប់ កម្ម ករ មុន ពេល ឈាន ទៅ មុខ តួ នាទី បច្ចុប្បន្ន របស់ នាង ។

លោក ស៊ីន ស៊ុន មាន ប្រសាសន៍ ថា ផ្នែក ដ៏ ល្អ បំផុត នៃ ការងារ របស់ អ្នកស្រី គឺ របៀប ដែល អ្នកស្រី បាន គ្រប់គ្រង កែ លម្អ ចំណេះ ដឹង ផ្នែក ច្បាប់ ការងារ របស់ អ្នកស្រី ដើម្បី ឲ្យ អ្នកស្រី អាច គាំទ្រ ដល់ កម្មករ ដទៃ ឲ្យ យល់ ពី សិទ្ធិ និង ទំនួល ខុស ត្រូវ របស់ ខ្លួន ជួយ ឲ្យ ពួកគេ ធ្វើ កិច្ចការ នានា ដូច ជា ការ គណនា ប្រាក់ ឈ្នួល របស់ ខ្លួន និង លើក ទឹក ចិត្ត ពួក គេ ឲ្យ ចូល រួម ក្នុង ដំណើរការ ដោះស្រាយ ជម្លោះ ប្រកប ដោយ ប្រសិទ្ធភាព។

ដូច ជា ស្ត្រី ជា ច្រើន ដែល ឈាន ទៅ មុខ ក្នុង អាជីព របស់ ពួក គេ ស៊ីនូន បាន ប្រឈម មុខ នឹង ឧបសគ្គ នានា ។  ទោះបី ជា នាង មាន ការ គាំទ្រ នៅ តាម ផ្លូវ ក៏ ដោយ នាង ត្រូវ តែ ធ្វើ ការ វិនិយោគ ដ៏ ច្រើន អំពី ពេល វេលា និង ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ នាង សូម្បី តែ ប្រឈម មុខ នឹង ការ រិះ គន់ ពី អ្នក ដែល មាន អារម្មណ៍ ថា មហិច្ឆតា របស់ នាង គឺ ខ្ពស់ ពេក សម្រាប់ កម្ម ករ សំលៀកបំពាក់ ។  ថ្ងៃនេះ ស៊ីនឿន និយាយថា ជីវិត របស់ នាង បាន ផ្លាស់ប្តូរ ទាំងស្រុង នាង មាន អំណរគុណ ចំពោះ ការងារ ដែល មាន ប្រាក់ខែ ល្អ ដែល នាង អាច គាំទ្រ គ្រួសារ របស់ នាង និង សម្រាប់ ការ គាំទ្រ និង ការលើកទឹកចិត្ត ដែល នាង ទទួលបាន ពី និយោជក របស់ នាង ។ «ឥឡូវ ភូមិ របស់ ខ្ញុំ សរសើរ ការ ខិតខំ របស់ ខ្ញុំ បើ ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង ពាក្យ អាក្រក់ ដំបូង របស់ គេ ចំពោះ ខ្ញុំ ជា មនុស្ស ដែល គ្មាន ការ អប់រំ ជាន់ ខ្ពស់។ ស្ថានភាព រស់ នៅ របស់ ខ្ញុំ គឺ ប្រសើរ ជាង សព្វ ថ្ងៃ នេះ ។ ខ្ញុំ រៀបការ ជាមួយ កូន ម្នាក់ ប្តី ខ្ញុំ ធ្វើការ ជា អ្នក ត្រួត ពិនិត្យ ឃ្លាំង នៅ ក្នុង រោងចក្រ មួយ ក្នុង រាជធានី ភ្នំពេញ។ យើង មាន ប្រាក់ ខែ ល្អ ហើយ យើង មាន គម្រោង ទិញ ផ្ទះ មួយ»។

ប៉ុន្ដែ តើ នាង គិត ថា ឧស្សាហកម្ម នេះ អាច គាំទ្រ ស៊ីនូន បន្ថែម ទៀត យ៉ាង ដូចម្ដេច ? ជា ពិសេស តើ នាង នឹង ផ្តល់ ដំបូន្មាន អ្វី ខ្លះ ដល់ កម្ម ករ សំលៀកបំពាក់ និង ដល់ រោង ចក្រ ដើម្បី ធ្វើ ឲ្យ រឿង នេះ កើត ឡើង ? ចំពោះបុគ្គលិកសម្លៀកបំពាក់ ស៊ីនឿន លើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជឿថា ពួកគេមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជីវិត ការកសាងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ និងមិនបោះបង់ឡើយ។ ចំពោះ រោងចក្រ អ្នកស្រី ជំរុញ ឲ្យ ពួកគេ ផ្តល់ ការ បណ្ដុះបណ្ដាល ជា ទៀងទាត់ និង ប្តូរ បំណង សម្រាប់ កម្មករ។ នាង និយាយ ថា ពួក គេ ត្រូវ តែ ទទួល ស្គាល់ សក្តានុពល របស់ កម្ម ករ ដែល មាន ឆន្ទៈ រីក ចម្រើន ក្នុង ការងារ និង ជំនាញ របស់ ពួក គេ និង ជួយ ពួក គេ ក្នុង ការ កសាង សមត្ថ ភាព របស់ ពួក គេ ។ ថ្ងៃណាមួយ ស៊ីនឿន ចង់ប្រើជំនាញ និងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួន ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះនាងចង់បន្តរីកចម្រើន និងរៀននៅក្នុងការងាររបស់នាង។

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ ស្ត្រី និង ឱកាស បើក ឱកាស ឲ្យ ពួក គេ កាន់ តួនាទី ជា អ្នក ដឹក នាំ គឺ ជា សសរ មួយ ក្នុង ចំណោម សសរ ទាំង បួន នៃ ការងារ ល្អ ប្រសើរ ជាង នេះ គឺ ជា បិតា សកល របស់ ប្រទេស កម្ពុជា ដែល មាន យុទ្ធសាស្ត្រ លើ ភេទ។  ជាមួយ នឹង ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង នឹង ការ រើសអើង និង ការ បៀតបៀន ការ ធានា ភាព យុត្តិធម៌ សម្រាប់ ការ ថែ ទាំ កុមារ និង គ្រួសារ និង ការ កសាង សំឡេង និង តំណាង ស្ត្រី នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ វា គឺ ជា វិធី មួយ ក្នុង ចំណោម វិធី ដែល កម្ម វិធី នេះ កំពុង ធានា ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ កន្លែង ធ្វើ ការ ។

លោក Sinoun បាន បង្ហាញ ថា នៅ ពេល ដែល ស្ត្រី ត្រូវ បាន ផ្តល់ ឱកាស និង ការ លើក ទឹក ចិត្ត ឲ្យ មាន ការ រីក ចម្រើន ក្នុង អាជីព របស់ ខ្លួន ពួក គេ អាច ធ្វើ បាន តែ ប៉ុណ្ណោះ។ – "BFC បានផ្តល់ឱកាសឱ្យខ្ញុំរីកចម្រើន" ដោយបន្តចង្អុលបង្ហាញថា ស្ត្រីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងរោងចក្រ ហើយប្រសិនបើរោងចក្រកាន់តែច្រើនអាចជួយគាំទ្រដល់ស្ត្រីកាន់តែច្រើនដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ ពួកគេអាចធានាថាសំឡេងស្ត្រីគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្ដ។  រឿង របស់ ស៊ីន ស៊ុន ជា រឿង បំផុស គំនិត មួយ ហើយ ទោះ បី ជា រឿង មួយ អំពី ស្ត្រី ម្នាក់ តែ ក៏ ដោយ ក៏ ករណី ដូច ជា នាង បាន បើក ផ្លូវ ឲ្យ រោង ចក្រ ផ្សេង ទៀត និង ស្ត្រី ដទៃ ទៀត ទទួល បាន ជោគជ័យ។ ដូច្នេះ សម្រាប់ ស៊ីនូន បន្ទាប់ នៅ ទី នោះ វា ប្រហែល ជា ងាយ ស្រួល បន្តិច សម្រាប់ នាង ដើម្បី ឈាន ដល់ សក្តានុពល ពិត ប្រាកដ របស់ នាង ។

ព័ត៌មាន

មើលទាំងអស់
រឿង ជោគ ជ័យ 12 Dec 2023

ការ ផ្តល់ អំណាច ដល់ មេ ដឹក នាំ សហ ជីព ពាណិជ្ជ កម្ម ៖ ដំណើរ របស់ យ៉ាង សុបហន

ការបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា3 Oct 2023

ជំនាញផ្លូវចិត្ត និងសង្គមទទួលបានការផ្តោតថ្មីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ផ្ទះសកលកម្ពុជា1 Mar 2023

ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល ដោយ ទទួល ខុស ត្រូវ៖ ជា ជំហាន ទាន់ ពេល សម្រាប់ កម្ពុជា

រឿង ជោគ ជ័យ វគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល 22 Dec 2022

សិក្ខាសាលាស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលឌីជីថលក្នុងវិស័យសម្លៀកបំពាក់នៅកម្ពុជា

ភេទ និង ការ បញ្ចូល គ្នា 4 Nov 2022

ភាព ស្មើ គ្នា នៃ ភេទ នៅ ក្នុង វិស័យ សម្លៀកបំពាក់ កម្ពុជា

ភាពជាដៃគូកម្ពុជា25 Oct 2022

រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា និង ILO ចុះ ហត្ថលេខា លើ MoU ដើម្បី ពង្រីក កម្មវិធី រោងចក្រ កាន់ តែ ប្រសើរ នៅ កម្ពុជា រយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ទៀត

, Global news, Success Stories 4 Oct 2022

ប្រាក់ ឈ្នួល ឌីជីថល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ កម្ពុជា

11 Aug 2022

សៀវភៅ នៃ ការ ប្រារព្ធ ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ឥទ្ធិពល នៅ កម្ពុជា

Uncategorized 29 Jul 2022

ទម្រង់នៃការផ្លាស់ប្តូរ: Nov Dara

ជាវព័ត៌មានរបស់យើង

សូម ធ្វើ ឲ្យ ទាន់ សម័យ ជាមួយ នឹង ព័ត៌មាន និង ការ បោះពុម្ព ផ្សាយ ចុង ក្រោយ បំផុត របស់ យើង ដោយ ការ ចុះ ចូល ទៅ ក្នុង ព័ត៌មាន ធម្មតា របស់ យើង ។